คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 12

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 12 ของไทย (31 สิงหาคม 2488 - 17 กันยายน 2488)

คณะรัฐมนตรีทวี
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 12 แห่งราชอาณาจักรไทย
สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2488
วันแต่งตั้ง1 กันยายน พ.ศ.​ 2488
วันสิ้นสุด17 กันยายน พ.ศ.​ 2488
(0 ปี 16 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
นายกรัฐมนตรีทวี บุณยเกตุ
ประวัติ
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 11
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 13

นายทวี บุณยเกตุ เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 โดยมีนายปรีดี พนมยงค์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นผู้ลงนามในประกาศพระบรมราชโองการ

พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

แก้

มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2488[1]

 1. นายทวี บุณยเกตุ เป็นนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 3. พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 4. พลเรือตรี สังวรณ์ สุวรรณชีพ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 5. พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิพันลึก (กาพย์ ทัตตานนท์) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 6. นายประจวบ บุนนาค เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 7. นายสพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 8. ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 9. นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 10. ศาสตราจารย์ เดือน บุนนาค เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 11. พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 12. นายทวี ตะเวทิกุล เป็นรัฐมนตรี
 13. นายวิจิตร ลุลิตานนท์ เป็นรัฐมนตรี
 14. พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) เป็นรัฐมนตรี
 15. พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรณสาร) เป็นรัฐมนตรี
 16. นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ เป็นรัฐมนตรี
 17. นายเตียง ศิริขันธ์ เป็นรัฐมนตรี
 18. นายถวิล อุดล เป็นรัฐมนตรี
 19. นายพึ่ง ศรีจันทร์ เป็นรัฐมนตรี
 20. นายทอง กันทาธรรม เป็นรัฐมนตรี
 21. นายสงวน ตุลารักษ์ เป็นรัฐมนตรี
 22. หลวงบรรณกรโกวิท (เปา จักกะพาก) เป็นรัฐมนตรี
 23. นายจำลอง ดาวเรือง เป็นรัฐมนตรี
 24. นายวุฒิ สุวรรณรักษ์ เป็นรัฐมนตรี

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี

แก้

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะเหตุที่นายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งคณะได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2488 โดยอ้างเหตุว่า ได้พิจารณาเห็นว่าภารกิจอันเร่งด่วนที่คณะรัฐมนตรีคณะนี้พึงปฏิบัติได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ต่อไปนี้ก็ปัญหาการเมืองและการทำความเข้าใจอันดีกับฝ่ายสหประชาชาติ จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เหมาะสมได้เข้ามาบริหารราชการสืบแทนต่อไป

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้