สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13 (22 เมษายน พ.ศ. 2522 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2526) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 301 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบทางตรงและแบบผสม จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13
ชุดที่ 12 ชุดที่ 14
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ22 เมษายน พ.ศ. 2522 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ 2 (2522-2523)
คณะรัฐมนตรีเปรม 1 (2523-2526)
ฝ่ายค้านพรรคกิจสังคมและอีก 2 พรรค (2522-2523)
พรรคประชากรไทยและพรรคประชาธิปัตย์
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก301
ประธานบุญเท่ง ทองสวัสดิ์
รองประธานคนที่ 1มงคล สุคนธขจร
ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
สอาด ปิยวรรณ
ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2523
รองประธานคนที่ 2เทียม ไชยนันทน์
นายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ตั้งแต่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
เปรม ติณสูลานนท์
ตั้งแต่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523

สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2526 โดยมีสาเหตุมาจากสภาผู้แทนราษฎร มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามกลุ่มการเมืองและภาค แก้

กลุ่มการเมือง แบ่งเขต (ณ วันสิ้นสุดอายุของสภาฯ) รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
กิจสังคม 2 18 8 33 18 9 1 89
ชาติไทย - 11 9 19 - 2 1 41
ประชาธิปัตย์ 1 5 2 8 17 1 2 36
ประชากรไทย 29 3 - - - - - 32
สยามประชาธิปไตย - 5 1 5 3 6 6 26
เสรีธรรม - 8 - 12 - - - 20
ชาติประชาชน - 2 2 3 2 - - 9
เกษตรสังคม - 7 - 1 - - - 8
พลังใหม่ - 2 - 6 - - - 8
ประชาราษฎร์ - - - 1 - - - 1
รวมไทย - - 5 - - - - 5
ชาติประชาธิปไตย - - 1 2 - - - 3
สยามปฏิรูป - - 1 - - - - 1
สนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์ - - - 1 - - - 1
ธรรมสังคม - - - 1 - - - 1
กิจประชาธิปไตย - - - 1 - - - 1
ไม่สังกัดพรรค - 4 3 10 1 - 1 19
ว่าง - - - 4 - - 2 6
รวม 32 65 32 104 38 17 13 301

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย  
บุญเทียม เขมาภิรัตน์ พรรคประชากรไทย  
พลตรีศิริ ถิรพัธน์ พรรคประชากรไทย  
2 สนั่น ศิลปบรรเลง พรรคประชากรไทย  
สังข์ชัย คามพิทักษ์ พรรคประชากรไทย  
ชลินทร์ เผ่าวิบูล พรรคประชากรไทย  
3 ร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ โปษยานนท์ พรรคประชากรไทย  
ธาดา เต็มบุญเกียรติ พรรคประชากรไทย  
วนิดา กุลามไมดินเซท พรรคประชากรไทย  
4 วราพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ พรรคประชากรไทย  
สำอาง พ่วงรอด พรรคประชากรไทย  
ร้อยเอกประเคน รัตนพรรณา พรรคประชากรไทย  
5 สุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย  
พิภพ อะสีติรัตน์ พรรคประชากรไทย  
เย็นจิตร ระพีพัฒน์ ณ อยุธยา พรรคประชากรไทย  
6 พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ พรรคประชาธิปัตย์  
เสรี โหสกุล พรรคประชากรไทย  
อภิชัย ตรังคิณีนาถ พรรคประชากรไทย  
7 วิจารณ์ ก้องสมุทร พรรคประชากรไทย  
มุลิก จันทเรมะ พรรคประชากรไทย  
ปรีชา เอสก้า พรรคประชากรไทย  
8 สมชาติ ศรีพนา พรรคประชากรไทย  
เมธินทร์ พันธุ์บุบผา พรรคประชากรไทย   เสียชีวิต
พลเรือเอกสนธิ บุณยะชัย   เลือกตั้งใหม่
บูรณะศักดิ์ เทพาคำ พรรคประชากรไทย  
9 ณรงค์ บุญสิทธิ์ พรรคประชากรไทย  
เชิดชัย เพชรพันธ์ พรรคประชากรไทย  
บุญช่วย สังข์รัศมี พรรคประชากรไทย  
10 ชัยทิพย์ น่วมทนง พรรคประชากรไทย   เสียชีวิต
ปลิว ม่วงศิริ   เลือกตั้งใหม่
วัชระ ประภาพัฒน์ พรรคประชากรไทย  
พิศาล ไชยชาญ พรรคประชากรไทย  
11 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช พรรคกิจสังคม  
เกษม ศิริสัมพันธ์ พรรคกิจสังคม  

