ภิญญา ช่วยปลอด

นายภิญญา ช่วยปลอด (เกิด 9 เมษายน พ.ศ. 2483) อดีตรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 สมัย

ภิญญา ช่วยปลอด
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2533
นายกรัฐมนตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 เมษายน พ.ศ. 2483 (82 ปี)
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประวัติแก้ไข

ภิญญา ช่วยปลอด เกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2483 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [1]

ปี พ.ศ. 2553 ถูกศาลล้มละลายกลาง สั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย [2] และปลดจากจากการเป็นบุคคลล้มะลาย ในปี พ.ศ. 2557[3]

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเคยเป็นพนักงานธนาคารเอเชียทรัสต์ จำกัด ต่อมา ภิญญา ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. 2522 ได้รับเลือกติดต่อกันเรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2531 ก่อนที่จะได้รับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2543 [4]

ภิญญา ช่วยปลอด เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อปี พ.ศ. 2531[5] ถึงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2533[6]

ภิญญา ช่วยปลอด เคยถูกตรวจสอบการร่ำรวยผิดปกติ โดย คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ รสช. เมื่อปี พ.ศ. 2534[7][8]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ภิญญา ช่วยปลอด ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 4 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดพรรคกิจสังคม
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดพรรคกิจสังคม
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดพรรคกิจสังคม
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดพรรคกิจสังคม

สมาชิกวุฒิสภาแก้ไข

ภิญญา ช่วยปลอด ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 1 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543 จังหวัดสุราษฎร์ธานี[9]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประวัตินายภิญญา ช่วยปลอด
 2. ศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด "ภิญญา ช่วยปลอด" นักการเมืองชื่อดัง อดีต รมช. พาณิชย์
 3. ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย (ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๐๙๒/๒๕๕๓ นายภิญญา ช่วยปลอด ลูกหนี้)
 4. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี (นายภิญญา ช่วยปลอด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณฺชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี)
 7. กองบรรณาธิการมติชน. 289 ข่าวดัง 3 ทศวรรษหนังสือพิมพ์มติชน พ.ศ. 2521-2549. กรุงเทพฯ : มติชน, 2549. 424 หน้า. ISBN 974-323-889-1
 8. กองบรรณาธิการมติชน. รัฐประหาร 19 กันยา '49 เรียบแต่ลึก. กรุงเทพฯ : มติชน, 2549. ISBN 947-323-851-4
 9. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เขตเลือกตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายภิญญา ช่วยปลอด)
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