รายชื่อรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย

รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย เป็นตำแหน่งรองประมุขในฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภาผู้แทนราษฎรตามมติของสภา[1]

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
แห่งราชอาณาจักรไทย
ตรารัฐสภา
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ปดิพัทธ์ สันติภาดา
พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
สมาชิกของรัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร
รายงานต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ที่ว่าการสัปปายะสภาสถาน
ผู้เสนอชื่อสภาผู้แทนราษฎร
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยาศรยุทธเสนี
พระยาเทพหัสดิน
สถาปนา15 ธันวาคม พ.ศ. 2476 (89 ปี)
เว็บไซต์www.parliament.go.th
ชุดที่ รองประธาน คนที่ 1 รองประธาน คนที่ 2 หมายเหตุ
รูป ชื่อ วาระ รูป ชื่อ วาระ
1 พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2476 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2477 พลเอก พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 15 ธันวาคม พ.ศ. 2476 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2477
นาวาเอก พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์) 17 ธันวาคม พ.ศ. 2477 - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2478 พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) 17 ธันวาคม พ.ศ. 2477 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2479
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) 2 สิงหาคม พ.ศ. 2478 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2479
พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) 3 สิงหาคม พ.ศ. 2479 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2480 พลเอก พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 3 สิงหาคม พ.ศ. 2479 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2480
2 พระยาวิทุรธรรมพิเนตุ (โต๊ะ อัมระนันทน์) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2480 - 11 กันยายน พ.ศ. 2481 พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2480 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2481
3 พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) 12 ธันวาคม พ.ศ. 2481 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2487 ไม่มี
พันตรี ควง อภัยวงศ์ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2487 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2487 ไม่มี [2]
ฟื้น สุพรรณสาร 17 สิงหาคม พ.ศ. 2487 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 ไม่มี [3] [4]
4 ศาสตราจารย์ เดือน บุนนาค 25 มกราคม พ.ศ. 2489 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2489 ไม่มี [5]
ร้อยตรี มงคล รัตนวิจิตร 28 มีนาคม พ.ศ. 2489 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2489 ไม่มี [6]
พันเอก พระยาสุรพันธเสนี (อิ้น บุนนาค) 3 ตุลาคม พ.ศ. 2489 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ไม่มี
5 พันโท ประเสริฐ สุดบรรทัด 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2492 ไม่มี [7]
ยกเสียง เหมะภูติ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2492 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ไม่มี
6 พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์) 1 ธันวาคม พ.ศ. 2494 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 พระยาอานุภาพไตรภพ (จำรัส เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 1 ธันวาคม พ.ศ. 2494 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 [8]
7 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2498 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2497 [9]

[10]
[11]
[12]
[13]

ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) 26 มิถุนายน พ.ศ. 2497 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2498
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) 30 มิถุนายน พ.ศ. 2498 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ขุนวิวรณ์สุขวิทยา (ห่วง โลหะวณิชย์) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2498 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
8 น้อม อุปรมัย 16 มีนาคม - 16 กันยายน พ.ศ. 2500 ร้อยโท จงกล ไกรฤกษ์ 16 มีนาคม - 16 กันยายน พ.ศ. 2500 [14]
[15]

[16]

พลโท ปรุง รังสิยานนท์ 20 กันยายน - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2500 ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ 20 กันยายน - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2500
9 ขุนวิวรณ์สุขวิทยา (ห่วง โลหะวณิชย์) 27 ธันวาคม พ.ศ. 2500 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ประสิทธิ์ จุลละเกศ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2500 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 [17] [18]
10 สุปัน พูลพัฒน์ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 น้อม อุปรมัย 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
11 ประมวล กุลมาตย์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 - 12 มกราคม พ.ศ. 2519 ไม่มี [19]
12 มงคล สุคนธขจร 19 เมษายน - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ไม่มี [20]
13 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2523 เทียม ไชยนันทน์ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2526 [21]
สอาด ปิยวรรณ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2526 [22]
14 สมรรค ศิริจันทร์ 26 เมษายน พ.ศ. 2526 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 26 เมษายน พ.ศ. 2526 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 [23]
15 ชุมพล ศิลปอาชา 4 สิงหาคม พ.ศ. 2529 - 29 เมษายน พ.ศ. 2531 ใหม่ ศิรินวกุล 4 สิงหาคม พ.ศ. 2529 - 29 เมษายน พ.ศ. 2531 [24]
16 ธนา เมตตาริกานนท์ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ไสว พัฒโน 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 [25]
17 ชุมพล ศิลปอาชา 3 เมษายน พ.ศ. 2535 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535 เชาวน์วัศ สุดลาภา 3 เมษายน พ.ศ. 2535 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535 [26]
18 วันมูหะมัดนอร์ มะทา 22 กันยายน พ.ศ. 2535 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ถวิล ไพรสณฑ์ 22 กันยายน พ.ศ. 2535 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2537 [27]
เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 จรัส พั้วช่วย 12 ตุลาคม พ.ศ. 2537 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 [28]
[29]
19 กริช กงเพชร 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 - 27 กันยายน พ.ศ. 2539 สุธรรม แสงประทุม 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [30]
ธำรงค์ ไทยมงคล 28 สิงหาคม พ.ศ. 2539 - 27 กันยายน พ.ศ. 2539 [31]
20 โสภณ เพชรสว่าง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 [32]
21 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 - 5 มกราคม พ.ศ. 2548 บุญชง วีสมหมาย 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545 [33]
สุชาติ ตันเจริญ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 - 5 มกราคม พ.ศ. 2548
22 สุชาติ ตันเจริญ 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 รองศาสตราจารย์ ลลิตา ฤกษ์สำราญ 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 [34] [35]
23 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 - 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย 22 มกราคม พ.ศ. 2551 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 [36]
สามารถ แก้วมีชัย 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 [37]
24 เจริญ จรรย์โกมล 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 วิสุทธิ์ ไชยณรุณ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 [38]
25 สุชาติ ตันเจริญ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 ศุภชัย โพธิ์สุ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 [39]
26 นายสัตวแพทย์ ปดิพัทธ์ สันติภาดา 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 124
 2. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายปลอด วิเชียร ณ สงขลา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร , พันตรี ควง อภัยวงศ์ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1944-07-02. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 3. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายฟื้น สุพรรณสาร เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1944-08-27. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 4. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1945-07-15. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 5. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1946-02-05. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 6. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1946-04-09. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 7. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทน (นายเกษม บุญศรี เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ร้อยเอก ประเสริฐ สุดบรรทัด เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1948-02-24. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 8. "ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1951-09-04. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 9. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1952-07-01. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 10. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1953-07-07. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 11. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1954-07-06. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 12. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (๑. พลเอก พระประจนปัจจนึก ๒. ขุนคงฤทธิศึกษากร ๓. ขุนวิวรณ์สุขวิทยา)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1955-07-12. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 13. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (พลเอก พระประจนปัจจนึก เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร , ขุนคงฤทธิศึกษากร เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ , ขุนวิวรณ์สุขวิทยา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1956-07-10. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 14. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกพระประจนปัจจนึกเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร นายน้อม อุปรมัย เป็นรอง ฯ คนที่ ๑ ร้อยโท จงกล ไกรฤกษ์ เป็นรอง ฯ คนที่ ๒)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1957-03-19. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 15. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1957-07-02. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 16. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร(พลเอก สุทธิ์ สุทธิสารรณกร เป็นประธาน ฯ พลโท ปรุง รังสิยานนท์ เป็นรอง ฯ คนที่ ๑ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นรอง ฯ คนที่ ๒)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1957-09-21. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 17. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (พลเอก พระประจนปัจจนึก เป็นประธาน ฯ ขุนวิวรณ์สุขวิทยา เป็นรองประธานสภา ฯ คนที่ ๑ นายประสิทธิ์ จุลละเกศ เป็นรองประธาน ฯ คนที่ ๒)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1957-12-28. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 18. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1958-07-01. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 19. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร,นายประมวล กุลมาตย์ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๘)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1975-02-10. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 20. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายอุทัย พิมพ์ใจชน เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร นายมงคล สุคนธขจร เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๙ เป็นปีที่ ๓๑)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1976-04-21. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 21. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ นายมงคล สุคนธขจร นายเทียม ไชยนันทน์)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1979-05-12. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 22. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1980-06-07. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 23. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (๑. นายอุทัย พิมพ์ใจชน ๒. นายสมรรค ศิริจันทร์ ๓. นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1983-04-28. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 24. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภัย นายชุมพล ศิลปอาชา นายใหม่ ศิรินวกุล)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1986-08-05. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 25. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายปัญจะ เกสรทอง ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายธนา เมตตาริกานนท์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ นายไสว พัฒโน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1988-08-03. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 26. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชุมพล ศิลปอาชา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายเชาวน์วัศ สุดลาภา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1992-04-03. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 27. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายมารุต บุนนาค เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายถวิล ไพรสณฑ์ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1992-09-22. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 28. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1994-11-16. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 29. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายจรัส พั้วช่วย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1994-10-17. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 30. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายกริช กงเพชร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ นายสุธรรม แสงประทุม รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1995-07-12. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 31. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (ธำรงค์ ไทยมงคล)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1996-09-10. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 32. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา นายโสภณ เพชรสว่าง นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1996-11-25. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 33. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายอุทัย พิมพ์ใจชน นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล และนายบุญชง วีสมหมาย)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2001-02-06. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 34. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายโภคิน พลกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ นางลลิตา ฤกษ์สำราญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2005-03-08. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-20. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 35. "พระบรมราชโองการประกาศ แต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายสุชาติ ตันเจริญ)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2002-03-01. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-12-01. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 36. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายยงยุทธ ติยะไพรัช นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2008-01-31. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 37. "พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายสามารถ แก้วมีชัย)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2008-12-26. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 38. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ นายเจริญ จรรย์โกมล นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2011-08-02. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.
 39. "ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2019-05-31. สืบค้นเมื่อ 2024-04-11.