ภาคกลาง แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 มานิต สุคนธพาณิช พรรคชาติไทย  
พันตำรวจตรีอร่าม จงสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 เสนาะ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์  
เสนอ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์  
ชัยนาท 1 เกรียงศักดิ์ สุขสว่าง พรรคชาติไทย  
ศรายุทธ ชะนะกุล พรรคกิจสังคม   เสียชีวิต
จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์   เลือกตั้งใหม่
นครนายก 1 วานิช พานิชเกรียงไกร พรรคเสรีธรรม  
นครปฐม 1 ร้อยตำรวจเอกมานัส ธุวนลิน พรรคสยามประชาธิปไตย  
วินัย เล้าอรุณ พรรคสยามประชาธิปไตย  
2 ประยงค์ โมกขพันธ์ พรรคชาติไทย  
เชื่อม เรืองรอง พรรคชาติประชาชน  
นครสวรรค์ 1 ประวัติ เนียรภาค พรรคเกษตรสังคม  
ประสงค์ วงษ์สุนทร พรรคเกษตรสังคม  
ดำรงพันธุ์ อสุนี ณ อยุธยา พรรคเกษตรสังคม  
2 สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม  
วสันต์ อินทรสูต พรรคเกษตรสังคม  
ประเทือง คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม  
นนทบุรี 1 ถวิล จันทร์ประสงค์ พรรคประชาธิปัตย์  
ร้อยเอกชะโลม รัตนเสถียร พรรคกิจสังคม  
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย  
ลำพู สงวนสัตย์ พรรคสยามประชาธิปไตย  
พระนครศรีอยุธยา 1 ประมวล สภาวสุ พรรคกิจสังคม  
มนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม  
2 ประเสริฐ บุญสม พรรคชาติไทย  
สายันห์ สากิยะ พรรคกิจสังคม  
พิจิตร 1 ยุพา อุดมศักดิ์ ไม่สังกัดพรรค   เดิมสังกัดพรรคกิจสังคม
ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคพลังใหม่  
2 พลตรีสนิธ สังข์จันทร์ ไม่สังกัดพรรค   เดิมสังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย
โตก รอดรักษา ไม่สังกัดพรรค   เดิมสังกัดพรรครวมไทย
พิษณุโลก 1 คนเด็ด มั่นสีเขียว พรรคกิจสังคม  
นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี พรรคชาติไทย  
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย  
2 โกศล ไกรฤกษ์ พรรคกิจสังคม  
ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคสยามประชาธิปไตย  
เพชรบูรณ์ 1 จรัส พั้วช่วย พรรคกิจสังคม  
ปัญจะ เกสรทอง พรรคเกษตรสังคม  
ไพศาล จันทรภักดี พรรคเสรีธรรม  
2 พล กุรุพิลวคุปต์ พรรคเสรีธรรม  
บัญญัติ ทือเกาะ พรรคกิจสังคม  
ลพบุรี 1 สวัสดิ์ วงศ์กวี พรรคเสรีธรรม  
บัญญัติ วงษ์ประยูร พรรคกิจสังคม  
2 ธีระ ปิยะสุวรรณ์ พรรคเสรีธรรม  
โอภาส พลศิลป พรรคกิจสังคม  
สมุทรปราการ 1 วัฒนา อัศวเหม พรรคชาติประชาชน  
สนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย  
สมรรค ศิริจันทร์ พรรคประชากรไทย  
สมุทรสงคราม 1 สุนทร ยิ่งนคร พรรคกิจสังคม  
สมุทรสาคร 1 เจี่ย ก๊กผล พรรคกิจสังคม  
เอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
สระบุรี 1 พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย  
อนันต์ บูรณวนิช พรรคกิจสังคม  
ประสาทพร เทพลิบ พรรคพลังใหม่  
สิงห์บุรี 1 เพียรศักดิ์ นิสสัยสุข พรรคกิจสังคม  
สุโขทัย 1 พจน์ เกิดผล ไม่สังกัดพรรค   เดิมสังกัดพรรคกิจสังคม
ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ พรรคกิจสังคม  
ไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล พรรคเสรีธรรม  
สุพรรณบุรี 1 ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย  
ทองหยด จิตตวีระ พรรคกิจสังคม  
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย  
ประมวล สุวรรณเกิด พรรคกิจสังคม  
อ่างทอง 1 ชวลิต วิเศษสิทธิกุล พรรคเสรีธรรม  
เสน่ห์ ไชยรัตนะ พรรคชาติไทย  
อุทัยธานี 1 พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ พรรคสยามประชาธิปไตย  
ศิริ ทุ่งทอง พรรคเสรีธรรม  

ภาคเหนือ แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 ชูสง่า ฤทธิประศาสน์ พรรคชาติไทย  
พายัพ กาญจนารัณย์ พรรคชาติไทย  
จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี ไม่สังกัดพรรค   เดิมสังกัดพรรคกิจสังคม
2 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรครวมไทย  
ฤทธิ์ อินทนันท์ พรรคกิจสังคม  
สำเร็จ ภูนิคม พรรคกิจสังคม  
เชียงใหม่ 1 พันตำรวจเอกธานี วีรเดชะ พรรคชาติไทย  
ปรีดา พัฒนถาบุตร พรรคกิจสังคม  
สุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย  
2 มอนอินทร์ รินคำ พรรคกิจสังคม  
เจริญ เชาวน์ประยูร พรรคกิจสังคม  
ไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 อำนวย ยศสุข พรรคกิจสังคม  
พลตำรวจตรีสง่า กิตติขจร พรรครวมไทย  
น่าน 1 คำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์  
สุชาติ คำนันท์ พรรคชาติไทย  
พะเยา 1 พวงเล็ก ตันบรรจง พรรคชาติไทย  
ประพันธ์ อัมพุช พรรคชาติไทย  
ร้อยตำรวจตรีบัณฑิต วรการบัญชา พรรคกิจสังคม  
แพร่ 1 ณรงค์ วงศ์วรรณ พรรครวมไทย  
ดุสิต รังคสิริ พรรครวมไทย  
พล วัชรปรีชา พรรครวมไทย  
แม่ฮ่องสอน 1 พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ พรรคชาติประชาธิปไตย  
ลำปาง 1 ประพันธ์ พยัคฆบุตร ไม่สังกัดพรรค  
สอาด ปิยวรรณ พรรคชาติไทย  
2 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม  
พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคชาติประชาชน  
ลำพูน 1 สมาน ชมภูเทพ ไม่สังกัดพรรค  
มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคสยามประชาธิปไตย  
อุตรดิตถ์ 1 บรรลือ น้อยมณี พรรคชาติไทย  
เปรม มาลากุล ณ อยุธยา พรรคสยามปฏิรูป  
เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ พรรคชาติประชาชน  

ภาคอีสาน แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 พิชญ์ แดนวงศ์ พรรคกิจสังคม  
ชิงชัย มงคลธรรม พรรคสยามประชาธิปไตย  
พิชัย ยันตะบุศย์ พรรคกิจสังคม  
2 ขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคประชาธิปัตย์  
ประยูร โง่นคำ พรรคประชาธิปัตย์   เสียชีวิต
ใหม่ ศิรินวกุล พรรคกิจสังคม   เลือกตั้งใหม่
ขอนแก่น 1 บุญเรือง ถาวรสวัสดิ์ พรรคพลังใหม่  
บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล พรรคพลังใหม่  
บุญยง แก้วฝ่ายนอก พรรคพลังใหม่  
2 สันติ์ อรุโณทัย พรรคกิจสังคม  
จันทรา จรรยาคำนึง พรรคกิจสังคม  
แถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติไทย  
3 ธำรง ธนะเสนา พรรคกิจสังคม  
สุรศักดิ์ บางปา พรรคกิจสังคม  
อินทร์ ประจันตเสน พรรคกิจสังคม   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชัยภูมิ 1 สันติ ชัยวิรัตนะ พรรคสยามประชาธิปไตย  
วินัย คิดบรรจง พรรคกิจสังคม  
บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์ พรรคกิจสังคม  
2 สีหนาถ ฤๅชา พรรคชาติไทย  
อำพล พันธุ์ประสิทธิ์ พรรคกิจสังคม  
ธีรวิทย์ คุณทรัพย์ พรรคชาติไทย  
นครพนม 1 เฉิดศักดิ์ แสนวิเศษ ไม่สังกัดพรรค  
วรพจน์ ณ ถลาง พรรคเกษตรสังคม  
เฉลียว ดีวงศ์ พรรคชาติประชาชน  
2 วีรวร สิทธิธรรม ไม่สังกัดพรรค  
จีระศักดิ์ พลสนะ พรรคกิจสังคม  
นครราชสีมา 1 ประทีป กรีฑาเวช พรรคประชาธิปัตย์  
สุเทพ วงศ์กำแหง พรรคพลังใหม่  
สกุล ศรีพรหม พรรคชาติไทย  
2 สมบูรณ์ จีระมะกร พรรคประชาธิปัตย์  
มงคล สุคนธขจร พรรคชาติไทย   เสียชีวิต
จำลอง ครุฑขุนทด   เลือกตั้งใหม่
ประสาน ด่านกุล พรรคสยามประชาธิปไตย  
3 สมส่วน ศรีนอก พรรคกิจสังคม  
ไสว อุณาพรหม พรรคชาติไทย  
สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย  
4 ยศ อินทรโกมาลย์สุต พรรคกิจสังคม  
ประจวบ ตั้งชัยศักดิ์ พรรคกิจสังคม   พ้นจากตำแหน่ง
สุนทร ทาซ้าย   เลือกตั้งใหม่
ประจัญ กล้าผจญ พรรคชาติไทย  
บุรีรัมย์ 1 อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พรรคชาติไทย  
เนาว์ พฤทธิธรรมกูล พรรคเสรีธรรม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชัย ชิดชอบ ไม่สังกัดพรรค  
2 บุญเยี่ยม โสภณ พรรคชาติประชาชน  
วุฒินันท์ หลอดทอง พรรคสยามประชาธิปไตย  
3 ณัฐ ชาติวัฒนศิริ พรรคชาติไทย  
พิชิต ธีระรัชตานนท์ พรรคกิจสังคม  
มหาสารคาม 1 ประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ พรรคกิจสังคม  
หัด ดาวเรือง ไม่สังกัดพรรค   เสียชีวิต
ทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติประชาธิปไตย   เลือกตั้งใหม่
สำราญ วงษาจันทร์ พรรคกิจสังคม   เสียชีวิต
ทวนทอง อิสระวงศ์   เลือกตั้งใหม่
2 อัมพล จันทรเจริญ พรรคธรรมสังคม  
ปรุงศักดิ์ ไชยหาญ พรรคชาติไทย   เสียชีวิต
ผดุงศักดิ์ อุดรพิมพ์   เลือกตั้งใหม่
ยโสธร 1 สำรวย จันทนป พรรคกิจสังคม  
วิญญู ยุพฤทธิ์ พรรคเสรีธรรม  
สาตร ไกรศรีวรรธณะ พรรคกิจสังคม  
ร้อยเอ็ด 1 ร้อยตรีอำพัน หิรัญโชติ พรรคเสรีธรรม  
สมพร จุรีมาศ พรรคสยามประชาธิปไตย   เสียชีวิต
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ พรรคชาติประชาธิปไตย   เลือกตั้งใหม่/ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พันเอก (พิเศษ) อุดม ทวีวัฒน์ พรรคกิจประชาธิปไตย  
2 โกศล แวงวรรณ พรรคชาติไทย  
ยงยุทธ ขัติยนนท์ พรรคชาติไทย  
3 ร้อยตำรวจเอกพงศ์พันธ์ พงศ์สยาม พรรคกิจสังคม   เสียชีวิต
ไวกูณฐ์ ศิริสังข์ไชย   เลือกตั้งใหม่
ดุลย์ ดวงเกตุ พรรคกิจสังคม  
เลย 1 พันตำรวจเอกกฤช สังขทรัพย์ พรรคชาติไทย   เสียชีวิต
ทศพล สังขทรัพย์   เลือกตั้งใหม่
สะดวก เชื้อบุญมี พรรคชาติไทย  
ประชา บุณยเนตร พรรคกิจสังคม  
ศรีสะเกษ 1 ไพโรจน์ เครือรัตน์ พรรคเสรีธรรม  
กรองกาญจน์ วีสมหมาย พรรคกิจสังคม  
สุเทพ อาจสารี พรรคเสรีธรรม  
2 ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคเสรีธรรม  
สนิท ลีลา พรรคเสรีธรรม  
3 สง่า วัชราภรณ์ พรรคเสรีธรรม  
พันธ์ อินพานิช พรรคกิจสังคม  
สกลนคร 1 อนงค์ ตงศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
ดาบชัย อัคราช พรรคชาติประชาชน  
เสน่ห์ โสรินทร์ พรรคเสรีธรรม  
2 พันตรีสีห์พนม วิชิตวรสาร พรรคเสรีธรรม  
ดิเรก อัคราช พรรคสยามประชาธิปไตย  
สุรินทร์ 1 บุญเกิด นาคดี พรรคกิจสังคม  
วิสัณห์ สุดงาม พรรคกิจสังคม  
ญาติ ไหวดี พรรคสนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์  
2 เหลื่อม พันธ์ฤกษ์ พรรคกิจสังคม  
วิศิษฐ์ พิพัฒนฑรคานนท์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 สามารถ เจริญรัตน์ ไม่สังกัดพรรค  
สมถวิล วชิรรัตนปรัชญ์ พรรคพลังใหม่  
หนองคาย 1 วงศ์ พลนิกร ไม่สังกัดพรรค  
พิทักษ์ ศรีตะบุตร ไม่สังกัดพรรค  
2 อนุวัฒน์ บัวพรหมมี ไม่สังกัดพรรค  
พลศักดิ์ ศรีตะบุศย์ ไม่สังกัดพรรค  
อุดรธานี 1 เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย ไม่สังกัดพรรค  
ประยูร สุรนิวงศ์ พรรคพลังใหม่  
วิเชียร เวชสวรรค์ พรรคชาติไทย  
2 ดำรง ดาราธรรม พรรคกิจสังคม  
ประสพ บุษราคัม พรรคกิจสังคม  
วุฒิชัย แสนประสิทธิ์ พรรคกิจสังคม  
3 กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคชาติไทย  
ดิเรก หลักคำ พรรคกิจสังคม  
สุพรรณ สุปัญญา ไม่สังกัดพรรค  
อุบลราชธานี 1 ประสิทธิ์ ณรงค์เดช พรรคเสรีธรรม  
ไพฑูรย์ โหตระไวศยะ พรรคเสรีธรรม   เสียชีวิต
ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคประชาราษฎร์   เลือกตั้งใหม่
พันตำรวจตรียุทธนา พรสวรรค์ พรรคเสรีธรรม  
2 ร้อยตำรวจโทณรงค์ เทวคุปต์ พรรคประชาธิปัตย์  
ผัน บุญชิต พรรคกิจสังคม  
เชวงศักดิ์ เศรษฐมาตย์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 วารินทร์ ศรีแย้ม พรรคประชาธิปัตย์  
ประสิทธิ์ จันทวารา พรรคชาติไทย  
4 ดุสิต โสภิตชา พรรคเสรีธรรม  
ไชยพจน์ ภู่กำชัย พรรคชาติไทย  

