สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 9 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 9 คน จากทั้งหมด 400 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดสงขลามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายเจือ ศรียาภัย[1]

เขตการเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสงขลา, อำเภอระโนด และอำเภอกำแพงเพ็ชร์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหาดใหญ่, อำเภอสะเดา, อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสงขลาและอำเภอระโนด
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหาดใหญ่, อำเภอสะเดา, อำเภอจะนะ, อำเภอเทพา และอำเภอรัตภูมิ
พ.ศ. 2491 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 4 คน (เขตละ 4 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสงขลา, อำเภอรัตภูมิ, อำเภอจะนะ, อำเภอสทิงพระ, อำเภอเทพา และอำเภอระโนด
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหาดใหญ่, อำเภอสะเดา, อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และเขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสงขลา, อำเภอรัตภูมิ, อำเภอจะนะ, อำเภอสทิงพระ, อำเภอเทพา, อำเภอระโนด และ กิ่งอำเภอกระแสสินธุ์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหาดใหญ่, อำเภอสะเดา, อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสงขลา, อำเภอจะนะ, อำเภอสทิงพระ, อำเภอเทพา, อำเภอระโนด และ กิ่งอำเภอกระแสสินธุ์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหาดใหญ่, อำเภอสะเดา, อำเภอรัตภูมิ, อำเภอนาทวี, อำเภอสะบ้าย้อย และ กิ่งอำเภอนาหม่อม
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสงขลา, อำเภอรัตภูมิ, อำเภอสทิงพระ, อำเภอระโนด, กิ่งอำเภอกระแสสินธุ์ และ กิ่งอำเภอควนเนียง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหาดใหญ่, กิ่งอำเภอนาหม่อม และ กิ่งอำเภอบางกล่ำ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสะเดา, อำเภอจะนะ, อำเภอนาทวี, อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย
7 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 2 และเขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสงขลา, อำเภอรัตภูมิ, อำเภอสทิงพระ, อำเภอระโนด, กิ่งอำเภอกระแสสินธุ์, กิ่งอำเภอควนเนียง และ กิ่งอำเภอสิงหนคร
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหาดใหญ่, กิ่งอำเภอนาหม่อม และ กิ่งอำเภอบางกล่ำ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสะเดา, อำเภอจะนะ, อำเภอนาทวี, อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสงขลา, อำเภอรัตภูมิ, อำเภอสทิงพระ, อำเภอระโนด, อำเภอสิงหนคร, อำเภอควนเนียง และ กิ่งอำเภอกระแสสินธุ์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหาดใหญ่, กิ่งอำเภอนาหม่อม และ กิ่งอำเภอบางกล่ำ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสะเดา, อำเภอจะนะ, อำเภอนาทวี, อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย
พ.ศ. 2535/2 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสงขลา, อำเภอรัตภูมิ, อำเภอสทิงพระ, อำเภอระโนด, อำเภอสิงหนคร, อำเภอควนเนียง และ กิ่งอำเภอกระแสสินธุ์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหาดใหญ่, กิ่งอำเภอนาหม่อม, กิ่งอำเภอบางกล่ำ และ กิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสะเดา, อำเภอจะนะ, อำเภอนาทวี, อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสงขลา, อำเภอสิงหนคร, อำเภอระโนด, อำเภอกระแสสินธุ์, อำเภอสทิงพระ และอำเภอจะนะ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหาดใหญ่, อำเภอนาหม่อม, อำเภอบางกล่ำ, อำเภอรัตภูมิ, อำเภอควนเนียง และ กิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสะเดา, อำเภอนาทวี, อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย
8 คน (เขต 1 และเขต 2 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสงขลา
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลหาดใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอหาดใหญ่ (ยกเว้นตำบลหาดใหญ่ และตำบลทุ่งตำเสา)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอระโนด, อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอสทิงพระ
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอสิงหนคร, อำเภอควนเนียง, อำเภอบางกล่ำ และอำเภอรัตภูมิ (เฉพาะตำบลควนรูและตำบลคูหาใต้)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอคลองหอยโข่ง, อำเภอรัตภูมิ (ยกเว้นตำบลควนรู และตำบลคูหาใต้), อำเภอสะเดา (ยกเว้นตำบลสำนักแต้ว ตำบลปริก และตำบลสำนักขาม) และอำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลทุ่งตำเสา)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอสะบ้าย้อย, อำเภอนาทวี, อำเภอสะเดา (เฉพาะตำบลสำนักแต้ว ตำบลปริก และตำบลสำนักขาม), และอำเภอเทพา (เฉพาะตำบลลำไพล)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอนาหม่อม, อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา (ยกเว้นตำบลลำไพล)
8 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสงขลา, อำเภอสทิงพระ, อำเภอกระแสสินธุ์, อำเภอระโนด, อำเภอรัตภูมิ, อำเภอบางกล่ำ, อำเภอควนเนียง และอำเภอสิงหนคร
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหาดใหญ่, อำเภอสะเดา และอำเภอคลองหอยโข่ง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอนาหม่อม, อำเภอนาทวี, อำเภอสะบ้าย้อย, อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา
8 คน (เขต 1 และเขต 2 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสงขลา
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลหาดใหญ่ ตำบลคลองแห และตำบลคลองอู่ตะเภา)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอนาหม่อมและอำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลคูเต่า ตำบลน้ำน้อย ตำบลท่าข้าม ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลคอหงส์ ตำบลควนลัง ตำบลทุ่งตำเสา และตำบลฉลุง)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอระโนด, อำเภอกระแสสินธุ์, อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร (เฉพาะตำบลบางเขียด ตำบลม่วงงาม ตำบลวัดขนุน ตำบลรำแดง และตำบลชะแล้)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอรัตภูมิ, อำเภอบางกล่ำ, อำเภอควนเนียง และอำเภอสิงหนคร (เฉพาะตำบลปากรอ ตำบลป่าขาด ตำบลทำนบ ตำบลชิงโค ตำบลหัวเขา และตำบลสทิงหม้อ)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอคลองหอยโข่ง, อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลบ้านพรุและตำบลพะตง) และอำเภอสะเดา (ยกเว้นตำบลสำนักแต้วและตำบลสำนักขาม)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอสะบ้าย้อย, อำเภอนาทวี และอำเภอสะเดา (เฉพาะตำบลสำนักแต้วและตำบลสำนักขาม)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอจะนะและอำเภอเทพา
  8 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2566 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสงขลา
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลหาดใหญ่ และตำบลคลองอู่ตะเภา)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอนาหม่อม, อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลบ้านพรุ ตำบลคอหงส์ ตำบลพะตง ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลท่าข้าม และตำบลน้ำน้อย) และอำเภอจะนะ (เฉพาะตำบลคลองเปียะ และตำบลจะโหนง)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอระโนด, อำเภอกระแสสินธุ์, อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร (เฉพาะตำบลม่วงงาม ตำบลบางเขียด ตำบลชะแล้ ตำบลรำแดง และตำบลบางขนุน)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอรัตภูมิ, อำเภอควนเนียง และอำเภอสิงหนคร (เฉพาะตำบลปากรอ ตำบลป่าขาด ตำบลทำนบ ตำบลชิงโค ตำบลหัวเขา และตำบลสทิงหม้อ)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอสะเดา และอำเภอคลองหอยโข่ง
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอนาทวี, อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา (เฉพาะตำบลลำไพล)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอจะนะ (เฉพาะตำบลบ้านนา ตำบลป่าชิง ตำบลสะพานไม้แก่น ตำบลสะกอม ตำบลนาหว้า ตำบลนาทับ ตำบลน้ำขาว ตำบลขุนตัดหวาย ตำบลท่าหมอไทร ตำบลคู ตำบลแค และตำบลตลิ่งชัน) และอำเภอเทพา (เฉพาะตำบลเทพา ตำบลปากบาง ตำบลเกาะสะบ้า ตำบลท่าม่วง ตำบลวังใหญ่ และตำบลสะกอม)
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอบางกล่ำ และอำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลคลองแห ตำบลควนลัง ตำบลฉลุง ตำบลทุ่งตำเสา และตำบลคูเต่า)
9 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

