เปิดเมนูหลัก

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 9

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 9 (15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 283 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบประเภทที่ 1 ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 160 คน และแบบประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นการแต่งตั้ง 123 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 160 คน อยู่ในตำแหน่ง 5 ปี (ตามกฎหมายกำหนด)

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค (ประเภทที่ 1)แก้ไข

 
พรรค แบ่งเขต รวม
พระนคร ธนบุรี กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ไม่สังกัดพรรค 1 - 15 7 19 7 6 4 59
สหภูมิ - - 13 2 18 7 2 2 44
ประชาธิปัตย์ 8 3 4 10 3 8 1 2 39
เศรษฐกร - - - - 6 - - - 6
เสรีประชาธิปไตย - - - - 5 - - - 5
เสรีมนังคศิลา - - 3 1 - - - - 4
ชาตินิยม - - - 1 - - - - 1
ขบวนการไฮด์ปาร์ค - - - - 1 - - - 1
อิสระ - - - - 1 - - - 1
รวม 9 3 35 21 53 22 9 8 160

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ประเภทที่ 1แก้ไข

  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้[1]

พระนครแก้ไข

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร พันตรีควง อภัยวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
หลวงอังคณานุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
นาวาโทพระประยุทธชลธี พรรคประชาธิปัตย์  
พลเรือตรีชลิต กุลกำม์ธร พรรคประชาธิปัตย์  
ร้อยโทถวิล ระวังภัย พรรคประชาธิปัตย์  
สมบุญ ศิริธร พรรคประชาธิปัตย์  
นาวาเอกหลวงศุภชลาศัย พรรคประชาธิปัตย์  
หลวงศรีสาลีพิช พรรคประชาธิปัตย์  
พลเอกเภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ ไม่สังกัดพรรค  

ธนบุรีแก้ไข

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี ไถง สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์  
พลเรือตรีทหาร ขำหิรัญ พรรคประชาธิปัตย์  
มนัส สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคกลางแก้ไข

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร เกษม จงสวัสดิ์ พรรคสหภูมิ  
ชัยนาท ประยูร ปานะดิษฐ์ ไม่สังกัดพรรค  
นครนายก ดุสิต บุญธรรม พรรคสหภูมิ  
นครปฐม สว่าง แก้ววิจิตร พรรคสหภูมิ  
ล้วน เวกชาลิกานน ไม่สังกัดพรรค  
นครสวรรค์ ขุนวิวรณ์สุขวิทยา ไม่สังกัดพรรค  
ใหญ่ ศวิตชาติ พรรคประชาธิปัตย์  
สวัสดิ์ คำประกอบ ไม่สังกัดพรรค  
อวยชัย ธนศรี ไม่สังกัดพรรค  
นนทบุรี ทนง นิยมะสินธุ์ พรรคสหภูมิ  
ปทุมธานี นนท์ วรรักษา พรรคสหภูมิ  
พระนครศรีอยุธยา นิคม สุขพัฒน์ธี พรรคสหภูมิ  
สมศักดิ์ ชมจันทร์ ไม่สังกัดพรรค  
ประเสริฐ บุญสม ไม่สังกัดพรรค  
พิจิตร จ่าสิบตรีกรี บุญเสรฐ ไม่สังกัดพรรค  
ยะเลิศร์ วงศ์ทองเหลือ พรรคประชาธิปัตย์  
พิษณุโลก นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี ไม่สังกัดพรรค  
อุทัย แสงศิริ ไม่สังกัดพรรค  
เพชรบูรณ์ ร้อยตำรวจตรีชัยชาญ งามสง่า พรรคเสรีมนังคศิลา  
มนัส พรหมบุญ พรรคเสรีมนังคศิลา  
ลพบุรี พลตรีเฉลิม พงศ์สวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค  
บุญมี ปาร์มวงศ์ พรรคสหภูมิ  
สมุทรปราการ สุทิน กลับเจริญ พรรคประชาธิปัตย์  
สมุทรสงคราม ดำริ สโมสร พรรคสหภูมิ  
สมุทรสาคร เฉลิม ศรีสุวรรณ ไม่สังกัดพรรค  
สระบุรี พันโทประเสริฐ สุดบรรทัด พรรคสหภูมิ  
พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคเสรีมนังคศิลา  
สิงห์บุรี เพียรศักดิ์ นิสสัยสุข ไม่สังกัดพรรค  
สุโขทัย บุญธรรม ชุมดวง ไม่สังกัดพรรค  
สุข แสนโกศิก พรรคสหภูมิ  
สุพรรณบุรี พีร์ บุนนาค พรรคสหภูมิ  
ทองหยด จิตตะวีระ พรรคสหภูมิ  
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
อ่างทอง วิรัตน์ ศุขะพันธ์ ไม่สังกัดพรรค  
อุทัยธานี ศิลป์ พิลึกฤๅเดช พรรคสหภูมิ  

ภาคเหนือแก้ไข

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย ส่งศักดิ์ สายปัญญา พรรคประชาธิปัตย์  
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) พรรคเสรีมนังคศิลา  
แถม นุชเจริญ พรรคประชาธิปัตย์  
ประพันธ์ อัมพุช พรรคประชาธิปัตย์  
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค  
เชียงใหม่ เจ้าไชยณรงค์ ณ เชียงใหม่ ไม่สังกัดพรรค  
ทองดี อิสราชีวิน ไม่สังกัดพรรค  
สุกิจ นิมมานเหมินทร์ พรรคสหภูมิ  
วรศักดิ์ นิมานันท์ พรรคประชาธิปัตย์  
ไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
น่าน สมบูรณ์ บัณฑิต ไม่สังกัดพรรค  
แพร่ ไชย วงศ์สว่าง พรรคประชาธิปัตย์  
ทอง กันทาธรรม พรรคชาตินิยม  
แม่ฮ่องสอน นิกร จันทรวิโรจน์ ไม่สังกัดพรรค  
ลำปาง บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
บุญเรือง ชุ่มอินทรจักร พรรคประชาธิปัตย์  
อินทูร วรกุล พรรคประชาธิปัตย์  
ลำพูน บุญศรี ปรีคำ ไม่สังกัดพรรค  
บุญมี ตุงคนาคร พรรคประชาธิปัตย์  
อุตรดิตถ์ สมพงษ์ หาญประเสริฐ พรรคสหภูมิ  
ส่ง ศัลยพงศ์ ไม่สังกัดพรรค  

ภาคอีสานแก้ไข

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ ชาญยุทธ ไชยคำมิ่ง ไม่สังกัดพรรค  
สุปัน พูลพัฒน์ ไม่สังกัดพรรค  
ชาญ ศิริกุล ไม่สังกัดพรรค  
ขอนแก่น แคล้ว นรปติ พรรคเศรษฐกร  
ทวีศักดิ์ ตรีพลี พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค  
เจริญ ปราบณศักดิ์ พรรคเศรษฐกร  
ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ พรรคเสรีประชาธิปไตย  
สว่าง ตราชู พรรคเศรษฐกร  
ชัยภูมิ เลิศ สัมพันธารักษ์ พรรคสหภูมิ  
วิเชียร สาคะริชานนท์ ไม่สังกัดพรรค  
พัฒน์ นิวาศานนท์ ไม่สังกัดพรรค  
นครพนม สงวน จันทรสาขา พรรคสหภูมิ  
บุนนาค อนันตชัย พรรคสหภูมิ  
สุข รอบรู้ พรรคสหภูมิ  
นครราชสีมา อารีย์ ตันติเวชกุล พรรคสหภูมิ  
เลื่อน พงษ์โสภณ ไม่สังกัดพรรค  
ร้อยโทสัมพันธ์ ขันธชวนะ พรรคสหภูมิ  
พลตรีเนตร เขมะโยธิน พรรคสหภูมิ  
จรัล กมลเพ็ชร ไม่สังกัดพรรค  
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) ไม่สังกัดพรรค  
บุรีรัมย์ แถม วงศ์อำมาตย์ ไม่สังกัดพรรค  
สอึ้ง มารังกูล พรรคเสรีประชาธิปไตย  
โต๊ะ แก้วเสมา พรรคเสรีประชาธิปไตย  
มหาสารคาม เกียรติ นาคะพงษ์ พรรคสหภูมิ  
ดิลก บุญเสริม ไม่สังกัดพรรค  
เกตุ วงศ์กาไสย พรรคอิสระ  
ร้อยเอ็ด บรรเจิด สายเชื้อ พรรคสหภูมิ  
ฉันท์ จันทชุม ไม่สังกัดพรรค  
จรินทร์ สุวรรณธาดา ไม่สังกัดพรรค  
สมพร จุรีมาศ พรรคประชาธิปัตย์  
เลย เอิ้ออารี อุดมสิทธิ์ ไม่สังกัดพรรค  
ศรีสะเกษ สง่า วัชราภรณ์ ไม่สังกัดพรรค  
พรชัย แสงชัชจ์ พรรคเศรษฐกร  
บูรณะ จัมปาพันธ์ พรรคสหภูมิ  
เทพ โชตินุชิต พรรคเศรษฐกร  
สกลนคร ทองปาน วงศ์สง่า พรรคสหภูมิ  
ร้อยตรีประทีป ศิริขันธ์ พรรคสหภูมิ  
ครอง จันดาวงศ์ พรรคเศรษฐกร  
สุรินทร์ ญาติ ไหวดี พรรคสหภูมิ  
เปลื้อง วรรณศรี ไม่สังกัดพรรค  
สุธี ภูวพันธ์ ไม่สังกัดพรรค  
หนองคาย ชื่น ระวิวรรณ ไม่สังกัดพรรค  
อุดรธานี ญวง เอี่ยมศิลา พรรคเสรีประชาธิปไตย  
บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ พรรคเสรีประชาธิปไตย  
ศรี สงคราม พรรคประชาธิปัตย์  
วรพจน์ วงศ์สง่า พรรคสหภูมิ  
อุบลราชธานี ฟอง สิทธิธรรม พรรคประชาธิปัตย์  
ทิม ภูริพัฒน์ พรรคสหภูมิ  
วีระ รมยะรูป พรรคสหภูมิ  
อรอินทร์ ภูริพัฒน์ พรรคสหภูมิ  
ผัน บุญชิต พรรคสหภูมิ  
เลียง ไชยกาล ไม่สังกัดพรรค  
นาถ เงินทาบ ไม่สังกัดพรรค  

