อำเภอบางแก้ว

อำเภอในจังหวัดพัทลุง ประเทศไทย
บทความนี้เกี่ยวกับอำเภอในจังหวัดพัทลุง สำหรับความหมายอื่น ดูที่ บางแก้ว (แก้ความกำกวม)

อำเภอบางแก้ว เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุง

อำเภอบางแก้ว
แผนที่จังหวัดพัทลุง เน้นอำเภอบางแก้ว
คำขวัญ: ดินแดนศิลปวัฒนธรรม แหล่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร เมืองงามธรรมชาติบริสุทธิ์
พิกัดภูมิศาสตร์: 7°25′48″N 100°10′42″E / 7.43000°N 100.17833°E / 7.43000; 100.17833
อักษรไทยอำเภอบางแก้ว
อักษรโรมันAmphoe Bang Kaeo
จังหวัดพัทลุง
พื้นที่
 • ทั้งหมด113.45 ตร.กม. (43.80 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด25,990
 • ความหนาแน่น229.08 คน/ตร.กม. (593.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์93140, 93160 (เฉพาะหมู่ที่ 4, 7-8, 10, 13 ตำบลโคกสัก)
รหัสภูมิศาสตร์9309
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอบางแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติและความเป็นมาแก้ไข

ท้องที่อำเภอบางแก้ว เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นกิ่งอำเภอบางแก้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2533 โดยมีผลการจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2533[1] และได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอบางแก้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2538 [2]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอบางแก้วเป็นอำเภอที่มีขนาดเล็กที่สุดของจังหวัดพัทลุง มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอบางแก้วแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 34 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ท่ามะเดื่อ (Tha Maduea) 7 หมู่บ้าน
2. นาปะขอ (Na Pakho) 14 หมู่บ้าน
3. โคกสัก (Khok Sak) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอบางแก้วประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ามะเดื่อ (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1 และบางส่วนของหมู่ที่ 6) และตำบลโคกสัก (เฉพาะหมู่ที่ 1)
  • เทศบาลตำบลบางแก้ว ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเดื่อเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ามะเดื่อทั้งตำบล ยกเว้นบางส่วนของหมู่ที่ 1 และบางส่วนของหมู่ที่ 6 ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาปะขอทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสักทั้งตำบล ยกเว้นหมู่ที่ 1 ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ

เทศบาลตำบลแม่ขรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสัก (และยังคลุมพื้นที่อำเภอตะโหมดด้วย)

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบางแก้ว เล่มที่ ๑๐๗ ตอนที่ ๒๕ ง ประกาศวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓ หน้าที่ ๑๓๕๔
  2. พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอแก่งหางแมว อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่วาง อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอบ่อเกลือ อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอห้วยราช อำเภอแม่ลาน อำเภอบางแก้ว อำเภอป่าพะยอม อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอยางสีสุราช อำเภอจังหาร อำเภอบ้านธิ อำเภอ ภูสิงห์ อำเภอบางกล่ำ อำเภอวังม่วง และอำเภอนายูง พ.ศ. ๒๕๓๘ เล่มที่ ๑๑๒ ตอนที่ ๓๒ ก ลงประกาศเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ หน้าที่ ๑