การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1]

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543

4 มีนาคม พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2549 →

200 ที่นั่งในวุฒิสภาไทย

วุฒิสภาก่อนการเลือกตั้ง

ชุดที่ 7

วุฒิสภาหลังการเลือกตั้ง

ชุดที่ 8

ผลการเลือกตั้งแก้ไข

กรุงเทพมหานครแก้ไข

 1. ปราโมทย์ ไม้กลัด
 2. ดำรง พุฒตาล
 3. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
 4. โสภณ สุภาพงษ์
 5. พลตำรวจเอก ประทิน สันติประภพ
 6. วัลลภ ตังคณานุรักษ์
 7. แก้วสรร อติโพธิ
 8. มีชัย วีระไวทยะ
 9. ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 10. สัก กอแสงเรือง
 11. เสรี สุวรรณภานนท์
 12. อิมรอน มะลูลีม
 13. ผ่อง เล่งอี้
 14. ชุมพล ศิลปอาชา
 15. จอน อึ๊งภากรณ์
 16. พลตำรวจโท ทวี ทิพยรัตน์
 17. ชัชวาลย์ คงอุดม
 18. คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช

ภาคเหนือแก้ไข

เชียงรายแก้ไข

 1. เตือนใจ ดีเทศน์
 2. พลตำรวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน
 3. บุษรินทร์ ติยะไพรัช
 4. วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์

เชียงใหม่แก้ไข

 1. อาคม ตุลาดิลก
 2. พลตำรวจตรี สนาม คงเมือง
 3. พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย
 4. ถาวร เกียรติไชยากร
 5. พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์

น่านแก้ไข

 1. สม ต๊ะยศ
 2. สันติภาพ อินทรพัฒน์

อุตรดิตถ์แก้ไข

 1. คำนวณ เหมาะประสิทธิ์
 2. อนุชาติ บรรจงศุภมิตร

พะเยาแก้ไข

 1. สุรเดช ยะสวัสดิ์
 2. พวงเล็ก บุญเชียง

แพร่แก้ไข

 1. สมพร คำชื่น
 2. สวัสดิภาพ กันทาธรรม

แม่ฮ่องสอนแก้ไข

 1. อดุลย์ วันไชยธนวงศ์

ลำปางแก้ไข

 1. พลตำรวจตรี อำพล งามจิตร
 2. นพดล สมบูรณ์
 3. นิคม เชาว์กิตติโสภณ

ลำพูนแก้ไข

 1. สันติ์ เทพมณี

ภาคกลางแก้ไข

กำแพงเพชรแก้ไข

 1. สุนทร จินดาอินทร์
 2. อนันต์ ผลอำนวย

ชัยนาทแก้ไข

 1. นันทนา สงฆ์ประชา

นครนายกแก้ไข

 1. มารุต โรจนาปิยาวงศ์

นครปฐมแก้ไข

 1. สราวุธ นิยมทรัพย์
 2. ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์

นครสวรรค์แก้ไข

 1. มาลินี สุขเวชชวรกิจ
 2. ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา
 3. พัฒนา ศิริวันสาณฑ์
 4. สมเกียรติ ศรลัมพ์

นนทบุรีแก้ไข

 1. พลเอก ยุทธนา คำดี
 2. คุณหญิงจิตนา สุขมาก
 3. ถวิล จันทร์ประสงค์

ปทุมธานีแก้ไข

 1. นิพัทธา อมรรัตเมธา
 2. ปรีดี หิรัญพฤกษ์

พระนครศรีอยุธยาแก้ไข

 1. นิเวศ พันธ์เจริญวรกุล
 2. สำรวย แขวัฒนะ

พิจิตรแก้ไข

 1. สุรสิทธิ์ ฉัตรชัยเดช
 2. วิชิต พูลลาภ

พิษณุโลกแก้ไข

 1. พลเอก ศิริ ทิวพันธุ์
 2. บุญยืน ศุภสารสาทร
 3. พลตำรวจโท ณรงค์ อมาตยกุล

เพชรบูรณ์แก้ไข

 1. เกษม ชัยสิทธิ์
 2. ประสงค์ โฆษิตานนท์
 3. สุทัศน์ จันทร์แสงศรี

ลพบุรีแก้ไข

 1. สนิท วรปัญญา
 2. พลเอก ศิรินทร์ ธูปกล่ำ

สมุทรปราการแก้ไข

 1. จรูญ ยังประภากร
 2. พากเพียร วิริยะพันธุ์
 3. อนันตชัย คุณานันทกุล

สมุทรสงครามแก้ไข

 1. มนตรี สินทวิชัย

สมุทรสาครแก้ไข

 1. วิเชียร เปาอินทร์

สระบุรีแก้ไข

 1. บรรฑูรย์ เกริกพิทยา
 2. พลตรี มนูญกฤต รูปขจร

สิงห์บุรีแก้ไข

 1. คำนวณ ชโลปภัมภ์

สุโขทัยแก้ไข

 1. จำเจน จิตรธร
 2. พลเอก พนม จีนะวิจารณะ

สุพรรณบุรีแก้ไข

 1. สมเกียรติ อ่อนวิมล
 2. พลเอก มนัส อร่ามศรี
 3. มนัส รุ่งเรือง

อ่างทองแก้ไข

 1. นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์

อุทัยธานีแก้ไข

 1. ศิลป์ชัย เชษฐศิลป์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแก้ไข

กาฬสินธุ์แก้ไข

 1. ประศักดิ์ ณ กาฬสินธุ์
 2. สมบัติ วรามิตร
 3. วิบูลย์ แช่มชื่น

ขอนแก่นแก้ไข

 1. พลตำรวจเอก สมชาย ไชยเวช
 2. แคล้ว นรปติ
 3. สมควร จิตแสง
 4. ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
 5. พา อักษรเสือ
 6. กวี สุภธีระ

ชัยภูมิแก้ไข

 1. พิชิต ชัยวิรัตนะ
 2. สุริยน ภูมิรัตนประพิณ
 3. สุชน ชาลีเครือ
 4. นิรัตน์ อยู่ภักดี

นครพนมแก้ไข

 1. สวัสดิ์ ทรัพย์เจริญ
 2. วีรวร สิทธิธรรม

นครราชสีมาแก้ไข

 1. บุญทัน ดอกไธสง
 2. พิเชฐ พัฒนโชติ
 3. พรหมจารี รัตนเศรษฐ
 4. วีระพล วัชระประทีป
 5. ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
 6. ไสว พราหมณี
 7. ลำพอง พิลาสมบัติ
 8. อุบล เอื้อศรี

บุรีรัมย์แก้ไข

 1. การุณ ใสงาม
 2. อุษณีย์ ชิดชอบ
 3. พันตำรวจเอก สุรพงศ์ ไผ่นวล
 4. พร เพ็ญพาส
 5. เพิ่มพูน ทองศรี

มหาสารคามแก้ไข

 1. ทองใบ ทองเปาด์
 2. วิทยา มะเสนา
 3. ศรีเมือง เจริญศิริ

มุกดาหารแก้ไข

 1. วีระ กิ่งคำวงศ์

ยโสธรแก้ไข

 1. สมบูรณ์ ทองบุราณ
 2. สมัย ฮมแสน

ร้อยเอ็ดแก้ไข

 1. เกษม มาลัยศรี
 2. สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
 3. วิจิตร มโนสิทธิ์ศักดิ์
 4. ประเกียรติ นาสิมมา

เลยแก้ไข

 1. พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก
 2. หม่อมราชวงศ์กำลูนเทพ เทวกุล

ศรีสะเกษแก้ไข

 1. ชวาล มหาสุวีระชัย
 2. ชิต เจริญประเสริฐ
 3. ณรงค์สิทธิ์ เครือรัตน์
 4. จิโรจน์ โชติพันธุ์
 5. กรองกาญจน์ วีสมหมาย

สกลนครแก้ไข

 1. มาลีรัตน์ แก้วก่า
 2. เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา
 3. วิญญู อุฬารกุล

สุรินทร์แก้ไข

 1. สมสิทธิ์ ศิริเจริญไชย
 2. อำนาจ เธียรประมุข
 3. เกษม รุ่งธนเกียรติ
 4. อุทัยพันธุ์ สงวนเสริมศรี

หนองคายแก้ไข

 1. นิตินัย นาครทรรพ
 2. เชิดพงษ์ อุทัยสาง
 3. อรัญญา สุจนิล

หนองบัวลำภูแก้ไข

 1. ธวัชชัย เมืองนาง
 2. สามารถ รัตนประทีปพร

อำนาจเจริญแก้ไข

 1. นิพนธ์ สุทธิเดช

อุดรธานีแก้ไข

 1. คำพันธ์ ป้องปาน
 2. สุพร สุภสร
 3. พันเอก สมคิด ศรีสังคม
 4. จิตรา อยู่ประเสริฐ
 5. พลโท ปัญญา อยู่ประเสริฐ

อุบลราชธานีแก้ไข

 1. นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
 2. วีระศักดิ์ จินารัตน์
 3. วิชัย ครองยุติ
 4. อมร นิลเปรม
 5. มลิวัลย์ เงินหมื่น
 6. วิลาวัลย์ ตันวัฒนะพงษ์

ภาคตะวันตกแก้ไข

กาญจนบุรีแก้ไข

 1. พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์
 2. พลเอก วัฒนา สรรพานิช

ตากแก้ไข

 1. อุดร ตันติสุนทร
 2. พนัส ทัศนียานนท์

ประจวบคีรีขันธ์แก้ไข

 1. ร้อยตรีอำนวย ไทยานนท์

เพชรบุรีแก้ไข

 1. พิชัย ขำเพชร

ราชบุรีแก้ไข

 1. ร้อยตำรวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ
 2. นภินทร ศรีสรรพางค์
 3. ปราโมทย์ ไพชนม์

ภาคตะวันออกแก้ไข

จันทบุรีแก้ไข

 1. พลเอก วิชา ศิริธรรม
 2. ปรีชา ปิตานนท์

ฉะเชิงเทราแก้ไข

 1. รส มะลิผล
 2. บุญเลิศ ไพรินทร์

ชลบุรีแก้ไข

 1. พลตำรวจโท ปรีชา ปฏิบัติสรกิจ
 2. พลตำรวจตรี วีระ อนันตกูล
 3. วิโรจน์ อมตกุลชัย

ตราดแก้ไข

 1. พลตรี สาคร กิจวิริยะ

ปราจีนบุรีแก้ไข

 1. กำพล ภู่มณี

ระยองแก้ไข

 1. นิวัฒน์ พ้นชั่ว
 2. ทวีป ขวัญบุรี

สระแก้วแก้ไข

 1. พลโท โกวิท พัฑฒฆายน
 2. สหัส พินทุเสนีย์

ภาคใต้แก้ไข

กระบี่แก้ไข

 1. วีรพงศ์ สกลกิติวัฒน์

ชุมพรแก้ไข

 1. กมล มั่นภักดี

ตรังแก้ไข

 1. พลอากาศเอก กานต์ สุระกุล
 2. สมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ

นครศรีธรรมราชแก้ไข

 1. ทวี แก้วคง
 2. พลตำรวจเอก มีชัย นุกูลกิจ
 3. พลโท โอภาส รัตนบุรี
 4. ณรงค์ นุ่นทอง
 5. ประยุทธ ศรีมีชัย

นราธิวาสแก้ไข

 1. ฟัครุดดีน บอตอ
 2. อูมาร์ ตอยิบ

ปัตตานีแก้ไข

 1. เด่น โต๊ะมีนา
 2. พลตำรวจโท ชูชาติ ทัศนเสถียร

พังงาแก้ไข

 1. วงศ์พันธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

พัทลุงแก้ไข

 1. ร้อยตรี อนุกูล สุภาไชยกิจ
 2. โอภาส รองเงิน

ภูเก็ตแก้ไข

 1. ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์

ยะลาแก้ไข

 1. มะตา มะทา

ระนองแก้ไข

 1. ธรรมนูญ มงคล

สงขลาแก้ไข

 1. พลตำรวจเอก ไพจิตร ศรีคงคา
 2. สมพงษ์ สระกวี
 3. บุญญา หลีเหลด
 4. สุรใจ ศิรินุพงศ์

สตูลแก้ไข

 1. พลเอก หาญ ลีลานนท์

สุราษฎร์ธานีแก้ไข

 1. ภิญญา ช่วยปลอด
 2. เฉลิม พรหมเลิศ
 3. มนู วณิชชานนท์

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข