การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1]

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543

4 มีนาคม พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2549 →

200 ที่นั่งในวุฒิสภาไทย

วุฒิสภาก่อนการเลือกตั้ง

ชุดที่ 7

วุฒิสภาหลังการเลือกตั้ง

ชุดที่ 8

ผลการเลือกตั้ง แก้

กรุงเทพมหานคร แก้

 1. ปราโมทย์ ไม้กลัด
 2. ดำรง พุฒตาล
 3. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
 4. โสภณ สุภาพงษ์
 5. พลตำรวจเอก ประทิน สันติประภพ
 6. วัลลภ ตังคณานุรักษ์
 7. แก้วสรร อติโพธิ
 8. มีชัย วีระไวทยะ
 9. ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 10. สัก กอแสงเรือง
 11. เสรี สุวรรณภานนท์
 12. อิมรอน มะลูลีม
 13. ผ่อง เล่งอี้
 14. ชุมพล ศิลปอาชา
 15. จอน อึ๊งภากรณ์
 16. พลตำรวจโท ทวี ทิพยรัตน์
 17. ชัชวาลย์ คงอุดม
 18. คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช

ภาคเหนือ แก้

เชียงราย แก้

 1. เตือนใจ ดีเทศน์
 2. พลตำรวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน
 3. บุษรินทร์ ติยะไพรัช
 4. วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์

เชียงใหม่ แก้

 1. อาคม ตุลาดิลก
 2. พลตำรวจตรี สนาม คงเมือง
 3. พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย
 4. ถาวร เกียรติไชยากร
 5. พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์

น่าน แก้

 1. สม ต๊ะยศ
 2. สันติภาพ อินทรพัฒน์

อุตรดิตถ์ แก้

 1. คำนวณ เหมาะประสิทธิ์
 2. อนุชาติ บรรจงศุภมิตร

พะเยา แก้

 1. สุรเดช ยะสวัสดิ์
 2. พวงเล็ก บุญเชียง

แพร่ แก้

 1. สมพร คำชื่น
 2. สวัสดิภาพ กันทาธรรม

แม่ฮ่องสอน แก้

 1. อดุลย์ วันไชยธนวงศ์

ลำปาง แก้

 1. พลตำรวจตรี อำพล งามจิตร
 2. นพดล สมบูรณ์
 3. นิคม เชาว์กิตติโสภณ

ลำพูน แก้

 1. สันติ์ เทพมณี

ภาคกลาง แก้

กำแพงเพชร แก้

 1. สุนทร จินดาอินทร์
 2. อนันต์ ผลอำนวย

ชัยนาท แก้

 1. นันทนา สงฆ์ประชา

นครนายก แก้

 1. มารุต โรจนาปิยาวงศ์

นครปฐม แก้

 1. สราวุธ นิยมทรัพย์
 2. ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์

นครสวรรค์ แก้

 1. มาลินี สุขเวชชวรกิจ
 2. ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา
 3. พัฒนา ศิริวันสาณฑ์
 4. สมเกียรติ ศรลัมพ์

