สัก กอแสงเรือง

สัก กอแสงเรือง (เกิด 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 ที่บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน) ปัจจุบันเป็นประธาน มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (P-NET) กรรมการตรวจสอบมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์และวิทยากรรับเชิญ เคยเป็นนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์หลายสมัย เคยเป็นนายกและเลขานุการสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย เคยเป็นกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ได้รับการแต่งตั้ง ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 30 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549

สัก กอแสงเรือง

นายสัก กอแสงเรือง เริ่มการศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนวัดสิงห์ หรือ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ หรืออีกชื่อหนึ่งว่าโรงเรียนสิงหราชพิทยาคม จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับประกาศนียบัตรทางกฎหมาย เนติบัณฑิตไทย อดีตนายกสภาทนายความ อดีตเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร (ส.ว.) จากการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2549

ได้รับเลือกให้เป็น ส.ว. ในแบบสรรหาเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2554[1][2]

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 กกต. ได้มีมติ ให้เพิกถอน นายสัก กอแสงเรือง ออกจากตำแหน่ง สว.สรรหา เนื่องจากขัดต่อรัฐธรรมนูญ หลังพ้นจากวาระการเป็นส.ว.ครั้งแรกไม่ถึง 5ปี

การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา แบบสรรหาแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข