ประเสริฐ บุญสม

ประเสริฐ บุญสม เป็นนักการเมืองชาวไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 สมัย

ประเสริฐ บุญสม
ป.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
17 มีนาคม พ.ศ. 2518 – 8 มกราคม พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2458
อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสียชีวิต 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 (76 ปี)

ประวัติแก้ไข

ประเสริฐ บุญสม เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2458 ที่ตำบลประตูจีน อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของ จ.ส.ต.หมื่นสินศักดิ์สงวน (สิน บุญสม) กับ นางสาย บุญสม มีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันคือ นางศิริ วิไลจิตต์[1]

การทำงานแก้ไข

ประเสริฐ บุญสม เป็นข้าราชการครู สังกัดโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ก่อนจะเข้าสู่งานการเมือง ในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

งานการเมืองแก้ไข

ประเสริฐ บุญสม เป็นนักการเมืองชาวไทย ด้วยบุคลิกความเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้คน[2] จึงได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจัดหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500[3] สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา และได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งในเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน[4]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 แม้ว่าจะห่างจากการเลือกตั้งไปนานกว่าสิบปี เขาก็ยังคงลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยได้ย้ายไปสังกัดพรรคสหประชาไทย ของจอมพลถนอม กิตติขจร และได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 3 จากนั้นได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในนามพรรคสังคมชาตินิยม ซึ่งเขาเป็นกรรมการอำนวยการพรรคด้วย[5] ในปี พ.ศ. 2518 และเขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช[6] และพ้นจากตำแหน่งในการปรับคณะรัฐมนตรี ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2519[7] ซึ่งมีการชักชวนพรรคเกษตรสังคม เข้ามาร่วมรัฐบาล ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจในพรรคร่วมรัฐบาล จนนำไปสู่การยุบสภาผู้แทนราษฎร ในอีก 3 วันต่อมา

เขาว่างเว้นจากการเป็น ส.ส. ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2519 เนื่องจากเขาลาออกจากพรรคสังคมชาตินิยมซึ่งให้เหตุผลว่าอุดมการณ์ไม่ตรงกัน โดยแพ้ให้กับผู้สมัครหน้าใหม่จากพรรคเกษตรสังคม คือ สมพงษ์ ตรีสุขี และบุญพันธ์ แขวัฒนะ และกลับมาได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 ในนามพรรคชาติไทย

ผลงานที่โดดเด่นคือ การผลักดันให้มีการสร้างโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครู[8]

นอกจากการเป็น ส.ส.แล้ว นายประเสริฐ ยังเป็นผู้สนับสนุน ผลักดันนักการเมืองหน้าใหม่หลายคน เช่น เผอิญ ศรีภูธร วิเชียร กลิ่นสุคนธ์ อนันต์ บูรณวณิช และอุทัย ชุณหะจันทน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. วิชชุกร นาคธน. นักการเมืองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555. 200 หน้า.
  2. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
  3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
  4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. ๒๕๐๐ ครั้งที่ ๒
  5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมืองราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 193 วันที่ 18 กันยายน 2517
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
  7. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรี (พ้นจากตำแหน่ง ๖ ราย และแต่งตั้ง ๑๕ ราย)
  8. http://drmlib.parliament.go.th/securepdf/p_65556.pdf
  9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เล่ม ๙๒ ตอน ๒๖๓ง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