หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร)

หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) (พ.ศ. 2447 - พ.ศ. 2520)[1] เป็นอดีตรัฐมนตรีที่ไม่ประจำกระทรวง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[2] ในรัฐบาลของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม และจอมพลถนอม กิตติขจร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด

ประวัติ

แก้

หลวงอรรถพรพิศาล หรือ อัมพร สูตะบุตร เป็นนักการเมืองในจังหวัดตราด เคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มกราคม พ.ศ. 2489 ต่อมาเมื่อมีการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2490 ได้มีการรวมตัวจัดตั้งพรรคประชาชนขึ้น หลวงอรรถพรพิศาล จึงได้เข้าร่วมกับพรรคในครั้งนั้นด้วย[3] และได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี[4] ในรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2492 และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[5] ในปีถัดมา และในปี พ.ศ. 2494 จึงปรับย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม[6] และสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2494 เนื่องจากคณะบริหารประเทศชั่วคราวนำโดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ยึดอำนาจการปกครอง

หลวงอรรถพรพิศาล ได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495 และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ในนามพรรคเสรีมนังคศิลา ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม หลังจากนั้นจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 และจัดให้มีการเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 หลวงอรรคพรพิศาล ได้รับเลือกตั้งในนามพรรคสหภูมิ ของสุกิจ นิมมานเหมินท์ ซึ่งต่อมาได้ยุบรวมกับพรรคเสรีมนังคศิลา เป็นพรรคชาติสังคม ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และจัดตั้งรัฐบาลนำโดยจอมพลถนอม กิตติขจร

หลวงอรรถพรพิศาล ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2501

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้