สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 8

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 8 (26 กุมภาพันธ์ - 16 กันยายน พ.ศ. 2500) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 283 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบประเภทที่ 1 ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 160 คน[1] และแบบประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นการแต่งตั้ง 123 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 8
ชุดที่ 7 ชุดที่ 9
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมพระที่นั่งอนันตสมาคม
วาระ26 กุมภาพันธ์ – 16 กันยายน พ.ศ. 2500
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีแปลก 8
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก283
ประธานพระประจนปัจจนึก
รองประธานคนที่ 1น้อม อุปรมัย
รองประธานคนที่ 2จงกล ไกรฤกษ์
นายกรัฐมนตรีแปลก พิบูลสงคราม
พรรคครองพรรคเสรีมนังคศิลา

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 160 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค (ประเภทที่ 1)

แก้
 
พรรค แบ่งเขต รวม
พระนคร ธนบุรี กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
เสรีมนังคศิลา 7 1 28 9 15 9 9 7 85
ประชาธิปัตย์ 2 2 1 6 12 7 - 1 31
เสรีประชาธิปไตย - - - - 11 - - - 11
ธรรมาธิปัตย์ - - 4 - 1 4 - - 9
เศรษฐกร - - - - 9 - - - 9
ไม่สังกัดพรรค - - - 4 2 2 - - 8
ชาตินิยม - - 1 2 - - - - 3
ขบวนการไฮด์ปาร์ค - - 1 - 1 - - - 2
อิสระ - - - - 2 - - - 2
รวม 9 3 35 21 53 22 9 8 160

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

ประเภทที่ 1

แก้
  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนคร

แก้
จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร จอมพลแปลก พิบูลสงคราม พรรคเสรีมนังคศิลา  
พันตรีควง อภัยวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
พลเอกเภา เพียรเลิศ พรรคเสรีมนังคศิลา  
พลอากาศโทมุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
พลโทบัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พรรคเสรีมนังคศิลา  
นาวาโทพระประยุทธชลธี พรรคประชาธิปัตย์  
พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
พลเอกมังกร พรหมโยธี พรรคเสรีมนังคศิลา  
พันเอกหลวงสวัสดิ์สรยุทธ พรรคเสรีมนังคศิลา  

ธนบุรี

แก้
จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี ไถง สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์  
มนัส สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์  
สุริยะ ขิตตะสังคะ พรรคเสรีมนังคศิลา  

ภาคกลาง

แก้
จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร ประสิทธิ์ ชูพินิจ พรรคเสรีมนังคศิลา  
ชัยนาท พันตำรวจเอกละม้าย อุทยานานนท์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
นครนายก ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม พรรคเสรีมนังคศิลา  
นครปฐม ล้วน เวกชาลิกานน พรรคธรรมาธิปัตย์  
สมัย จินตกานนท์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
นครสวรรค์ สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคเสรีมนังคศิลา  
พิชัย มากคุณ พรรคเสรีมนังคศิลา  
วสันต์ อินทรสูต พรรคเสรีมนังคศิลา  
ใหญ่ ศวิตชาติ พรรคประชาธิปัตย์  
นนทบุรี ทนง นิยมะสินธุ์ พรรคธรรมาธิปัตย์  
ปทุมธานี ยิ่ง รัศมิทัต พรรคเสรีมนังคศิลา  
พระนครศรีอยุธยา ประเสริฐ บุญสม พรรคเสรีมนังคศิลา  
สมศักดิ์ ชมจันทร์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
พันตรีหลวงจบกระบวนยุทธ พรรคเสรีมนังคศิลา  
พิจิตร แก้ว สิงหะคเชนทร์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
พันโทเผ่าชัย บุปพะกสิกร พรรคเสรีมนังคศิลา  
พิษณุโลก นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี พรรคเสรีมนังคศิลา  
ร้อยโทจงกล ไกรฤกษ์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
เพชรบูรณ์ พันตำรวจตรีสงกรานต์ อุดมสิทธิ์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
ร้อยตำรวจตรีชัยชาญ งามสง่า พรรคชาตินิยม  
ลพบุรี พลตรีเฉลิม พงษ์สวัสดิ์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
บุญช่วย มาประเสริฐ พรรคเสรีมนังคศิลา  
สมุทรปราการ เผด็จ ศิวะทัต พรรคเสรีมนังคศิลา  
สมุทรสงคราม เทพ สุวงศ์สินธุ์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
สมุทรสาคร บุญล้อม ศรีสุวรรณ พรรคธรรมาธิปัตย์   เสียชีวิต 4 เมษายน 2500
เฉลิม ศรีสุวรรณ พรรคชาตินิยม   เลือกตั้งใหม่ 1 กรกฎาคม 2500
สระบุรี พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคเสรีมนังคศิลา  
สมบัติ พัฒนพงศ์พานิช พรรคเสรีมนังคศิลา  
สิงห์บุรี เพียรศักดิ์ นิสสัยสุข พรรคเสรีมนังคศิลา  
สุโขทัย เพ่ง ลิมปะพันธุ์ พรรคธรรมาธิปัตย์  
บุญธรรม ชุมดวง พรรคเสรีมนังคศิลา  
สุพรรณบุรี พีร์ บุนนาค พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค  
ทองหยด จิตตะวีระ พรรคเสรีมนังคศิลา  
ถวิล วัฎฎานนท์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
อ่างทอง พลตรีหลวงวิสิษฐยุทธศาสตร์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
อุทัยธานี ทวาย เศรษฐพานิช พรรคเสรีมนังคศิลา  

ภาคเหนือ

แก้
จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) พรรคเสรีมนังคศิลา  
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค  
บุณยฟาง ทองสวัสดิ์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
พันตรีเล็ก ทองสุนทร พรรคเสรีมนังคศิลา  
อำนวย ปาระเดช พรรคเสรีมนังคศิลา  
เชียงใหม่ วรศักดิ์ นิมานันท์ พรรคประชาธิปัตย์  
พลโทประยูร ภมรมนตรี พรรคเสรีมนังคศิลา   ขาดคุณสมบัติ 22 มิถุนายน 2500 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ร้อยโทราศรี สิงหเนตร ไม่สังกัดพรรค  
สุกิจ นิมมานเหมินท์ ไม่สังกัดพรรค  
ทองดี อิสราชีวิน ไม่สังกัดพรรค  
น่าน สมบูรณ์ บัณฑิต พรรคเสรีมนังคศิลา  
แพร่ ทอง กันทาธรรม พรรคชาตินิยม  
วัง ศศิบุตร พรรคเสรีมนังคศิลา  
แม่ฮ่องสอน นิกร จันทรวิโรจน์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
ลำปาง บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
บุญเรือง ชุ่มอินทรจักร พรรคประชาธิปัตย์  
อินทูร วรกุล พรรคประชาธิปัตย์  
ลำพูน เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์  
เจ้าบุญมี ตุงคนาคร พรรคประชาธิปัตย์  
อุตรดิตถ์ เทพ เกตุพันธุ์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
พึ่ง ศรีจันทร์ พรรคชาตินิยม  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แก้
จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ ชาญ ศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์  
ฉลอง ประจันบาน พรรคประชาธิปัตย์  
เหรียญ สืบพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ขอนแก่น แคล้ว นรปติ พรรคเศรษฐกร  
ทวีศักดิ์ ตรีพลี พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค  
เจริญ ปราบณศักดิ์ พรรคเศรษฐกร  
สว่าง ตราชู พรรคเศรษฐกร  
อินทร์ ประจันตะเสน พรรคเศรษฐกร  
ชัยภูมิ เลิศ สัมพันธารักษ์ พรรคธรรมาธิปัตย์  
วิเชียร สาคะริชานนท์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
เชาว์ ชัยวิรัตนะ ไม่สังกัดพรรค  
นครพนม สงวน จันทรสาขา พรรคเสรีมนังคศิลา  
สุข รอบรู้ พรรคประชาธิปัตย์  
ชวน กิตติศรีวรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
นครราชสีมา ยศ อินทรโกมาลย์สุต พรรคเสรีมนังคศิลา  
จรัล กมลเพ็ชร พรรคเสรีมนังคศิลา  
น้อย ทินราช พรรคประชาธิปัตย์  
คำมูล สุทธิจันทึก พรรคประชาธิปัตย์  
อารีย์ ตันติเวชกุล ไม่สังกัดพรรค  
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) พรรคเสรีมนังคศิลา  
บุรีรัมย์ สอึ้ง มารังกูล พรรคเสรีประชาธิปไตย  
แถม วงศ์อำมาตย์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
โต๊ะ แก้วเสมา พรรคเสรีประชาธิปไตย  
มหาสารคาม บุญคง บุญเพชร พรรคเศรษฐกร  
เกียรติ นาคะพงษ์ พรรคอิสระ  
เรืองยศ ทองโรจน์ พรรคอิสระ  
ร้อยเอ็ด อัมพร สุวรรณบล พรรคเสรีประชาธิปไตย  
เทพเจริญ พูลลาภ พรรคเสรีประชาธิปไตย  
ฉันท์ จันทชุม พรรคเสรีมนังคศิลา  
สมพร จุรีมาศ พรรคประชาธิปัตย์  
เลย บัวพัน ไชยแสง พรรคเสรีประชาธิปไตย  
ศรีสะเกษ บูรณะ จัมปาพันธ์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
เลื่อน ทองดี พรรคเสรีมนังคศิลา  
เทพ โชตินุชิต พรรคเศรษฐกร  
ตรีเพ็ชร ศรแก้ว พรรคเศรษฐกร  
สกลนคร ดาบชัย อัคราช พรรคเสรีประชาธิปไตย  
วิกรานต์ โสตถิสวัสดิ์ พรรคเสรีประชาธิปไตย  
ทองปาน วงศ์สง่า พรรคเสรีประชาธิปไตย  
สุรินทร์ ญาติ ไหวดี พรรคเสรีมนังคศิลา  
เหลื่อม พันธ์ฤกษ์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
ยืน สืบนุการณ์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
หนองคาย ชื่น ระวิวรรณ พรรคเสรีมนังคศิลา  
อุดรธานี ญวง เอี่ยมศิลา พรรคเสรีประชาธิปไตย  
เกษม ปทุมเวียง พรรคเสรีประชาธิปไตย  
บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ พรรคเสรีประชาธิปไตย  
พิมพ์ มหาพินิจ พรรคประชาธิปัตย์  
อุบลราชธานี ทิม ภูริพัฒน์ พรรคเศรษฐกร  
ฟอง สิทธิธรรม พรรคประชาธิปัตย์  
กลิ่น ปลั่งนิล พรรคประชาธิปัตย์  
ทองพูน อาจธะขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์  
เจียม โชติรัษฎ์ พรรคเศรษฐกร  
เลียง ไชยกาล พรรคเสรีมนังคศิลา  
ผัน บุญชิต พรรคเสรีมนังคศิลา  

ภาคใต้

แก้
จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ เนิ่น เกษสุวรรณ์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
ชุมพร ศิรินทร์ รักศรีวงษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ตรัง ก่อเกียรติ ษัฎเสน พรรคประชาธิปัตย์  
นครศรีธรรมราช ฉ่ำ จำรัสเนตร พรรคธรรมาธิปัตย์  
ไสว สวัสดิสาร พรรคประชาธิปัตย์  
ร้อยตำรวจเอกเปี่ยม บุณยะโชติ พรรคธรรมาธิปัตย์  
น้อม อุปรมัย พรรคเสรีมนังคศิลา  
นราธิวาส ร้อยตำรวจโทสุริยน ไรวา พรรคเสรีมนังคศิลา  
โสภณ เอี่ยมอิทธิพล พรรคธรรมาธิปัตย์  
ปัตตานี บรรเทิง อับดุลบุตร พรรคเสรีมนังคศิลา  
อามีน โต๊ะมีนา พรรคเสรีมนังคศิลา  
พังงา ปิฏิ เปลี่ยนสายสืบ พรรคประชาธิปัตย์  
พัทลุง เปลื้อง คชภักดี พรรคธรรมาธิปัตย์  
ภูเก็ต สตางค์ พุทธรักษา พรรคประชาธิปัตย์  
ยะลา ประสาท ไชยะโท พรรคเสรีมนังคศิลา  
ระนอง จง พรหมวีระ พรรคเสรีมนังคศิลา  
สงขลา ร้อยตำรวจเอกประณีต กลิ่นโกสุม พรรคเสรีมนังคศิลา  
คล้าย ละอองมณี พรรคประชาธิปัตย์  
เชื้อ ทิพย์มณี ไม่สังกัดพรรค  
สตูล เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ พรรคเสรีมนังคศิลา  
สุราษฎร์ธานี สงวน กนกวิจิตร ไม่สังกัดพรรค  
โชติ วิชัยดิษฐ พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคตะวันออก

แก้
จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี สุรพงษ์ ตรีรัตน์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
ฉะเชิงเทรา จวน กุลละวณิชย์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
ชลบุรี พลตรีศิริ สิริโยธิน พรรคเสรีมนังคศิลา  
พันเอกประยงค์ เฉลิมสุข พรรคเสรีมนังคศิลา  
ตราด หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) พรรคเสรีมนังคศิลา  
ปราจีนบุรี พันเอกหลวงบุรกรรมโกวิท (ล้อม บุรกรรมโกวิท) พรรคเสรีมนังคศิลา  
พันตรีวิเชียร ศรีมันตร พรรคเสรีมนังคศิลา  
ระยอง เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ พรรคเสรีมนังคศิลา  

ภาคตะวันตก

แก้
จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี ฉาย วิโรจน์ศิริ พรรคเสรีมนังคศิลา  
ตาก เทียม ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์  
ประจวบคีรีขันธ์ ทองสืบ ศุภมาร์ค พรรคเสรีมนังคศิลา  
เพชรบุรี ชาติ วัฒนางกูร พรรคเสรีมนังคศิลา  
พานิช สัมภวคุปต์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
ราชบุรี สมบัติ สมบูรณ์ทรัพย์ พรรคเสรีมนังคศิลา  
เทียม ณ สงขลา พรรคเสรีมนังคศิลา  
ปฐม โพธิ์แก้ว พรรคเสรีมนังคศิลา  

ประเภทที่ 2

แก้

[2]

  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง

ผู้ดำรงตำแหน่ง

แก้

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พลเอกพระประจนปัจจนึก

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง น้อม อุปรมัย

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ร้อยโทจงกล ไกรฤกษ์

อ้างอิง

แก้
  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-09-29. สืบค้นเมื่อ 2020-04-07.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้