ชุดที่ 1; พ.ศ. 2476แก้ไข

ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476[2]
นายเจือ ศรียาภัย

ชุดที่ 2–4; พ.ศ. 2480–2489แก้ไข

เขต ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ชุดที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2489 ชุดที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 นายเอื้อน ณ สงขลา นายเธียร วิปุลากร นายนิสสัย โรจนะหัสดิน นายเจียร ศิริรักษ์
2 นายกล่อม สระโพธิกุล
นายเจือ ศรียาภัย (แทน)*
พระยาศรีธรรมราช (ทองคำ กาญจนโชติ) นายคล้าย ละอองมณี นายเช็งจือ ลือประเสริฐ
  • นายกล่อม สระโพธิกุล เสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2480

ชุดที่ 5–7 ; พ.ศ. 2491–2495แก้ไข

ลำดับ ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 ชุดที่ 5 พ.ศ. 2492
เลือกตั้งเพิ่มเติม
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495
1 นายคล้าย ละอองมณี นายประสิทธิ์ จุลละเกศ
2 ร้อยตำรวจเอก หวน มุตตาหารัช นายคล้าย ละอองมณี
  • การเลือกตั้ง พ.ศ. 2492 เป็นการเลือกตั้งเพิ่มเติมตามจำนวนราษฎรที่เพิ่มขึ้น

