โอภาส พลศิลป

โอภาส พลศิลป (2 เมษายน พ.ศ. 2464) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี 3 สมัย

โอภาส พลศิลป
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 – 15 มกราคม พ.ศ. 2529
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 เมษายน พ.ศ. 2464 (100 ปี)
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ประวัติแก้ไข

โอภาส เกิดเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2464 ที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ธรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง เคยศึกษาวิชาเกษตรจากวิทยาลัยเกษตรศาสตรแม่โจ้ รวมถึงได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาส่งเสริมการเกษตร จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้[1][2]

โอภาส เริ่มเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งพนักงานเกษตรจัตวา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก การทำงานได้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด ครั้งสุดท้ายได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดสระบุรี จนลาออกจากราชการ

การเมืองแก้ไข

โอภาส เคยรับราชการก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2522 สังกัดพรรคกิจสังคม และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 3 ครั้ง

โอภาส ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ครม. 43) เมื่อ พ.ศ. 2527[3]

โอภาส เป็นผู้ทดลองค้นคว้าพันธุ์ข้าวเบา เช่น ข้าวเก้ารวง ข้าวนางมลเอส ข้าวขาวมะลิ ข้าวหอมมะลิ และนำออกเผยแพรแก่เกษตรกรโดยทั่วไป ส่งเสริมให้มีการทำนาปีละ 2 ครั้ง ริเริ่มให้รัฐบาลทำการปฏิรูปที่ดินเพื่อจัดสรรให้ ชาวนาได้มีที่ทำกินเป็นของตนเอง[2][4]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

โอภาส ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดลพบุรี สังกัดพรรคกิจสังคม
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดลพบุรี สังกัดพรรคกิจสังคม
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดลพบุรี สังกัดพรรคสหประชาธิปไตย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข