พรรคเศรษฐกร เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 โดยจดทะเบียนก่อตั้งพรรค เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยมีนาย เทพ โชตินุชิต เป็นหัวหน้าพรรค และนาย แคล้ว นรปติ เป็นเลขาธิการพรรค[2]

พรรคเศรษฐกร
หัวหน้าพรรคเทพ โชตินุชิต
เลขาธิการพรรคแคล้ว นรปติ
ก่อตั้ง4 ตุลาคม พ.ศ. 2498
ยุบพรรค20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
อุดมการณ์พรรคสังคมนิยม [1]
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2500แก้ไข

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 พรรคเศรษฐกรได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งปรากฏว่าได้ที่นั่งในสภาทั้งสิ้น 9 ที่นั่งโดยนายเทพหัวหน้าพรรคและนายแคล้วเลขาธิการพรรคก็ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา

การเลือกตั้ง 15 ธันวาคม 2500แก้ไข

ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500 ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 ทางพรรคก็ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งปรากฏว่าได้ที่นั่งในสภาทั้งหมด 7 ที่นั่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 2 ที่นั่ง

ยุบพรรคแก้ไข

พรรคเศรษฐกรถูกยุบเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 ตามคำสั่ง คณะปฏิวัติ ที่มี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะ[3]

อ้างอิงแก้ไข