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500แก้ไข

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคประชาธิปัตย์
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2500
1 ร้อยตำรวจเอก ประณีต กลิ่นโกสุม นายประสิทธิ์ จุลละเกศ
2 นายคล้าย ละอองมณี
3 นายเชื้อ ทิพย์มณี

ชุดที่ 10; พ.ศ. 2512แก้ไข

      พรรคสหประชาไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 จ่าสิบตรี อนันต์ เรืองกูล
2 นายเชื้อ ทิพย์มณี
3 นายประจวบ ชนะภัย
4 นายคล้าย ละอองมณี

ชุดที่ 11–13; พ.ศ. 2518–2522แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522
1 นายคล้าย ละอองมณี นายสงบ ทิพย์มณี
นายวิจิตร สุคันธพันธุ์ ร้อยเอก ละเมียน บุณยะมาน นายวีระ สุพัฒนกุล
นายอำนวย สุวรรณคีรี
2 นายไสว พัฒโน นายอุดม แดงโกเมน นายไสว พัฒโน
จ่าสิบตรี อนันต์ เรืองกูล จ่าสิบตรี อนันต์ เรืองกูล

ชุดที่ 14; พ.ศ. 2526แก้ไข

      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526
1 พันตำรวจโท เปรม รุจิเรข
นายอำนวย สุวรรณคีรี
นายสงบ ทิพย์มณี
2 จ่าสิบตรี อนันต์ เรืองกูล
นายไสว พัฒโน
นายนฤชาติ บุญสุวรรณ

ชุดที่ 15–18; พ.ศ. 2529–2535แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคประชาชน (พ.ศ. 2531)พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคชาติไทย
เขต ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17 เดือน มีนาคม 2535 ชุดที่ 18 เดือน กันยายน 2535
1 นายอำนวย สุวรรณคีรี นายสุรใจ ศิรินุพงศ์ นายอำนวย สุวรรณคีรี
นายสงบ ทิพย์มณี นายนิพนธ์ บุญญามณี
นายสุรใจ ศิรินุพงศ์ นายนิกร จำนง นายนิกร จำนง นายวินัย เสนเนียม
2 นายไสว พัฒโน
นายนฤชาติ บุญสุวรรณ จ่าสิบตรี อนันต์ เรืองกูล พันเอก สุชาติ จันทรโชติกุล นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ
3 นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี
นายสมนเล๊าะ โปขะรี นายสะเบต หลีเหร็ม พันตำรวจโท วิจิตร สุวิทย์

ชุดที่ 19–20; พ.ศ. 2538–2539แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายวินัย เสนเนียม
นายนิพนธ์ บุญญามณี
นายอำนวย สุวรรณคีรี
2 นายไสว พัฒโน นายไพร พัฒโน
นายถาวร เสนเนียม
นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ
3 พันตำรวจโท วิจิตร สุวิทย์
นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 21[3] พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22[4] พ.ศ. 2548
1 นายเจือ ราชสีห์
2 นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ
3 นายไพร พัฒโน (ลาออก) นายวิรัตน์ กัลยาศิริ
นายวิรัตน์ กัลยาศิริ (แทนนายไพร)
4 นายวินัย เสนเนียม
5 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายประพร เอกอุรุ
6 นายถาวร เสนเนียม
7 นายศิริโชค โสภา
8 พันตำรวจโท วิจิตร สุวิทย์ นายนาราชา สุวิทย์

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 23[5] พ.ศ. 2550
1 นายประพร เอกอุรุ
นายวินัย เสนเนียม (เสียชีวิต) นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว (แทนนายวินัย)
นายเจือ ราชสีห์
2 นายถาวร เสนเนียม
นายวิรัตน์ กัลยาศิริ
นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ
3 นายศิริโชค โสภา
นายนาราชา สุวิทย์

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคพลังประชารัฐ
      พรรคภูมิใจไทย
เขต ชุดที่ 24[6] พ.ศ. 2554 ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562
1 นายเจือ ราชสีห์ นายวันชัย ปริญญาศิริ
(ลาออก / ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
2 นายภิรพล ลาภาโรจน์กิจ นายศาสตรา ศรีปาน
(ลาออกจากพรรค / ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
3 นายวิรัตน์ กัลยาศิริ นายพยม พรหมเพชร
(ลาออก / ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
4 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ร้อยตำรวจเอก อรุณ สวัสดี
5 นายประพร เอกอุรุ นายเดชอิศม์ ขาวทอง
6 นายถาวร เสนเนียม
(ลาออก / ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
นายถาวร เสนเนียม
(พ้นจากตำแหน่งตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ)
นางสาวสุภาพร กำเนิดผล
(แทนนายถาวร)
7 นายศิริโชค โสภา นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
8 พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่

รูปภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข