กระบี่

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

กระบี่ อาจหมายถึง

เขตการปกครอง
อาวุธ
อื่น ๆ