รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทย

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
Lanchakon (1950, p. 67a).svg
ตรากระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ทรงศักดิ์ ทองศรี

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นริศ ขำนุรักษ์
ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งอดุล อดุลเดชจรัส
สถาปนาพ.ศ. 2480

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งแก้ไข

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1,2)
  พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
2   พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม 4 สิงหาคม พ.ศ. 2482 22 สิงหาคม พ.ศ. 2484
3
(1)
  ขุนสมาหารหิตะคดี (โป-ระ สมาหาร) 26 กันยายน พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
4   พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต) 13 มกราคม พ.ศ. 2485 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
1
(3)
  พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
3
(2)
  ขุนสมาหารหิตะคดี (โป-ระ สมาหาร) 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
5   หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) 26 ธันวาคม พ.ศ. 2486 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
3
(3)
  ขุนสมาหารหิตะคดี (โป-ระ สมาหาร) 5 กันยายน พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
1
(4)
  พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
6   นายทอง กันทาธรรม 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
คณะทหารแห่งชาติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
7   ศาสตราจารย์ พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
8   พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ) 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
9   พระยาจินดารักษ์ (จำลอง สวัสดิ์-ชูโต) 8 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
10
(1,2)
  นายเลียง ไชยกาล 8 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2493
11   พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 16 มกราคม พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
12   พันตำรวจตรี สงกรานต์ อุดมสิทธิ์ 22 มกราคม พ.ศ. 2494 29 พฤศจิกายน พ.ศ 2494
13
(1)
  พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
14
(1)
  พลเอก เดช เดชประดิยุทธ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
15   พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
13
(2)
  พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
14
(2)
  พลเอก เดช เดชประดิยุทธ 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
16   จอมพล ประภาส จารุเสถียร 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 12 กันยายน พ.ศ. 2500
17   พันเอก [[หลวงบุรกรรมโกวิท

(ล้อม บุรกรรมโกวิท)]]

