เปิดเมนูหลัก

เหรียญช่วยราชการเขตภายใน

เหรียญช่วยราชการเขตภายใน (อังกฤษ: The Medal for Service Rendered in the Interior) มีอักษรย่อว่า ช.ร. เป็นเหรียญที่พระราชทานสำหรับบำเหน็จความชอบในราชการ สร้างขึ้นในพ.ศ. 2484[1]

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2484 เพื่อพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับมอบหน้าที่ให้ช่วยเหลือราชการ ทหาร หรือตำรวจ เกี่ยวกับการรบตามคำสั่งของราชการ หรือองค์กรที่ราชการรับรอง

ลักษณะแก้ไข

ชนิดแก้ไข

เหรียญช่วยราชการเขตภายใน แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

ลักษณะแก้ไข

เหรียญช่วยราชการเขตภายใน เป็นเหรียญโลหะรูปกลม

ด้านหน้า มีรูปพระมหามงกุฎอยู่เหนือจักร ข้างซ้ายและขวาเป็นรูปปีกนก มีสมอขัดในวงจักร

ด้านหลัง มีตัวอีกษรจารึกว่า "ช่วยราชการเขตภายใน"

แพรแถบแก้ไข

เหรียญช่วยราชการเขตภายในนี้มีแพรแถบสำหรับห้อยสีต่างกัน ตามการรบ ปรากฏอยู่ในพระราชกำหนด เหรียญช่วยราชการเขตภายใน พุทธศักราช 2484 ดังนี้

  เหรียญช่วยราชการภายใน การรบสงครามอินโดจีน เป็นสีแดง กว้าง 3.5 เซนติเมตร ตอนกลางของแถบมีริ้วสีขาว กว้าง 5 มิลลิเมตร

  เหรียญช่วยราชการภายใน การรบสงครามมหาเอเชียบูรพา เป็นสีเขียว กว้าง 3.5 เซนติเมตร ตอนกลางของแถบมีริ้วสีแดง กว้าง 5 มิลลิเมตร

อ้างอิงแก้ไข