นนทบุรี แก้

 1. พลเอก ยุทธนา คำดี
 2. คุณหญิงจิตนา สุขมาก
 3. ถวิล จันทร์ประสงค์

ปทุมธานี แก้

 1. นิพัทธา อมรรัตเมธา
 2. ปรีดี หิรัญพฤกษ์

พระนครศรีอยุธยา แก้

 1. นิเวศ พันธ์เจริญวรกุล
 2. สำรวย แขวัฒนะ

พิจิตร แก้

 1. สุรสิทธิ์ ฉัตรชัยเดช
 2. วิชิต พูลลาภ

พิษณุโลก แก้

 1. พลเอก ศิริ ทิวพันธุ์
 2. บุญยืน ศุภสารสาทร
 3. พลตำรวจโท ณรงค์ อมาตยกุล

เพชรบูรณ์ แก้

 1. เกษม ชัยสิทธิ์
 2. ประสงค์ โฆษิตานนท์
 3. สุทัศน์ จันทร์แสงศรี

ลพบุรี แก้

 1. สนิท วรปัญญา
 2. พลเอก ศิรินทร์ ธูปกล่ำ

สมุทรปราการ แก้

 1. จรูญ ยังประภากร
 2. พากเพียร วิริยะพันธุ์
 3. อนันตชัย คุณานันทกุล

สมุทรสงคราม แก้

 1. มนตรี สินทวิชัย

สมุทรสาคร แก้

 1. วิเชียร เปาอินทร์

สระบุรี แก้

 1. บรรฑูรย์ เกริกพิทยา
 2. พลตรี มนูญกฤต รูปขจร

สิงห์บุรี แก้

 1. คำนวณ ชโลปภัมภ์

สุโขทัย แก้

 1. จำเจน จิตรธร
 2. พลเอก พนม จีนะวิจารณะ

สุพรรณบุรี แก้

 1. สมเกียรติ อ่อนวิมล
 2. พลเอก มนัส อร่ามศรี
 3. มนัส รุ่งเรือง

อ่างทอง แก้

 1. นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์

อุทัยธานี แก้

 1. ศิลป์ชัย เชษฐศิลป์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก้

กาฬสินธุ์ แก้

 1. ประศักดิ์ ณ กาฬสินธุ์
 2. สมบัติ วรามิตร
 3. วิบูลย์ แช่มชื่น

ขอนแก่น แก้

 1. พลตำรวจเอก สมชาย ไชยเวช
 2. แคล้ว นรปติ
 3. สมควร จิตแสง
 4. ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
 5. พา อักษรเสือ
 6. กวี สุภธีระ

ชัยภูมิ แก้

 1. พิชิต ชัยวิรัตนะ
 2. สุริยน ภูมิรัตนประพิณ
 3. สุชน ชาลีเครือ
 4. นิรัตน์ อยู่ภักดี

นครพนม แก้

 1. สวัสดิ์ ทรัพย์เจริญ
 2. วีรวร สิทธิธรรม

นครราชสีมา แก้

 1. บุญทัน ดอกไธสง
 2. พิเชฐ พัฒนโชติ
 3. พรหมจารี รัตนเศรษฐ
 4. วีระพล วัชระประทีป
 5. ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
 6. ไสว พราหมณี
 7. ลำพอง พิลาสมบัติ
 8. อุบล เอื้อศรี

บุรีรัมย์ แก้

 1. การุณ ใสงาม
 2. อุษณีย์ ชิดชอบ
 3. พันตำรวจเอก สุรพงศ์ ไผ่นวล
 4. พร เพ็ญพาส
 5. เพิ่มพูน ทองศรี

มหาสารคาม แก้

 1. ทองใบ ทองเปาด์
 2. วิทยา มะเสนา
 3. ศรีเมือง เจริญศิริ

มุกดาหาร แก้

 1. วีระ กิ่งคำวงศ์

ยโสธร แก้

 1. สมบูรณ์ ทองบุราณ
 2. สมัย ฮมแสน

ร้อยเอ็ด แก้

 1. เกษม มาลัยศรี
 2. สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
 3. วิจิตร มโนสิทธิ์ศักดิ์
 4. ประเกียรติ นาสิมมา

เลย แก้

 1. พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก
 2. หม่อมราชวงศ์กำลูนเทพ เทวกุล

ศรีสะเกษ แก้

 1. ชวาล มหาสุวีระชัย
 2. ชิต เจริญประเสริฐ
 3. ณรงค์สิทธิ์ เครือรัตน์
 4. จิโรจน์ โชติพันธุ์
 5. กรองกาญจน์ วีสมหมาย

สกลนคร แก้

 1. มาลีรัตน์ แก้วก่า
 2. เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา
 3. วิญญู อุฬารกุล

สุรินทร์ แก้

 1. สมสิทธิ์ ศิริเจริญไชย
 2. อำนาจ เธียรประมุข
 3. เกษม รุ่งธนเกียรติ
 4. อุทัยพันธุ์ สงวนเสริมศรี

หนองคาย แก้

 1. นิตินัย นาครทรรพ
 2. เชิดพงษ์ อุทัยสาง
 3. อรัญญา สุจนิล

หนองบัวลำภู แก้

 1. ธวัชชัย เมืองนาง
 2. สามารถ รัตนประทีปพร

อำนาจเจริญ แก้

 1. นิพนธ์ สุทธิเดช

อุดรธานี แก้

 1. คำพันธ์ ป้องปาน
 2. สุพร สุภสร
 3. พันเอก สมคิด ศรีสังคม
 4. จิตรา อยู่ประเสริฐ
 5. พลโท ปัญญา อยู่ประเสริฐ

อุบลราชธานี แก้

 1. นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
 2. วีระศักดิ์ จินารัตน์
 3. วิชัย ครองยุติ
 4. อมร นิลเปรม
 5. มลิวัลย์ เงินหมื่น
 6. วิลาวัลย์ ตันวัฒนะพงษ์

ภาคตะวันตก แก้

กาญจนบุรี แก้

 1. พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์
 2. พลเอก วัฒนา สรรพานิช

ตาก แก้

 1. อุดร ตันติสุนทร
 2. พนัส ทัศนียานนท์

ประจวบคีรีขันธ์ แก้

 1. ร้อยตรีอำนวย ไทยานนท์

เพชรบุรี แก้

 1. พิชัย ขำเพชร

ราชบุรี แก้

 1. ร้อยตำรวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ
 2. นภินทร ศรีสรรพางค์
 3. ปราโมทย์ ไพชนม์

ภาคตะวันออก แก้

จันทบุรี แก้

 1. พลเอก วิชา ศิริธรรม
 2. ปรีชา ปิตานนท์

ฉะเชิงเทรา แก้

 1. รส มะลิผล
 2. บุญเลิศ ไพรินทร์

ชลบุรี แก้

 1. พลตำรวจโท ปรีชา ปฏิบัติสรกิจ
 2. พลตำรวจตรี วีระ อนันตกูล
 3. วิโรจน์ อมตกุลชัย

ตราด แก้

 1. พลตรี สาคร กิจวิริยะ

ปราจีนบุรี แก้

 1. กำพล ภู่มณี

ระยอง แก้

 1. นิวัฒน์ พ้นชั่ว
 2. ทวีป ขวัญบุรี

สระแก้ว แก้

 1. พลโท โกวิท พัฑฒฆายน
 2. สหัส พินทุเสนีย์

ภาคใต้ แก้

กระบี่ แก้

 1. วีรพงศ์ สกลกิติวัฒน์

ชุมพร แก้

 1. กมล มั่นภักดี

ตรัง แก้

 1. พลอากาศเอก กานต์ สุระกุล
 2. สมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ

นครศรีธรรมราช แก้

 1. ทวี แก้วคง
 2. พลตำรวจเอก มีชัย นุกูลกิจ
 3. พลโท โอภาส รัตนบุรี
 4. ณรงค์ นุ่นทอง
 5. ประยุทธ ศรีมีชัย

นราธิวาส แก้

 1. ฟัครุดดีน บอตอ
 2. อูมาร์ ตอยิบ

ปัตตานี แก้

 1. เด่น โต๊ะมีนา
 2. พลตำรวจโท ชูชาติ ทัศนเสถียร

พังงา แก้

 1. วงศ์พันธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

พัทลุง แก้

 1. ร้อยตรี อนุกูล สุภาไชยกิจ
 2. โอภาส รองเงิน

ภูเก็ต แก้

 1. ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์

ยะลา แก้

 1. มะตา มะทา

ระนอง แก้

 1. ธรรมนูญ มงคล

สงขลา แก้

 1. พลตำรวจเอก ไพจิตร ศรีคงคา
 2. สมพงษ์ สระกวี
 3. บุญญา หลีเหลด
 4. สุรใจ ศิรินุพงศ์

สตูล แก้

 1. พลเอก หาญ ลีลานนท์

สุราษฎร์ธานี แก้

 1. ภิญญา ช่วยปลอด
 2. เฉลิม พรหมเลิศ
 3. มนู วณิชชานนท์

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้