หลวงกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์)

พลเอก พลตำรวจตรี หลวงกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์) เป็นอดีตองคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 และเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของนายพจน์ สารสิน และในรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร

หลวงกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์)
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
1 มกราคม พ.ศ. 2501 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
นายกรัฐมนตรี จอมพลถนอม กิตติขจร
ดำรงตำแหน่ง
23 กันยายน พ.ศ. 2500 – 1 มกราคม พ.ศ. 2501
นายกรัฐมนตรี พจน์ สารสิน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 มกราคม พ.ศ. 2442
เสียชีวิต 11 สิงหาคม พ.ศ. 2518
คู่สมรส ชุ่ม กัมปนาทแสนยากร

ประวัติแก้ไข

หลวงกัมปนาทแสนยากร ชื่อเดิม กำปั่น อุตระวณิชย์ เกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2442 ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี (ในขณะนั้น) เป็นบุตรของนายโต กับนางเชย อุตระวณิชย์

หลวงกัมปนาทแสนยากร เข้าศึกษาโรงเรียนนายร้อยทหารบก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2458

หลวงกัมปนาทแสนยากร สมรสกับนางชุ่ม (สกุลเดิม เกษสมัย) มีบุตร 6 คน คือ

 • พลตำรวจตรี บันเทิง กัมปนาทแสนยากร
 • นายแพทย์ไชยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร
 • พันเอก ประชุม กัมปนาทแสนยากร
 • นางสมศรี กันธมาลา
 • นางสมทรง มุตตามระ
 • นายบันลือ กัมปนาทแสนยากร

นอกจากนั้นหลวงกัมปนาทแสนยากร ยังมีบุตรที่เกิดจากภริยาคนอื่นอีก จำนวน 8 คน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเครื่องเกียรติยศประกอบศพ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2518 พระราชทานโกศไม้สิบสองประกอบศพ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดตั้งประดับ แตรงอน แตรฝรั่ง กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมกำหนด 7 คืน และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2518

การทำงานแก้ไข

หลวงกัมปนาทแสนยากร เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2466 ในตำแหน่งนายร้อยตรีประจำกรมทหารราบที่ 6 เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลที่ 4 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในปี พ.ศ. 2491 จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 จึงได้พ้นจากตำแหน่งและไปสำรองราชการกองทัพบก โดยมี พันเอก ขุนเสนาทิพ รองผู้บัญชาการโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้ารับตำแหน่งแทน[1]และเคยเป็นผู้ว่าราชการภาค 5 [2]

หลวงกัมปนาทแสนยากร เคยเป็นราชองครักษ์เวร ในปี พ.ศ. 2482 และเป็นราชองครักษ์พิเศษ ในปี พ.ศ. 2495

ในระหว่างรับราชการทหาร เคยเข้าร่วมในราชการสนามกรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2488

ต่อมาในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2496 หลวงกัมปนาทแสนยากรซึ่งขณะนั้นสำรองราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม[3] ได้โอนย้ายมารับราชการที่กระทรวงมหาดไทย[4] เป็นข้าราชการตำรวจพร้อมกับรับพระราชทานยศ พลตำรวจตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2496 [5]

งานการเมืองแก้ไข

หลวงกัมปนาทแสนยากร ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 ในปี พ.ศ. 2494[6] และปี พ.ศ. 2495 ต่อมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของนายพจน์ สารสิน ในปี พ.ศ. 2500[7][8] จนกระทั่งมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 จึงมีรัฐบาลใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน ภายใต้การนำของพลโท ถนอม กิตติขจร (ยศในขณะนั้น) ซึ่งหลวงกัมปนาทแสนยากร ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกสมัย

องคมนตรีแก้ไข

หลวงกัมปนาทแสนยากร ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปี พ.ศ. 2503[9] จนถึงปี พ.ศ. 2517

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าราชการภาค
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจ
 6. ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (จำนวน ๒๙ ราย)
 8. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 27 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง คณะองคมนตรี (จำนวน ๙ ราย)
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑, ตอน ๔๒ ง ฉบับพิเศษ, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗, หน้า ๕