รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ตรากระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ตำแหน่งว่าง
ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
กระทรวงอุตสาหกรรม
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งหม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์
สถาปนา1 กันยายน พ.ศ. 2486
เว็บไซต์Ministry of Transport
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พันตรี หม่อมหลวง กรี เดชาติวงศ์ 10 1 กันยายน พ.ศ. 2486 27 มีนาคม พ.ศ. 2487
2 หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ 11 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 19 มีนาคม พ.ศ. 2488
3 หลวงคหกรรมบดี (ชม จารุรัตน์) 19 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
4 นาวาเอก หลวงประสิทธิ์จักรการ (พ้วน โหตรภวานนท์) 21 8 เมษายน พ.ศ. 2491 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
5 หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) 22 16 มกราคม พ.ศ. 2493 11 มกราคม พ.ศ. 2494
6 เสมอ กัณฑาธัญ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
7
(1,2)
เลื่อน พงษ์โสภณ 24 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
8 พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 19 เมษายน พ.ศ. 2499
9 ชื่น ระวิวรรณ 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
10
(1,2)
สงวน จันทรสาขา 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
11
(1-3)
สอาด หงษ์ยนต์ 31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
12 ประกายเพชร อินทุโสภณ 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 1 ธันวาคม พ.ศ. 2517
13 แสวง พิบูลย์สราวุธ 36 8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
14 วัฒนา อัศวเหม
15 แผน สิริเวชชะพันธ์ 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
16
(1,2)
บรรหาร ศิลปอาชา 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
38 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
17 บุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์ 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
18 นาวาอากาศเอก วิมล วิริยะวิทย์ 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
19 อาชว์ เตาลานนท์ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
20 โกศล ไกรฤกษ์ 42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 22 มกราคม พ.ศ. 2524
21 ไกรสร ตันติพงศ์ 5 มีนาคม พ.ศ. 2524
22 วิสิษฐ์ ตันสัจจา 22 มกราคม พ.ศ. 2524 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524
23
(1)
รองศาสตราจารย์ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
24 เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์
25 บรม ตันเถียร 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
26 วงศ์ พลนิกร 43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
27 ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ 19 กันยายน พ.ศ. 2528
23
(2)
รองศาสตราจารย์ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
28 อนันต์ ฉายแสง 19 กันยายน พ.ศ. 2528 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
29 มีชัย วีระไวทยะ
30 ประมวล สภาวสุ 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
31 สมบูรณ์ จีระมะกร
32 กร ทัพพะรังสี
33 ดุสิต รังคสิริ 45 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
34 ไพฑูรย์ แก้วทอง
35
(1,2)
สมาน ภุมมะกาญจนะ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
36 ประยูร สุรนิวงศ์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
37
(1)
วีระ สุสังกรกาญจน์ 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
38 เรืองวิทย์ ลิกค์ 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
39 อุดมศักดิ์ ทั่งทอง
37
(2)
วีระ สุสังกรกาญจน์ 49 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
40 พรเทพ เตชะไพบูลย์ 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
41 เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
42 ประเทือง คำประกอบ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
43 สนธยา คุณปลื้ม 51 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
44 อนุสรณ์ วงศ์วรรณ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
35
(3)
สมาน ภุมมะกาญจนะ 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540
45 สมภพ อมาตยกุล
46
(1)
ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
47 พลกฤษณ์ หงษ์ทอง 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541
48 อนุรักษ์ จุรีมาศ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541
46
(2)
ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
49 สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2542
50 วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 6 มกราคม พ.ศ. 2544
51 พิเชษฐ์ สถิรชวาล 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
52 ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
53 ฐานิสร์ เทียนทอง 60 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) สมชาย หาญหิรัญ 61 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้