พลเอก เนตร เขมะโยธิน เป็นอดีตหัวหน้าคณะกบฏเสนาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2491 เป็นอดีตเลขาธิการทำเนียบนายกรัฐมนตรี (จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์) เป็นอดีตรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ ในรัฐบาลพลเอก ถนอม กิตติขจร และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคสหภูมิ

พลเอก เนตร เขมะโยธิน
เลขาธิการทำเนียบนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
นายกรัฐมนตรี สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ก่อนหน้า พันเอก แสวง เสนาณรงค์
ถัดไป พลตรี ชูศักดิ์ วัฒนรณชัย
รัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
1 มกราคม พ.ศ. 2501 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
นายกรัฐมนตรี ถนอม กิตติขจร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2452
เสียชีวิต 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528(อายุ76ปี)
พรรคการเมือง สหภูมิ
คู่สมรส คุณหญิงพูนทรัพย์ เขมะโยธิน

ประวัติแก้ไข

พลเอก เนตร เขมะโยธิน จบการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารจากฝรั่งเศส และได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศึกษาศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2513-2514[1]

พลเอก เนตร มีศักดิ์เป็นปู่ของ นุติ เขมะโยธิน นักแสดงโทรทัศน์

พลเอก เนตร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2528

การทำงานแก้ไข

ก่อการกบฏแก้ไข

พลตรี เนตร เขมะโยธิน (ยศในขณะนั้น) เป็นหัวหน้าคณะนายทหารกบฏเสนาธิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2491 วางแผนที่จะเข้ายึดอำนาจการปกครอง และปรับปรุงกองทัพจากความเสื่อมโทรม และได้ให้ทหารเล่นการเมืองต่อไป แต่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทราบแผนการล่วงหน้าและทำการจับกุมผู้คิดก่อการได้[2] หลังการก่อกบฏดังกล่าว พลตรี เนตร ถูกจับเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม และถูกศาลสั่งจำคุก 3 ปี[3]

พลตรี เนตร มีทัศนคติโน้มเอียงไปในทางประชาธิปไตยของฝ่ายนายปรีดี พนมยงค์[4]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 ได้เข้าร่วมก่อการกับกบฏสันติภาพ แต่ถูกจับกุมและศาลพิพากษาจำคุก ต่อมาจึงได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในปี พ.ศ. 2500

สภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

พลตรี เนตร เขมะโยธิน ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคสหภูมิ ของสุกิจ นิมมานเหมินท์

รัฐมนตรีแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2501 พลตรี เนตร เขมะโยธิน (ยศในชณะนั้น) ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลโท ถนอม กิตติขจร (ยศในขณะนั้น) สั่งราชการกระทรวงคมนาคม[5] หลังจากนั้นในเดือนเมษายนของปีเดียวกัน จึงปรับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม[6] และในเดือนสิงหาคมไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ จนกระทั่งในวันที่ 20 ตุลาคม ได้มีคณะปฏิวัติอันมี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นหัวหน้า ทำการยึดอำนาจการปกครองประเทศ และสถาบันทั้งหลายอยู่ในความควบคุมของคณะปฏิวัติตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไป

เลขาธิการทำเนียบนายกรัฐมนตรีแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2502 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการทำเนียบนายกรัฐมนตรี (จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์)[7] ในขณะนั้นยังไม่มีตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เขาจึงปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย

งานการศึกษาแก้ไข

พลเอก เนตร เขมะโยธิน เคยเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2519 ถึงปี พ.ศ. 2520[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2513-2514จาก หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. นรนิติ เศรษฐบุตร ศ.ดร., 1 ตุลาคม คอลัมน์ส่วนร่วมสังคมไทย หน้า 8 เดลินิวส์ ฉบับที่ 22,653: วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 แรม 9 ค่ำ เดือน 11 ปีเถาะ
  3. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, แผนชิงชาติไทย, พิมพ์ครั้งที่2, กรุงเทพฯ: พี.เพรส., 2550, หน้า 165
  4. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, แผนชิงชาติไทย, พิมพ์ครั้งที่2, กรุงเทพฯ: พี.เพรส., 2550, หน้า 159
  5. ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งรัฐมนตรีสั่งราชการ
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (นายเสวตร เปี่ยมพงษ์สานต์ นายชื่น ระวิวรรณ พลตรี เนตร เขมะโยธิน นายทิม ภูริพัฒน์ นายอารีย์ ตันติเวชกุล)
  7. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองในสำนักนายกรัฐมนตรี
  8. https://libapps.kku.ac.th/heritage/category.php?id=2
  9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์