31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
18
(1)
  พลเอก หลวงกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์) 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
19
(1)
  ศาสตราจารย์ ทวี แรงขำ 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
18
(2)
  พลเอก หลวงกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์) 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
19
(2,3)
  ศาสตราจารย์ ทวี แรงขำ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
20   พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2506
19
(4)
  ศาสตราจารย์ ทวี แรงขำ 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
21
(1)
  นายถวิล สุนทรศารทูล 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
สภาบริหารคณะปฏิวัติ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
21
(2)
  นายถวิล สุนทรศารทูล 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
22
(1)
  นายพ่วง สุวรรณรัฐ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
23   ศาสตราจารย์ มาลัย หุวะนันทน์ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
24
(1)
  พลตำรวจเอก ชุมพล โลหะชาละ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
22
(2)
  นายพ่วง สุวรรณรัฐ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
25   พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
24
(2)
  พลตำรวจเอก ชุมพล โลหะชาละ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
26   นายเทียน อัชกุล 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
27   นายธรรมนูญ เทียนเงิน 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
28   นายสมบุญ ศิริธร 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
29   นายสันติ์ เทพมณี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
30   พันตำรวจโท บุญเลิศ เลิศปรีชา 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
31   พันเอก ประกอบ ประยูรโภคราช 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
32
(1)
  นายขุนทอง ภูผิวเดือน 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
33   นายสมัคร สุนทรเวช 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
34   นายสมบุญ ศิริธร 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
35   นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์ 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
32
(2)
  นายขุนทอง ภูผิวเดือน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
36   นายแผน สิริเวชชะพันธ์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
37   นายดาบชัย อัคราช 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
38   ศาสตราจารย์พิเศษ คนึง ฦาไชย 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
39   พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
40
(1)
  นายดำริ น้อยมณี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
41   นายจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
40
(2)
  นายดำริ น้อยมณี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
42   ศาสตราจารย์พิเศษ ประเทือง กีรติบุตร 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
43   พลตำรวจเอก ชุมพล โลหะชาละ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
44   นายณรงค์ วงศ์วรรณ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
45
(1)
  นายเชาว์วัศ สุดลาภา 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
46   นายเกษม ศิริสัมพันธ์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
47
(1,2)
  นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 5 มีนาคม พ.ศ. 2524
11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
48   พลเรือเอก สมุทร์ สหนาวิน 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
49   นายวิเชียร เวชสวรรค์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
50   นายโกศล ไกรฤกษ์ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
51   ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2527
52
(1)
  นายวีระ มุสิกพงศ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
53
(1)
  นายเฉลียว วัชรพุกก์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
54   นายโอภาส พลศิลป 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 15 มกราคม พ.ศ. 2529
55
(1)
  นายมนตรี พงษ์พานิช 15 มกราคม พ.ศ. 2529 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
52
(2)
  นายวีระ มุสิกพงศ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
56   นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
55
(2)
  นายมนตรี พงษ์พานิช 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529
53
(2)
  นายเฉลียว วัชรพุกก์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
57
(1)
  นายสันติ ชัยวิรัตนะ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
58   นายไสว พัฒโน 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
59
(1)
  นายเสนาะ เทียนทอง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
57
(2)
  นายสันติ ชัยวิรัตนะ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 15 สิงหาคม พ.ศ. 2533
60   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไตรรงค์ สุวรรณคีรี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
61
(1)
  นายวัฒนา อัศวเหม 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
62   พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
59
(2)
  นายเสนาะ เทียนทอง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
63   นายพินิจ จันทรสุรินทร์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
64   นายปกิต พัฒนกุล 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
61
(2)
  นายวัฒนา อัศวเหม 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
65   พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
66   พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวณิช 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
67   นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
68   พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
69   นายวีระ ปิตรชาติ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
70
(1)
  นายสุชาติ ตันเจริญ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
71
(1)
  นายประภัตร โพธสุธน 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
72   นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
73   นายเอนก สิทธิประศาสน์ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
74   นายเด่น โต๊ะมีนา 29 กันยายน พ.ศ. 2535 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
75   นายสุทัศน์ เงินหมื่น 29 กันยายน พ.ศ. 2535 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
76
(1)
  นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
45
(2)
  นายเชาว์วัศ สุดลาภา 29 กันยายน พ.ศ. 2535 15 กันยายน พ.ศ. 2536
77   นายอุดร ตันติสุนทร 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
78   นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
79
(1)
  นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
70
(2)
  นายสุชาติ ตันเจริญ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
80
(1)
  นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
81
(1)
  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
82   พลตรี ศรชัย มนตริวัต 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
83   นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
81
(2)
  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 14 สิงหาคม พ.ศ. 2539
84   นายอาษา เมฆสวรรค์ 27 กันยายน พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
85   นายเรืองวิทย์ ลิกค์ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
80
(2)
  นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540
79
(2)
  นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
86   นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
87   ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
88   ศาสตราจารย์ ลิขิต ธีรเวคิน 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
76
(2)
  นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
61
(3)
  นายวัฒนา อัศวเหม 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
71
(2)
  นายประภัตร โพธสุธน 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 11 เมษายน พ.ศ. 2543
89   นายพินิจ จารุสมบัติ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
90   นายสนธยา คุณปลื้ม 11 เมษายน พ.ศ. 2543 6 มกราคม พ.ศ. 2544
91   นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
92   นายสมบัติ อุทัยสาง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
93   นายประชา มาลีนนท์ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
94 ไฟล์:His1.jpg นายประมวล รุจนเสรี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547
95   นายสุธรรม แสงประทุม 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
96   นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
97   นายสมชาย สุนทรวัฒน์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
98   นายบัญญัติ จันทน์เสนะ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
99   พลตำรวจเอก ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
100   นายสุพล ฟองงาม 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
101   นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
102
(1)
  นายประสงค์ โฆษิตานนท์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
103   นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
102
(2)
  นายประสงค์ โฆษิตานนท์ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
104   นายถาวร เสนเนียม 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
105
(1,2)
  นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
14 มกราคม พ.ศ. 2554 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
106   นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
107   นายฐานิสร์ เทียนทอง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
108   พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
109   นายประชา ประสพดี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
110   นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
111   นายสุธี มากบุญ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
112   นายนิพนธ์ บุญญามณี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 5 กันยายน พ.ศ. 2565
113   นายทรงศักดิ์ ทองศรี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน
114   นายนริศ ขำนุรักษ์ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน

ดูเพิ่มแก้ไข