การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. มาจากการเลือกตั้งทั่วไป ประกอบด้วย ส.ว. จำนวน 200 คน แบ่งตามจังหวัดต่างๆ ตามจำนวนประชากร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเลือก ส.ว.ได้ 1 คน

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549

← พ.ศ. 2543 19 เมษายน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551 →

200 ที่นั่งในวุฒิสภาไทย

วุฒิสภาก่อนการเลือกตั้ง

ชุดที่ 8

วุฒิสภาหลังการเลือกตั้ง

ชุดที่ 9

สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2543 จะครบวาระในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 และรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นภายใน 30 วัน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์หรือเกิดก่อนวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2531 จะต้องไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใน วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2549[1]ผลการเลือกตั้ง​ส่งผลให้ได้วุฒิสภาไทย ชุดที่ 9​จำนวน180คน เนื่องจากกกต.ยังไม่ได้รับรองผลการเลือกตั้ง​อีก20คนก็เกิดการรัฐประหาร​เสียก่อน

ดูเพิ่มเติม

แก้
  1. พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549 (19 เมษายน 2549)