เปิดเมนูหลัก

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าตามภารกิจ พรรคประชาธิปัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อดีตรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 5 สมัย เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ที่จังหวัดสงขลา[1] ก่อนเข้าสู่วงการเมืองประกอบอาชีพเป็นทนายความ

นิพนธ์ บุญญามณี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 (60 ปี)
จังหวัดสงขลา
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส นางกัลยา บุญญามณี
ศาสนา พุทธ

ด้านครอบครัว สมรสกับนางกัลยา บุญญามณี(ปลัดเทศบาลนครสงขลา) มีบุตรธิดา 3 คน ได้แก่ นางสาวนิธิยา บุญญามณี นายสรรเพชญ บุญญามณี และนายนิธิกร บุญญามณี

เนื้อหา

ประวัติการศึกษาแก้ไข

นายนิพนธ์ บุญญามณี เข้ารับการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดนาทับ โรงเรียนถนนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา ระดับเตรียมอุดมศึกษา จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบเนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา) ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ประวัติการทำงานแก้ไข

 • เป็นสมาชิกสภาจังหวัด 2 สมัย (2528, 2533) ประธานสภาจังหวัดสงขลา
 • ส.ส. สงขลา 5 สมัย (2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544) และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ/สัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ (2548,2550,2554)
 • พ.ศ. 2537 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • พ.ศ. 2541 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • พ.ศ. 2542-2543 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์)
 • พ.ศ. 2543-2544 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นาย บัญญัติ บรรทัดฐาน)
 • อดีตรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเงา
 • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ระบบบัญชีรายชื่อ
 • สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

การเมืองแก้ไข

เมื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการปรับโครงสร้างผู้บริหารพรรคใหม่ หลังการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2548 แล้ว นายนิพนธ์มีชื่อว่าอาจจะได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่ แต่นายนิพนธ์ก็ได้ขอถอนตัวออกไป ตำแหน่งจึงตกอยู่ที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และนายนิพนธ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการพรรค

ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ[2] และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.อีกสมัย ต่อมาเขาลาออกจากการเป็น ส.ส. เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา)

ในการประชุมวิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายนิพนธ์ เป็นรองเลขาธิการพรรค พร้อมกับ ดร.ศุภชัย ศรีหล้า และ นายนราพัฒน์ แก้วทอง[3][4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคประชาธิปัตย์)
 3. "นิพนธ์-ศุภชัย-นราพัฒน์"นั่งรองเลขาฯ ปชป. หลัง 3 คู่แข่งถอนตัว
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ (จำนวน ๑๙ คน), เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๕๑ง หน้า ๕๓ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
 5. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕) เล่ม 119 ตอนที่ 21ข วันที่ 4 ธันวาคม 2545
 6. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ จำนวน ๔,๘๙๖ ราย) เล่ม 116 ตอนที่ 20ข วันที่ 2 ธันวาคม 2542

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข