พระนคร

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

พระนคร อาจหมายถึง

การปกครอง
สถาบันการศึกษา
อื่น ๆ