คณะรัฐมนตรีไทย

องค์การบริหารของรัฐบาลไทย

คณะรัฐมนตรีไทยเป็นคณะบุคคลที่ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในราชอาณาจักรไทย คณะรัฐมนตรีเป็นกลุ่มบุคคลหลักที่ขับเคลื่อนส่วนราชการต่าง ๆ ของรัฐบาลไทย สมาชิกของคณะรัฐมนตรีนั้นจะได้รับการเสนอชื่อโดยนายกรัฐมนตรีและได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งประกอบไปด้วย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่าง ๆ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล

คณะรัฐมนตรี
แห่งราชอาณาจักรไทย
ตราประจำคณะรัฐมนตรี
ก่อตั้ง24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 (ทางพฤตินัย)
สถานะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 8
วัตถุประสงค์บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน
ที่ตั้ง
สมาชิก
ไม่เกิน 35 คน
นายกรัฐมนตรี
เศรษฐา ทวีสิน
สังกัดรัฐบาลไทย
เว็บไซต์www.soc.go.th

คณะรัฐมนตรีไทยนั้นมีขึ้นครั้งแรกหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งในขณะนั้นเรียกว่าคณะกรรมการราษฎร[1] และหลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2475 จึงเปลี่ยนมาเรียกว่าคณะรัฐมนตรี[2] และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

จำนวนรัฐมนตรีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ขณะนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้คณะรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีได้ไม่เกิน 35 คน[3]รวมนายกรัฐมนตรีอีก 1 คนเป็น 36 คน

คุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีไว้ดังนี้[3]

คุณสมบัติ

ในมาตรา 160 ได้กำหนดคุณสมบัติของคณะรัฐมนตรีไว้ดังนี้

 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
 • ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
 • ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98
 • ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท​
 • ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุกระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 186 หรือมาตรา 187 มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง

การปฏิบัติหน้าที่

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตามมติของรัฐสภา และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 35 คนตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำ ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้

ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 161

คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 162 และมีสิทธิเข้าร่วมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่กำหนดได้ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 163

คณะรัฐมนตรีปัจจุบัน

รายนามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ข้อมูลเมื่อ 30 เมษายน 2567 (2567 -04-30)[4]

 
คณะรัฐมนตรีเศรษฐา
รัฐมนตรี
พรรคการเมือง
ตำแหน่ง หน่วยงาน เริ่มดำรงตำแหน่ง
  เศรษฐา ทวีสิน
เพื่อไทย
นายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(0 ปี 270 วัน)
  ภูมิธรรม เวชยชัย
เพื่อไทย
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงพาณิชย์
1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
เพื่อไทย
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม
27 เมษายน พ.ศ. 2567
(0 ปี 21 วัน)
1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  พิชัย ชุณหวชิร
อิสระ
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
27 เมษายน พ.ศ. 2567
(0 ปี 21 วัน)
  อนุทิน ชาญวีรกูล
ภูมิใจไทย
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
พลังประชารัฐ
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
รวมไทยสร้างชาติ
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงพลังงาน
1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  จักรพงษ์ แสงมณี
เพื่อไทย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 27 เมษายน พ.ศ. 2567
(0 ปี 21 วัน)
  พิชิต ชื่นบาน
เพื่อไทย
27 เมษายน พ.ศ. 2567
(0 ปี 21 วัน)
  จิราพร สินธุไพร
เพื่อไทย
27 เมษายน พ.ศ. 2567
(0 ปี 21 วัน)
  สุทิน คลังแสง
เพื่อไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
เพื่อไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  เผ่าภูมิ โรจนสกุล
เพื่อไทย
27 เมษายน พ.ศ. 2567
(0 ปี 21 วัน)
  มาริษ เสงี่ยมพงษ์
อิสระ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 30 เมษายน พ.ศ. 2567
(0 ปี 18 วัน)
  เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
เพื่อไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 27 เมษายน พ.ศ. 2567
(0 ปี 21 วัน)
  วราวุธ ศิลปอาชา
ชาติไทยพัฒนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  ศุภมาส อิศรภักดี
ภูมิใจไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
พลังประชารัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  อรรถกร ศิริลัทธยากร
พลังประชารัฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 เมษายน พ.ศ. 2567
(0 ปี 21 วัน)
  มนพร เจริญศรี
เพื่อไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม 1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  สุรพงษ์ ปิยะโชติ
เพื่อไทย
1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  ประเสริฐ จันทรรวงทอง
เพื่อไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  นภินทร ศรีสรรพางค์
ภูมิใจไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  สุชาติ ชมกลิ่น
รวมไทยสร้างชาติ
27 เมษายน พ.ศ. 2567
(0 ปี 21 วัน)
  เกรียง กัลป์ตินันท์
เพื่อไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  ทรงศักดิ์ ทองศรี
ภูมิใจไทย
1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  ชาดา ไทยเศรษฐ์
ภูมิใจไทย
1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง
ประชาชาติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  พิพัฒน์ รัชกิจประการ
ภูมิใจไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
เพื่อไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 27 เมษายน พ.ศ. 2567
(0 ปี 21 วัน)
  พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ
ภูมิใจไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
ภูมิใจไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  สมศักดิ์ เทพสุทิน
เพื่อไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 27 เมษายน พ.ศ. 2567
(0 ปี 21 วัน)
  สันติ พร้อมพัฒน์
พลังประชารัฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)
  พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
รวมไทยสร้างชาติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 260 วัน)

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

ชุดที่ นายกรัฐมนตรี เริ่ม สิ้นสุด วันแถลงนโยบาย
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี
1 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ไม่มี
2 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 ธันวาคม พ.ศ. 2475
3 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 ไม่มี
4 พระยาพหลพลพยุหเสนา 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 24 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 26 มิถุนายน พ.ศ. 2476
5 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477 25 ธันวาคม พ.ศ. 2476
6 22 กันยายน พ.ศ. 2477 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 24 กันยายน พ.ศ. 2477
7 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 11 สิงหาคม พ.ศ. 2480
8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 23 ธันวาคม พ.ศ. 2480
9 แปลก พิบูลสงคราม 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 20 ธันวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 26 ธันวาคม พ.ศ. 2481
10 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 16 มีนาคม พ.ศ. 2485
11 ควง อภัยวงศ์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 3 สิงหาคม พ.ศ. 2487
12 ทวี บุณยเกตุ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 1 กันยายน พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488 1 กันยายน พ.ศ. 2488
13 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 17 กันยายน พ.ศ. 2488 19 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489 19 กันยายน พ.ศ. 2488
14 ควง อภัยวงศ์ 31 มกราคม พ.ศ. 2489 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489
15 ปรีดี พนมยงค์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 25 มีนาคม พ.ศ. 2489
16 8, 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 13 มิถุนายน พ.ศ. 2489
17 ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 26 สิงหาคม พ.ศ. 2489
18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 5 มิถุนายน พ.ศ. 2490
19 ควง อภัยวงศ์ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
20 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491 1 มีนาคม พ.ศ. 2491
21 แปลก พิบูลสงคราม 8 เมษายน พ.ศ. 2491 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 21 เมษายน พ.ศ. 2491
22 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2492
23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 ไม่มี
24 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494
25 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 3 เมษายน พ.ศ. 2495
26 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500 1 เมษายน พ.ศ. 2500
27 พจน์ สารสิน 21 กันยายน พ.ศ. 2500 23 กันยายน พ.ศ. 2500 1 มกราคม พ.ศ. 2501 24 กันยายน พ.ศ. 2500
28 ถนอม กิตติขจร 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 9 มกราคม พ.ศ. 2501
29 สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
30 ถนอม กิตติขจร 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 19 ธันวาคม พ.ศ. 2506
31 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 25 มีนาคม พ.ศ. 2512
32 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 ธันวาคม พ.ศ. 2515
33 สัญญา ธรรมศักดิ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 25 ตุลาคม พ.ศ. 2516
34 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 7 มิถุนายน พ.ศ. 2517
35 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 6 มีนาคม พ.ศ. 2518
36 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 20 เมษายน พ.ศ. 2519 19 มีนาคม พ.ศ. 2518
37 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 20 เมษายน พ.ศ. 2519 21 เมษายน พ.ศ. 2519 25 กันยายน พ.ศ. 2519 30 เมษายน พ.ศ. 2519
38 25 กันยายน พ.ศ. 2519 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ไม่มี
39 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 29 ตุลาคม พ.ศ. 2519
40 เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 1 ธันวาคม พ.ศ. 2520
41 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 7 มิถุนายน พ.ศ. 2522
42 เปรม ติณสูลานนท์ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 30 เมษายน พ.ศ. 2526 28 มีนาคม พ.ศ. 2523
43 30 เมษายน พ.ศ. 2526 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2526
44 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 7 สิงหาคม พ.ศ. 2529 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 27 สิงหาคม พ.ศ. 2529
45 ชาติชาย ชุณหะวัณ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 25 สิงหาคม พ.ศ. 2531
46 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 9 มกราคม พ.ศ. 2534
47 อานันท์ ปันยารชุน 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 9 มีนาคม พ.ศ. 2534 7 เมษายน พ.ศ. 2535 4 เมษายน พ.ศ. 2534
48 สุจินดา คราประยูร 7 เมษายน พ.ศ. 2535 14 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
49 อานันท์ ปันยารชุน 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 14 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535 22 มิถุนายน พ.ศ. 2535
50 ชวน หลีกภัย 23 กันยายน พ.ศ. 2535 29 กันยายน พ.ศ. 2535 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 21 ตุลาคม พ.ศ. 2535
51 บรรหาร ศิลปอาชา 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
52 ชวลิต ยงใจยุทธ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 11 ธันวาคม พ.ศ. 2539
53 ชวน หลีกภัย 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
54 ทักษิณ ชินวัตร 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
55 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549 23 มีนาคม พ.ศ. 2548
56 สุรยุทธ์ จุลานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 29 มกราคม พ.ศ. 2551 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
57 สมัคร สุนทรเวช 29 มกราคม พ.ศ. 2551 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 18 กันยายน พ.ศ. 2551 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
58 สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 24 กันยายน พ.ศ. 2551 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551
59 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551
60 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554
61 ประยุทธ์ จันทร์โอชา 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 12 กันยายน พ.ศ. 2557
62 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ​5 กันยายน พ.ศ. 2566 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
63 เศรษฐา ทวีสิน 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน 11 กันยายน พ.ศ. 2566

ดูเพิ่ม

เชิงอรรถ

อ้างอิง

 1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕, ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 10 มิถุนายน 2558
 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕, ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 10 มิถุนายน 2558
 3. 3.0 3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เก็บถาวร 2017-04-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
 4. "ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2024-04-30. สืบค้นเมื่อ 2024-05-01.

แหล่งข้อมูลอื่น