ภาคใต้ แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 วาสนา บุญภูพันธ์ตันติ พรรคกิจสังคม  
ชุมพร 1 ธีรพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ์ พรรคกิจสังคม  
ประมวล กุลมาตย์ ไม่สังกัดพรรค  
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์  
พร ศรีไตรรัตน์ พรรคกิจสังคม  
นคร ชาลปติ พรรคกิจสังคม  
นครศรีธรรมราช 1 สุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์  
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์  
มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์  
2 เอื้อม อุบลพันธุ์ พรรคกิจสังคม  
นิวัตร จินตวร พรรคกิจสังคม  
นิยม คำแหง พรรคกิจสังคม  
3 คล่อง รักษ์ทอง พรรคกิจสังคม  
จรัส โพธิ์ศิริ พรรคกิจสังคม  
นราธิวาส 1 เสนีย์ มะดากะกุล พรรคกิจสังคม  
ถาวรณ์ ไชยสุวรรณ พรรคชาติประชาชน  
ปริญญา เจตาภิวัฒน์ พรรคกิจสังคม  
ปัตตานี 1 ทวีศักดิ์ อับดุลบุตร พรรคสยามประชาธิปไตย  
เด่น โต๊ะมีนา พรรคประชาธิปัตย์  
กำธร ลาชโรจน์ พรรคสยามประชาธิปไตย   เสียชีวิต
วัยโรจน์ พิพิธภักดี พรรคกิจสังคม   เลือกตั้งใหม่
พังงา 1 บรม ตันเถียร พรรคกิจสังคม  
พัทลุง 1 พร้อม บุญฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
สว่าง พรเรืองวงศ์ พรรคกิจสังคม   เสียชีวิต
ธีรศักดิ์ อัครบวร พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่
คล้าย จิตพิทักษ์ ไม่สังกัดพรรค   เสียชีวิต
วีระ มุสิกพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่
ภูเก็ต 1 จรูญ เสรีถวัลย์ พรรคประชาธิปัตย์  
ยะลา 1 วันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคกิจสังคม  
อดุล ภูมิณรงค์ พรรคสยามประชาธิปไตย  
ระนอง 1 ยงยุทธ นพเกตุ พรรคสยามประชาธิปไตย  
สงขลา 1 สงบ ทิพย์มณี พรรคประชาธิปัตย์  
วีระ สุพัฒนกุล พรรคประชาธิปัตย์  
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์  
2 จ่าสิบตรีอนันต์ เรืองกูล พรรคกิจสังคม  
ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์  
สตูล 1 ชูสิน โคนันทน์ พรรคชาติประชาชน  
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์  
ยุทธกิจ เจนเปรมกิจ พรรคกิจสังคม  
2 สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
ภิญญา ช่วยปลอด พรรคกิจสังคม  

ภาคตะวันออก แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 จำเริง ศรีสุวรรณ พรรคสยามประชาธิปไตย  
วิชิต สุขะวิริยะ พรรคกิจสังคม  
ฉะเชิงเทรา 1 ไกรสร นันทมานพ พรรคสยามประชาธิปไตย  
รณรงค์ มาลานนท์ พรรคสยามประชาธิปไตย  
จำลอง เทวารุทธ พรรคกิจสังคม  
ชลบุรี 1 ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ พรรคสยามประชาธิปไตย  
ดรงค์ สิงห์โตทอง พรรคกิจสังคม  
โกวิท ศรีสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม  
2 พลตรีศิริ สิริโยธิน พรรคชาติไทย   เสียชีวิต
คณิน บุญสุวรรณ พรรคกิจสังคม   เลือกตั้งใหม่
จ่าสิบเอกอุดม โอภาศรี พรรคกิจสังคม  
ตราด 1 เรืออากาศตรีฉลาด วรฉัตร พรรคประชาธิปัตย์  
ปราจีนบุรี 1 บุญส่ง สมใจ พรรคสยามประชาธิปไตย  
สมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติไทย  
2 เสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย  
สำรวล มหิทธิบุรินทร์ พรรคสยามประชาธิปไตย  
ระยอง 1 สิน กุมภะ พรรคกิจสังคม  
หอม ทองประเสริฐ พรรคกิจสังคม  

ภาคตะวันตก แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลโทชาญ อังศุโชติ พรรคชาติไทย  
สมทรง จันทาภากุล พรรคสยามประชาธิปไตย  
ชวิน เป้าอารีย์ พรรคกิจสังคม  
ตาก 1 เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์  
เทียม ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์  
ประจวบคีรีขันธ์ 1 สำเภา ประจวบเหมาะ พรรคสยามประชาธิปไตย  
อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคสยามประชาธิปไตย  
เพชรบุรี 1 พานิช สัมภวคุปต์ ไม่สังกัดพรรค  
ปิยะ อังกินันทน์ พรรคสยามประชาธิปไตย  
ราชบุรี 1 ทวี ไกรคุปต์ พรรคสยามประชาธิปไตย   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
จิระ มังคลรังษี พรรคสยามประชาธิปไตย  
2 จรูญ วัฒนากร พรรคสยามประชาธิปไตย  
ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคประชาธิปัตย์   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่

ผู้ดำรงตำแหน่ง แก้

ประธานสภาผู้แทนราษฎร บุญเท่ง ทองสวัสดิ์

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง มงคล สุคนธขจร (เสียชีวิต พ.ศ. 2523) สอาด ปิยวรรณ ได้รับแต่งตั้งแทน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เทียม ไชยนันทน์

อ้างอิง แก้