นายกองเอก[1] นริศ ขำนุรักษ์ (เกิด 4 ตุลาคม พ.ศ. 2503) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24

นริศ ขำนุรักษ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – 1 กันยายน พ.ศ. 2566
ดำรงตำแหน่งร่วมกับทรงศักดิ์ ทองศรี
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐมนตรีว่าการอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ก่อนหน้านิพนธ์ บุญญามณี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด4 ตุลาคม พ.ศ. 2503 (62 ปี)
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ศาสนาอิสลาม
พรรคการเมืองประชาธิปัตย์

ประวัติ แก้ไข

นายนริศ ขำนุรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2503 ที่บ้านลำธาร์ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เป็นบุตรของนายเหม กับนางกอสิเหยาะ (นามสกุลเดิม ยีหวังกอง) [2]

ในวัยเด็กนริศและครอบครัวอาศัยอยู่ที่บ้านพูด ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีเครือญาติฝั่งบิดาและมารดาเป็นชาวมุสลิมในอำเภอกงหรา อำเภอตะโหมด อำเภอบางแก้ว และอำเภอปากพะยูนจำนวนมาก

นริศจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชั้นอนุปริญญา สาขาวิชาการป่าไม้ จากโรงเรียนการป่าไม้ จังหวัดแพร่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์[3] และระดับปริญญาเอก Doctor of Public Administration (DPA) จาก Southwestern University ประเทศฟิลิปปินส์[4]

การทำงาน แก้ไข

นายนริศ ขำนุรักษ์ เคยรับราชการกรมป่าไม้ สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในการเลือกตั้งวันที่ 22 มีนาคม 2535 ในนามพรรคความหวังใหม่ โดยลงสมัครในทีมเดียวกันกับโอภาส รองเงิน และสานันท์ สุพรรณชนะบุรี ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงที่ย้ายมาจากพรรคประชาชนที่มีวีระ มุสิกพงศ์ เป็นแกนนำ โดยในการเลือกตั้งครั้งดังกล่าวพรรคความหวังใหม่ได้รับเลือกคนเดียวคือสานันท์ นอกจากนั้น ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์คือนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตประธานสภาจังหวัด และสุพัฒน์ ธรรมเพชร อดีตครูพลศึกษา โรงเรียนพัทลุง[5]

หลังจากไม่ได้รับเลือกตั้ง นริศได้กลับเข้ารับราชการในกรมป่าไม้ต่อ และลงสมัครอีกครั้งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 โดยสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แทนสมคิด นวลเปียนที่มีปัญหาสุขภาพ และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงในการเลือกตั้งครั้งดังกล่าว [6] และได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งต่อมาในปี พ.ศ. 2548 การเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 การเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 และการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562

นายนริศ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 (ตรงกับรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

ในปี 2564 เขาเป็นหนึ่งในผู้ถูกเสนอชื่อต่อกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อชิงตำแหน่งรัฐมนตรีในโควต้าทดแทนนายถาวร เสนเนียม[7] แต่เขาไม่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2565 เขาได้รับคัดเลือกจากพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งให้ถูกเสนอชื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แทนนิพนธ์ บุญญามณี [8] และได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนของปีเดียวกัน[9]

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ บุตรชายได้รับการเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง เขต 3

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้ไข

นริศ ขำนุรักษ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน
 2. นักการเมืองถิ่นจังหวัดพัทลุง. สานิตย์ เพชรกาฬ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2550
 3. นริศ ขำนุรักษ์ มีเวลา 6 เดือน บนเก้าอี้ มท.3
 4. "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2012-12-14.
 5. นักการเมืองถิ่นจังหวัดพัทลุง. สานิตย์ เพชรกาฬ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2550
 6. นักการเมืองถิ่นจังหวัดพัทลุง. สานิตย์ เพชรกาฬ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2550
 7. เปิด 4 ชื่อดีกรี ส.ส. 5 สมัยลุ้นนั่งรัฐมนตรี 'ปชป.' ครั้งแรก
 8. รู้จัก "นริศ ขำนุรักษ์" ส.ส.5 สมัย คว้าเก้าอี้ มท.2 แทน "นิพนธ์ บุญญามณี"
 9. โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "ธนกร-สุนทร-นริศ" เป็นรัฐมนตรี
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๒, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๑๐, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