ภาคใต้แก้ไข

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ ฟื้น สุคนธกนิษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ชุมพร ศิรินทร์ รักศรีวงษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ตรัง ก่อเกียรติ ษัฎเสน พรรคประชาธิปัตย์  
นครศรีธรรมราช ไสว สวัสดิสาร พรรคประชาธิปัตย์  
น้อม อุปรมัย พรรคสหภูมิ  
ฉ่ำ จำรัสเนตร พรรคสหภูมิ  
ปรีดา ด่านตระกูล พรรคสหภูมิ  
นราธิวาส โสภณ เอี่ยมอิทธิพล พรรคสหภูมิ  
เอิบ อิสสระ พรรคสหภูมิ  
ปัตตานี อามีน โต๊ะมีนา ไม่สังกัดพรรค  
เจริญ สืบแสง ไม่สังกัดพรรค  
พังงา สาคร กลิ่นผกา ไม่สังกัดพรรค  
พัทลุง ขาว อินทร์ด้วง พรรคประชาธิปัตย์  
ภูเก็ต แร่ม พรหโมบล บุณยประสพ ไม่สังกัดพรรค  
ยะลา อดุล ภูมิณรงค์ พรรคสหภูมิ  
ระนอง สุนีรัตน์ เตลาน ไม่สังกัดพรรค  
สงขลา ประสิทธิ์ จุลละเกศ ไม่สังกัดพรรค  
คล้าย ละอองมณี พรรคประชาธิปัตย์  
เชื้อ ทิพย์มณี ไม่สังกัดพรรค  
สตูล เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ พรรคสหภูมิ  
สุราษฎร์ธานี ลออง แสงเดช พรรคประชาธิปัตย์  
โชติ วิชัยดิษฐ พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคตะวันออกแก้ไข

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี สุรพงษ์ ตรีรัตน์ ไม่สังกัดพรรค  
ฉะเชิงเทรา พิชัย ศิริวรรณ พรรคสหภูมิ  
ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ไม่สังกัดพรรค  
ชลบุรี ธรรมนูญ เทียนเงิน พรรคประชาธิปัตย์  
พลตรีศิริ สิริโยธิน ไม่สังกัดพรรค  
ตราด หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) พรรคสหภูมิ  
ปราจีนบุรี พันตรีวิเชียร ศรีมันตร ไม่สังกัดพรรค  
พันเอกหลวงบุรกรรมโกวิท (ล้อม บุรกรรมโกวิท) ไม่สังกัดพรรค  
ระยอง เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ ไม่สังกัดพรรค  

ภาคตะวันตกแก้ไข

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี แผน สิริเวชชะพันธ์ พรรคสหภูมิ  
ตาก เทียม ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์  
ประจวบคีรีขันธ์ ต้าน ประจวบเหมาะ ไม่สังกัดพรรค  
เพชรบุรี ผาด อังกินันทน์ พรรคสหภูมิ  
พานิช สัมภวคุปต์ ไม่สังกัดพรรค  
ราชบุรี สมบัติ สมบูรณ์ทรัพย์ ไม่สังกัดพรรค  
ร้อยเอกประลอง บูชา พรรคประชาธิปัตย์  
ปฐม โพธิ์แก้ว ไม่สังกัดพรรค  

ประเภทที่ 2แก้ไข

  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง

ผู้ดำรงตำแหน่งแก้ไข

ประธานสภาผู้แทนราษฎรอาวุโส หลวงศรีสาลีพิช

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พลเอกพระประจนปัจจนึก

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ขุนวิวรณ์สุขวิทยา

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ประสิทธิ์ จุลละเกศ

การเลือกผู้ดำรงตำแหน่งแก้ไข

ตำแหน่ง ชื่อ คะแนนเสียง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พลเอกพระประจนปัจจนึก[2] 170
นาวาเอกหลวงศุภชลาศัย 45
บัตรเสีย 16
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ขุนวิวรณ์สุขวิทยา 160
พลเรือตรีชลิต กุลกำม์ธร 42
บัตรเสีย 19
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ประสิทธิ์ จุลละเกศ 148
เทียม ไชยนันทน์ 44
บัตรเสีย 27

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข