นายแคล้ว นรปติ (1 กันยายน พ.ศ. 2460 - 8 เมษายน พ.ศ. 2549) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น 8 สมัย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น อดีตเลขาธิการพรรคเศรษฐกร[1] และอดีตหัวหน้าพรรคแนวร่วมสังคมนิยม[2]

แคล้ว นรปติ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 กันยายน พ.ศ. 2460
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เสียชีวิต 8 เมษายน พ.ศ. 2549 (88 ปี)

ประวัติแก้ไข

แคล้ว เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2460[3] เป็นบุตรของนายแก้ว และ นางตุ้ม นรปติ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ธรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง รวมถึงได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แคล้ว ถึงแก่อสัญกรรม ด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2549 สิริอายุรวม 88 ปี [4]

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเคยเป็นทนายความ แคล้วเข้าสู่วงการการเมือง ด้วยการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองขอนแก่น และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่นในปี พ.ศ. 2492 ตามลำดับ ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2495 และได้รับเลือกเรื่อยมารวม 8 ครั้ง

ต่อมา ใน พ.ศ. 2543 แคล้วได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

แคล้ว นรปติ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 8 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495 จังหวัดขอนแก่น
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคเศรษฐกร[5]
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคเศรษฐกร[6]
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคแนวร่วม-เศรษฐกร
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคแนวร่วมสังคมนิยม
 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคแนวร่วมสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคสังคมประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525)
 8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคกิจประชาคม

สมาชิกวุฒิสภาแก้ไข

แคล้ว นรปติ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 1 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543 จังหวัดขอนแก่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองเศรษฐกร
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอน 193 ง พิเศษ หน้า 1 18 กันยายน พ.ศ. 2518
 3. ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2528. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2528
 4. สิ้น "ปู่แคล้ว นรปติ" ส.ว.ขอนแก่น วัย89
 5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
 6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. ๒๕๐๐ ครั้งที่ ๒
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๓๐, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๙ ข หน้า ๓, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