สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13 (22 เมษายน พ.ศ. 2522 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2526) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 301 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบทางตรงและแบบผสม จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13
ชุดที่ 12 ชุดที่ 14
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ22 เมษายน พ.ศ. 2522 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
(3 ปี 331 วัน)
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ 2 (2522-2523)
คณะรัฐมนตรีเปรม 1 (2523-2526)
ฝ่ายค้านพรรคกิจสังคมและอีก 2 พรรค (2522-2523)
พรรคประชากรไทยและพรรคประชาธิปัตย์
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก301
ประธานบุญเท่ง ทองสวัสดิ์
รองประธานคนที่ 1มงคล สุคนธขจร
ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
สอาด ปิยวรรณ
ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2523
รองประธานคนที่ 2เทียม ไชยนันทน์
นายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ตั้งแต่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
เปรม ติณสูลานนท์
ตั้งแต่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523

สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2526 โดยมีสาเหตุมาจากสภาผู้แทนราษฎร มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามกลุ่มการเมืองและภาค

แก้
กลุ่มการเมือง แบ่งเขต (ณ วันสิ้นสุดอายุของสภาฯ) รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
กิจสังคม 2 18 8 32 17 8 1 86
ชาติไทย - 11 9 19 - 2 1 42
ประชาธิปัตย์ 1 5 2 8 15 1 2 34
ประชากรไทย 29 3 - - - - - 32
สยามประชาธิปไตย - 5 1 5 3 6 6 26
เสรีธรรม - 8 - 12 - - - 20
ไม่สังกัดพรรค - 4 3 10 1 - 1 19
ชาติประชาชน - 2 2 3 2 - - 9
เกษตรสังคม - 7 - 1 - - - 8
พลังใหม่ - 2 - 6 - - - 8
รวมไทย - - 5 - - - - 5
ชาติประชาธิปไตย - - 1 1 - - - 2
สยามปฏิรูป - - 1 - - - - 1
สนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์ - - - 1 - - - 1
ธรรมสังคม - - - 1 - - - 1
กิจประชาธิปไตย - - - 1 - - - 1
ประชาราษฎร์ - - - 1 - - - 1
ว่าง - - - 3 - - 2 5
รวม 32 65 32 104 38 17 13 301

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้
  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย  
บุญเทียม เขมาภิรัตน์ พรรคประชากรไทย  
พลตรีศิริ ถิรพัธน์ พรรคประชากรไทย  
2 สนั่น ศิลปบรรเลง พรรคประชากรไทย  
สังข์ชัย คามพิทักษ์ พรรคประชากรไทย  
ชลินทร์ เผ่าวิบูล พรรคประชากรไทย  
3 ร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ โปษยานนท์ พรรคประชากรไทย  
ธาดา เต็มบุญเกียรติ พรรคประชากรไทย  
วนิดา กุลามไมดินเซท พรรคประชากรไทย  
4 วราพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ พรรคประชากรไทย  
สำอาง พ่วงรอด พรรคประชากรไทย  
ร้อยเอกประเคน รัตนพรรณา พรรคประชากรไทย  
5 สุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย  
พิภพ อะสีติรัตน์ พรรคประชากรไทย  
เย็นจิตร ระพีพัฒน์ ณ อยุธยา พรรคประชากรไทย  
6 พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ พรรคประชาธิปัตย์  
เสรี โหสกุล พรรคประชากรไทย  
อภิชัย ตรังคิณีนาถ พรรคประชากรไทย  
7 วิจารณ์ ก้องสมุทร พรรคประชากรไทย  
มุลิก จันทเรมะ พรรคประชากรไทย  
ปรีชา เอสก้า พรรคประชากรไทย  
8 สมชาติ ศรีพนา พรรคประชากรไทย  
เมธินทร์ พันธุ์บุบผา พรรคประชากรไทย   เสียชีวิต 23 พฤศจิกายน 2523
พลเรือเอกสนธิ บุณยะชัย   เลือกตั้งใหม่ 8 กุมภาพันธ์ 2524
บูรณะศักดิ์ เทพาคำ พรรคประชากรไทย  
9 ณรงค์ บุญสิทธิ์ พรรคประชากรไทย  
เชิดชัย เพชรพันธ์ พรรคประชากรไทย  
บุญช่วย สังข์รัศมี พรรคประชากรไทย  
10 ชัยทิพย์ น่วมทนง พรรคประชากรไทย   เสียชีวิต 5 กันยายน 2524
ปลิว ม่วงศิริ   เลือกตั้งใหม่ 29 พฤศจิกายน 2524
วัชระ ประภาพัฒน์ พรรคประชากรไทย  
พิศาล ไชยชาญ พรรคประชากรไทย  
11 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช พรรคกิจสังคม  
เกษม ศิริสัมพันธ์ พรรคกิจสังคม  

ภาคกลาง

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 มานิต สุคนธพาณิช พรรคชาติไทย  
พันตำรวจตรีอร่าม จงสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 เสนาะ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์  
เสนอ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์  
ชัยนาท 1 เกรียงศักดิ์ สุขสว่าง พรรคชาติไทย  
ศรายุทธ ชะนะกุล พรรคกิจสังคม   เสียชีวิต 31 สิงหาคม 2524
จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์   เลือกตั้งใหม่ 22 พฤศจิกายน 2524
นครนายก 1 วานิช พานิชเกรียงไกร พรรคเสรีธรรม  
นครปฐม 1 ร้อยตำรวจเอกมานัส ธุวนลิน พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมสังกัดพรรคกิจประชาธิปไตย
วินัย เล้าอรุณ พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมไม่สังกัดพรรค
2 ประยงค์ โมกขพันธ์ พรรคชาติไทย   เดิมไม่สังกัดพรรค
เชื่อม เรืองรอง พรรคชาติประชาชน  
นครสวรรค์ 1 ประวัติ เนียรภาค พรรคเกษตรสังคม   เดิมไม่สังกัดพรรค
ประสงค์ วงษ์สุนทร พรรคเกษตรสังคม   เดิมไม่สังกัดพรรค
ดำรงพันธุ์ อสุนี ณ อยุธยา พรรคเกษตรสังคม   เดิมไม่สังกัดพรรค
2 สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม  
วสันต์ อินทรสูต พรรคเกษตรสังคม  
ประเทือง คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม   เดิมไม่สังกัดพรรค
นนทบุรี 1 ถวิล จันทร์ประสงค์ พรรคประชาธิปัตย์  
ร้อยเอกชะโลม รัตนเสถียร พรรคกิจสังคม  
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย  
ลำพู สงวนสัตย์ พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมสังกัดพรรคเสรีธรรม
พระนครศรีอยุธยา 1 ประมวล สภาวสุ พรรคกิจสังคม  
มนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม  
2 ประเสริฐ บุญสม พรรคชาติไทย  
สายันห์ สากิยะ พรรคกิจสังคม  
พิจิตร 1 ยุพา อุดมศักดิ์ ไม่สังกัดพรรค   เดิมสังกัดพรรคกิจสังคม
ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคพลังใหม่  
2 พลตรีสนิธ สังข์จันทร์ ไม่สังกัดพรรค   เดิมสังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย
โตก รอดรักษา ไม่สังกัดพรรค   เดิมสังกัดพรรครวมไทย
พิษณุโลก 1 คนเด็ด มั่นสีเขียว พรรคกิจสังคม  
นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี พรรคชาติไทย  
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย  
2 โกศล ไกรฤกษ์ พรรคกิจสังคม  
ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมสังกัดพรรคชาติประชาชน
เพชรบูรณ์ 1 จรัส พั้วช่วย พรรคกิจสังคม  
ปัญจะ เกสรทอง พรรคเกษตรสังคม  
ไพศาล จันทรภักดี พรรคเสรีธรรม  
2 พล กุรุพิลวคุปต์ พรรคเสรีธรรม  
บัญญัติ ทือเกาะ พรรคกิจสังคม  
ลพบุรี 1 สวัสดิ์ วงศ์กวี พรรคเสรีธรรม  
บัญญัติ วงษ์ประยูร พรรคกิจสังคม  
2 ธีระ ปิยะสุวรรณ์ พรรคเสรีธรรม   เดิมไม่สังกัดพรรค
โอภาส พลศิลป พรรคกิจสังคม  
สมุทรปราการ 1 วัฒนา อัศวเหม พรรคชาติประชาชน  
สนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย  
สมรรค ศิริจันทร์ พรรคประชากรไทย  
สมุทรสงคราม 1 สุนทร ยิ่งนคร พรรคกิจสังคม  
สมุทรสาคร 1 เจี่ย ก๊กผล พรรคกิจสังคม  
เอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
สระบุรี 1 พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย  
อนันต์ บูรณวนิช พรรคกิจสังคม  
ประสาทพร เทพลิบ พรรคพลังใหม่  
สิงห์บุรี 1 เพียรศักดิ์ นิสสัยสุข พรรคกิจสังคม  
สุโขทัย 1 พจน์ เกิดผล ไม่สังกัดพรรค   เดิมสังกัดพรรคกิจสังคม
ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ พรรคกิจสังคม  
ไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล พรรคเสรีธรรม  
สุพรรณบุรี 1 ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย  
ทองหยด จิตตวีระ พรรคกิจสังคม  
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย  
ประมวล สุวรรณเกิด พรรคกิจสังคม  
อ่างทอง 1 ชวลิต วิเศษสิทธิกุล พรรคเสรีธรรม  
เสน่ห์ ไชยรัตนะ พรรคชาติไทย  
อุทัยธานี 1 พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมไม่สังกัดพรรค
ศิริ ทุ่งทอง พรรคเสรีธรรม  

ภาคเหนือ

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 ชูสง่า ฤทธิประศาสน์ พรรคชาติไทย  
พายัพ กาญจนารัณย์ พรรคชาติไทย  
จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี ไม่สังกัดพรรค   เดิมสังกัดพรรคกิจสังคม
2 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรครวมไทย  
ฤทธิ์ อินทนันท์ พรรคกิจสังคม  
สำเร็จ ภูนิคม พรรคกิจสังคม  
เชียงใหม่ 1 พันตำรวจเอกธานี วีรเดชะ พรรคชาติไทย  
ปรีดา พัฒนถาบุตร พรรคกิจสังคม  
สุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย  
2 มอนอินทร์ รินคำ พรรคกิจสังคม  
เจริญ เชาวน์ประยูร พรรคกิจสังคม  
ไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 อำนวย ยศสุข พรรคกิจสังคม  
พลตำรวจตรีสง่า กิตติขจร พรรครวมไทย  
น่าน 1 คำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์  
สุชาติ คำนันท์ พรรคชาติไทย  
พะเยา 1 พวงเล็ก ตันบรรจง พรรคชาติไทย  
ประพันธ์ อัมพุช พรรคชาติไทย  
ร้อยตำรวจตรีบัณฑิต วรการบัญชา พรรคกิจสังคม  
แพร่ 1 ณรงค์ วงศ์วรรณ พรรครวมไทย   เดิมไม่สังกัดพรรค
ดุสิต รังคสิริ พรรครวมไทย   เดิมไม่สังกัดพรรค
พล วัชรปรีชา พรรครวมไทย   เดิมไม่สังกัดพรรค
แม่ฮ่องสอน 1 พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ พรรคชาติประชาธิปไตย   เดิมสังกัดพรรคกิจประชาธิปไตย
ลำปาง 1 ประพันธ์ พยัคฆบุตร ไม่สังกัดพรรค  
สอาด ปิยวรรณ พรรคชาติไทย  
2 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม  
พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคชาติประชาชน  
ลำพูน 1 สมาน ชมภูเทพ ไม่สังกัดพรรค  
มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมไม่สังกัดพรรค
อุตรดิตถ์ 1 บรรลือ น้อยมณี พรรคชาติไทย  
เปรม มาลากุล ณ อยุธยา พรรคสยามปฏิรูป  
เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ พรรคชาติประชาชน  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 พิชญ์ แดนวงศ์ พรรคกิจสังคม  
ชิงชัย มงคลธรรม พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมสังกัดพรรคธรรมสังคม
พิชัย ยันตะบุศย์ พรรคกิจสังคม  
2 ขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคประชาธิปัตย์  
ประยูร โง่นคำ พรรคประชาธิปัตย์   เสียชีวิต 27 กุมภาพันธ์ 2525
ใหม่ ศิรินวกุล พรรคกิจสังคม   เลือกตั้งใหม่ 16 พฤษภาคม 2525
ขอนแก่น 1 บุญเรือง ถาวรสวัสดิ์ พรรคพลังใหม่  
บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล พรรคพลังใหม่  
บุญยง แก้วฝ่ายนอก พรรคพลังใหม่  
2 สันติ์ อรุโณทัย พรรคกิจสังคม  
จันทรา จรรยาคำนึง พรรคกิจสังคม  
แถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติไทย   เดิมไม่สังกัดพรรค
3 ธำรง ธนะเสนา พรรคกิจสังคม  
สุรศักดิ์ บางปา พรรคกิจสังคม  
อินทร์ ประจันตเสน พรรคกิจสังคม   เสียชีวิต 26 มกราคม 2526 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชัยภูมิ 1 สันติ ชัยวิรัตนะ พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมไม่สังกัดพรรค
วินัย คิดบรรจง พรรคกิจสังคม  
บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์ พรรคกิจสังคม  
2 สีหนาถ ฤๅชา พรรคชาติไทย  
อำพล พันธุ์ประสิทธิ์ พรรคกิจสังคม  
ธีรวิทย์ คุณทรัพย์ พรรคชาติไทย  
นครพนม 1 เฉิดศักดิ์ แสนวิเศษ ไม่สังกัดพรรค  
วรพจน์ ณ ถลาง พรรคเกษตรสังคม   เดิมไม่สังกัดพรรค
เฉลียว ดีวงศ์ พรรคชาติประชาชน  
2 วีรวร สิทธิธรรม ไม่สังกัดพรรค  
จีระศักดิ์ พลสนะ พรรคกิจสังคม  
นครราชสีมา 1 ประทีป กรีฑาเวช พรรคประชาธิปัตย์  
สุเทพ วงศ์กำแหง พรรคพลังใหม่  
สกุล ศรีพรหม พรรคชาติไทย  
2 สมบูรณ์ จีระมะกร พรรคประชาธิปัตย์  
มงคล สุคนธขจร พรรคชาติไทย   เสียชีวิต 14 เมษายน 2523
จำลอง ครุฑขุนทด   เลือกตั้งใหม่ 6 กรกฎาคม 2523
ประสาน ด่านกุล พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมไม่สังกัดพรรค
3 สมส่วน ศรีนอก พรรคกิจสังคม  
ไสว อุณาพรหม พรรคชาติไทย   เดิมสังกัดพรรคกิจสังคม
สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย  
4 ยศ อินทรโกมาลย์สุต พรรคกิจสังคม  
ประจวบ ตั้งชัยศักดิ์ พรรคกิจสังคม   พ้นจากตำแหน่ง 17 กรกฎาคม 2523
สุนทร ทาซ้าย   เลือกตั้งใหม่ 12 ตุลาคม 2523 / เดิมไม่สังกัดพรรค
ประจัญ กล้าผจญ พรรคชาติไทย   เดิมไม่สังกัดพรรค
บุรีรัมย์ 1 อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พรรคชาติไทย  
เนาว์ พฤทธิธรรมกูล พรรคเสรีธรรม   ลาออก 24 มกราคม 2526 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชัย ชิดชอบ ไม่สังกัดพรรค  
2 บุญเยี่ยม โสภณ พรรคชาติประชาชน   เดิมไม่สังกัดพรรค
วุฒินันท์ หลอดทอง พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมไม่สังกัดพรรค
3 ณัฐ ชาติวัฒนศิริ พรรคชาติไทย  
พิชิต ธีระรัชตานนท์ พรรคกิจสังคม  
มหาสารคาม 1 ประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ พรรคกิจสังคม  
หัด ดาวเรือง ไม่สังกัดพรรค   เสียชีวิต 5 กันยายน 2524
ทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติประชาธิปไตย   เลือกตั้งใหม่ 29 พฤศจิกายน 2524
สำราญ วงษาจันทร์ พรรคกิจสังคม   เสียชีวิต 7 กรกฎาคม 2522
ทวนทอง อิสระวงศ์   เลือกตั้งใหม่ 23 กันยายน 2522 / เดิมสังกัดพรรคประชาราษฎร์
2 อัมพล จันทรเจริญ พรรคธรรมสังคม   เดิมไม่สังกัดพรรค
ปรุงศักดิ์ ไชยหาญ พรรคชาติไทย   เสียชีวิต 5 กันยายน 2524
ผดุงศักดิ์ อุดรพิมพ์   เลือกตั้งใหม่ 29 พฤศจิกายน 2524
ยโสธร 1 สำรวย จันทนป พรรคกิจสังคม  
วิญญู ยุพฤทธิ์ พรรคเสรีธรรม  
สาตร ไกรศรีวรรธณะ พรรคกิจสังคม  
ร้อยเอ็ด 1 ร้อยตรีอำพัน หิรัญโชติ พรรคเสรีธรรม  
สมพร จุรีมาศ พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมสังกัดพรรคชาติประชาชน / เสียชีวิต 25 พฤษภาคม 2524
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ พรรคชาติประชาธิปไตย   เลือกตั้งใหม่ 9 สิงหาคม 2524 / ลาออก 16 มกราคม 2526 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พันเอก (พิเศษ) อุดม ทวีวัฒน์ พรรคกิจประชาธิปไตย  
2 โกศล แวงวรรณ พรรคชาติไทย  
ยงยุทธ ขัติยนนท์ พรรคชาติไทย  
3 ร้อยตำรวจเอกพงศ์พันธ์ พงศ์สยาม พรรคกิจสังคม   เสียชีวิต 4 ตุลาคม 2522
ไวกูณฐ์ ศิริสังข์ไชย   เลือกตั้งใหม่ 23 ธันวาคม 2522
ดุลย์ ดวงเกตุ พรรคกิจสังคม  
เลย 1 พันตำรวจเอกกฤช สังขทรัพย์ พรรคชาติไทย   เสียชีวิต 5 กันยายน 2524
ทศพล สังขทรัพย์   เลือกตั้งใหม่ 29 พฤศจิกายน 2524
สะดวก เชื้อบุญมี พรรคชาติไทย  
ประชา บุณยเนตร พรรคกิจสังคม  
ศรีสะเกษ 1 ไพโรจน์ เครือรัตน์ พรรคเสรีธรรม  
กรองกาญจน์ วีสมหมาย พรรคกิจสังคม  
สุเทพ อาจสารี พรรคเสรีธรรม  
2 ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคเสรีธรรม  
สนิท ลีลา พรรคเสรีธรรม  
3 สง่า วัชราภรณ์ พรรคเสรีธรรม  
พันธ์ อินพานิช พรรคกิจสังคม  
สกลนคร 1 อนงค์ ตงศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
ดาบชัย อัคราช พรรคชาติประชาชน  
เสน่ห์ โสรินทร์ พรรคเสรีธรรม  
2 พันตรีสีห์พนม วิชิตวรสาร พรรคเสรีธรรม  
ดิเรก อัคราช พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมสังกัดพรรคชาติประชาชน
สุรินทร์ 1 บุญเกิด นาคดี พรรคกิจสังคม   เดิมไม่สังกัดพรรค
วิสัณห์ สุดงาม พรรคกิจสังคม   เดิมไม่สังกัดพรรค
ญาติ ไหวดี พรรคสนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์  
2 เหลื่อม พันธ์ฤกษ์ พรรคกิจสังคม  
วิศิษฐ์ พิพัฒนฑรคานนท์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 สามารถ เจริญรัตน์ ไม่สังกัดพรรค  
สมถวิล วชิรรัตนปรัชญ์ พรรคพลังใหม่  
หนองคาย 1 วงศ์ พลนิกร ไม่สังกัดพรรค  
พิทักษ์ ศรีตะบุตร ไม่สังกัดพรรค  
2 อนุวัฒน์ บัวพรหมมี ไม่สังกัดพรรค  
พลศักดิ์ ศรีตะบุศย์ ไม่สังกัดพรรค  
อุดรธานี 1 เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย ไม่สังกัดพรรค  
ประยูร สุรนิวงศ์ พรรคพลังใหม่  
วิเชียร เวชสวรรค์ พรรคชาติไทย  
2 ดำรง ดาราธรรม พรรคกิจสังคม  
ประสพ บุษราคัม พรรคกิจสังคม  
วุฒิชัย แสนประสิทธิ์ พรรคกิจสังคม  
3 กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคชาติไทย  
ดิเรก หลักคำ พรรคกิจสังคม  
สุพรรณ สุปัญญา ไม่สังกัดพรรค  
อุบลราชธานี 1 ประสิทธิ์ ณรงค์เดช พรรคเสรีธรรม  
ไพฑูรย์ โหตระไวศยะ พรรคเสรีธรรม   เสียชีวิต 5 กันยายน 2524
ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคประชาราษฎร์   เลือกตั้งใหม่ 29 พฤศจิกายน 2524
พันตำรวจตรียุทธนา พรสวรรค์ พรรคเสรีธรรม  
2 ร้อยตำรวจโทณรงค์ เทวคุปต์ พรรคประชาธิปัตย์  
ผัน บุญชิต พรรคกิจสังคม  
เชวงศักดิ์ เศรษฐมาตย์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 วารินทร์ ศรีแย้ม พรรคประชาธิปัตย์  
ประสิทธิ์ จันทวารา พรรคชาติไทย  
4 ดุสิต โสภิตชา พรรคเสรีธรรม   เดิมไม่สังกัดพรรค
ไชยพจน์ ภู่กำชัย พรรคชาติไทย  

ภาคใต้

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 วาสนา บุญภูพันธ์ตันติ พรรคกิจสังคม  
ชุมพร 1 ธีรพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ์ พรรคกิจสังคม  
ประมวล กุลมาตย์ ไม่สังกัดพรรค  
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์  
พร ศรีไตรรัตน์ พรรคกิจสังคม  
นคร ชาลปติ พรรคกิจสังคม  
นครศรีธรรมราช 1 สุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์  
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์  
มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์  
2 เอื้อม อุบลพันธุ์ พรรคกิจสังคม  
นิวัตร จินตวร พรรคกิจสังคม  
นิยม คำแหง พรรคกิจสังคม  
3 คล่อง รักษ์ทอง พรรคกิจสังคม  
จรัส โพธิ์ศิริ พรรคกิจสังคม  
นราธิวาส 1 เสนีย์ มะดากะกุล พรรคกิจสังคม  
ถาวรณ์ ไชยสุวรรณ พรรคชาติประชาชน  
ปริญญา เจตาภิวัฒน์ พรรคกิจสังคม  
ปัตตานี 1 ทวีศักดิ์ อับดุลบุตร พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมสังกัดพรรคชาติประชาชน
เด่น โต๊ะมีนา พรรคประชาธิปัตย์  
กำธร ลาชโรจน์ พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมสังกัดพรรคชาติประชาชน / เสียชีวิต 30 กรกฎาคม 2524
วัยโรจน์ พิพิธภักดี พรรคกิจสังคม   เลือกตั้งใหม่ 25 ตุลาคม 2524
พังงา 1 บรม ตันเถียร พรรคกิจสังคม  
พัทลุง 1 พร้อม บุญฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
สว่าง พรเรืองวงศ์ พรรคกิจสังคม   เสียชีวิต 19 ตุลาคม 2522
ธีรศักดิ์ อัครบวร พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่ 6 มกราคม 2523
คล้าย จิตพิทักษ์ ไม่สังกัดพรรค   เสียชีวิต 5 กันยายน 2524
วีระ มุสิกพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่ 29 พฤศจิกายน 2524
ภูเก็ต 1 จรูญ เสรีถวัลย์ พรรคประชาธิปัตย์  
ยะลา 1 วันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคกิจสังคม  
อดุล ภูมิณรงค์ พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมสังกัดพรรคชาติประชาชน
ระนอง 1 ยงยุทธ นพเกตุ พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมไม่สังกัดพรรค
สงขลา 1 สงบ ทิพย์มณี พรรคประชาธิปัตย์  
วีระ สุพัฒนกุล พรรคประชาธิปัตย์  
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์  
2 จ่าสิบตรีอนันต์ เรืองกูล พรรคกิจสังคม  
ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์  
สตูล 1 ชูสิน โคนันทน์ พรรคชาติประชาชน   เดิมไม่สังกัดพรรค
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์  
ยุทธกิจ เจนเปรมกิจ พรรคกิจสังคม  
2 สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
ภิญญา ช่วยปลอด พรรคกิจสังคม  

ภาคตะวันออก

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 จำเริง ศรีสุวรรณ พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมไม่สังกัดพรรค
วิชิต สุขะวิริยะ พรรคกิจสังคม   เดิมไม่สังกัดพรรค
ฉะเชิงเทรา 1 ไกรสร นันทมานพ พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมไม่สังกัดพรรค
รณรงค์ มาลานนท์ พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมไม่สังกัดพรรค
จำลอง เทวารุทธ พรรคกิจสังคม  
ชลบุรี 1 ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมไม่สังกัดพรรค
ดรงค์ สิงห์โตทอง พรรคกิจสังคม  
โกวิท ศรีสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม  
2 พลตรีศิริ สิริโยธิน พรรคชาติไทย   เสียชีวิต 31 กรกฎาคม 2522
คณิน บุญสุวรรณ พรรคกิจสังคม   เลือกตั้งใหม่ 31 ตุลาคม 2522
จ่าสิบเอกอุดม โอภาศรี พรรคกิจสังคม  
ตราด 1 เรืออากาศตรีฉลาด วรฉัตร พรรคประชาธิปัตย์   เดิมไม่สังกัดพรรค
ปราจีนบุรี 1 บุญส่ง สมใจ พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมไม่สังกัดพรรค
สมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติไทย  
2 เสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย  
สำรวล มหิทธิบุรินทร์ พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมไม่สังกัดพรรค
ระยอง 1 สิน กุมภะ พรรคกิจสังคม  
หอม ทองประเสริฐ พรรคกิจสังคม  

ภาคตะวันตก

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลโทชาญ อังศุโชติ พรรคชาติไทย   เดิมไม่สังกัดพรรค
สมทรง จันทาภากุล พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมไม่สังกัดพรรค
ชวิน เป้าอารีย์ พรรคกิจสังคม  
ตาก 1 เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์   เดิมไม่สังกัดพรรค
เทียม ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์  
ประจวบคีรีขันธ์ 1 สำเภา ประจวบเหมาะ พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมไม่สังกัดพรรค
อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมไม่สังกัดพรรค
เพชรบุรี 1 พานิช สัมภวคุปต์ ไม่สังกัดพรรค  
ปิยะ อังกินันทน์ พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมไม่สังกัดพรรค
ราชบุรี 1 ทวี ไกรคุปต์ พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมไม่สังกัดพรรค / ลาออก 27 กุมภาพันธ์ 2526 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่
จิระ มังคลรังษี พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมไม่สังกัดพรรค
2 จรูญ วัฒนากร พรรคสยามประชาธิปไตย   เดิมไม่สังกัดพรรค
ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคประชาธิปัตย์   ลาออก 27 กุมภาพันธ์ 2526 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่

ผู้ดำรงตำแหน่ง

แก้

ประธานสภาผู้แทนราษฎร บุญเท่ง ทองสวัสดิ์

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง มงคล สุคนธขจร (เสียชีวิต พ.ศ. 2523) สอาด ปิยวรรณ ได้รับแต่งตั้งแทน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เทียม ไชยนันทน์

อ้างอิง

แก้