สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 3 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดพัทลุงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ ร้อยตรี ถัด รัตนพันธุ์

เขตการเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองพัทลุงและอำเภอเขาชัยสน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอควนขนุน, อำเภอป่าพะยอม, อำเภอศรีบรรพต, อำเภอกงหรา (เฉพาะตำบลชะรัดและตำบลสมหวัง) และ กิ่งอำเภอศรีนครินทร์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบางแก้ว, อำเภอปากพะยูน, อำเภอป่าบอน, อำเภอตะโหมด และอำเภอกงหรา (ยกเว้นตำบลชะรัดและตำบลสมหวัง)
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองพัทลุงและอำเภอเขาชัยสน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอควนขนุน, อำเภอป่าพะยอม, อำเภอศรีบรรพต และอำเภอศรีนครินทร์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกงหรา, อำเภอตะโหมด, อำเภอป่าบอน, อำเภอปากพะยูน และอำเภอบางแก้ว
  3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495แก้ไข

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 ร้อยตรี ถัด รัตนพันธุ์
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายถัด พรหมมาณพ
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ร้อยตรี ถัด รัตนพันธุ์ (เสียชีวิต)
นายถัด พรหมมาณพ (แทนร้อยตรี ถัด)
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายสมบุญ ศิริธร
สิงหาคม พ.ศ. 2489 ร้อยตำรวจตรี คลาด ขุทรานนท์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายถัด พรหมมาณพ
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายถัด พรหมมาณพ

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500แก้ไข

      พรรคธรรมาธิปัตย์ (พ.ศ. 2498)
      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายเปลื้อง คชภักดี
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายขาว อินด้วง

ชุดที่ 10–12; พ.ศ. 2512–2519แก้ไข

      พรรคแนวประชาธิปไตย
      พรรคอธิปัตย์
      พรรคประชาธิปไตย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายอาทิตย์ สุภาไชยกิจ นายอ่ำ รองเงิน
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายเจริญ หนูสง นายอ่ำ รองเงิน
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายไรน่าน อรุณรังษี นายอ่ำ รองเงิน

ชุดที่ 13–20; พ.ศ. 2522–2539แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาชน (พ.ศ. 2531)พรรคเอกภาพ
      พรรคชาติไทย
      พรรคความหวังใหม่
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายพร้อม บุญฤทธิ์ นายสว่าง พรเรืองวงศ์ (เสียชีวิต) นายคล้าย จิตพิทักษ์ (เสียชีวิต)
นายธีรศักดิ์ อัครบวร (แทนนายสว่าง) นายวีระ มุสิกพงศ์ (แทนนายคล้าย)
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายโอภาส รองเงิน นายวีระ มุสิกพงศ์
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายเจริญ ภักดีวานิช นายโอภาส รองเงิน นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายสมคิด นวลเปียน
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร
2 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
3 นายนริศ ขำนุรักษ์

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร
นายนริศ ขำนุรักษ์

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคภูมิใจไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ นายนริศ ขำนุรักษ์
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 นายภูมิศิษฎ์ คงมี นายฉลอง เทอดวีระพงศ์

รูปภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 Jan 2019.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข