ดำรง พุฒตาล (31 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 (78 ปี), พระนครศรีอยุธยา) เป็นบุคคลในแวดวงโทรทัศน์และสื่อมวลชนชาวไทยที่มีชื่อเสียง โดยเริ่มงานในแวดวงนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 และอดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

นายดำรง พุฒตาล

ประวัติแก้ไข

ดำรงเป็นชาวไทยมุสลิมที่มีเชื้อสายเปอร์เซีย โดยบรรพบุรุษได้เดินทางเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทย เมื่อกว่า 400 ปีก่อน ในสมัยอยุธยาตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยเจ้าตัวเกิดที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริมแม่น้ำลพบุรี และมีผู้เป็นทวดมีที่ดินอยู่ที่อำเภอวังน้อยกว่า 300 ไร่

ในวัยเด็กเจ้าตัวมักว่ายน้ำเล่นในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก รวมถึงแม่น้ำลพบุรี และชอบที่จะพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวยังพระนครศรีอยุธยา ด้วยการเป็นมัคคุเทศน์ท้องถิ่น และได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษไปในตัว

ผลงานของเจ้าตัวที่มีชื่อเสียง ได้แก่ การเป็นพิธีคู่กับธรรมรัตน์ นาคสุริยะ รวมถึงการเป็นพิธีในรายการเจาะใจทางช่อง 5 อย่างยาวนานหลายปี คู่กับสัญญา คุณากร รวมถึงการเป็นผู้ผลิตนิตยสารคู่สร้างคู่สม และรายการโทรทัศน์ สู้แล้วรวย เป็นต้น

น้องชายของเจ้าตัว คือ มาโนช พุฒตาล นักดนตรีและนักวิจารณ์เพลงที่มีชื่อเสียง

ปัจจุบัน เจ้าตัวพักอาศัยอยู่ในบ้านพักที่ใช้ชื่อว่า บ้านเวียงเหล็ก ริมถนนอู่ทอง ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอยู่ตรงข้ามกับวัดพุทไธศวรรย์ และห่างจากสถานที่เจ้าตัวเกิดไม่เกินกว่า 2 กิโลเมตร

การศึกษาแก้ไข

 • จบปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)
 • ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตจาก 3 สถาบัน คือ
 1. ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี 2532
 2. ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการท่องเที่ยว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปี 2553
 3. ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 2558

ผลงานแสดงภาพยนตร์แก้ไข

 • ดรุณีผีสิง (2516)
 • เท่งป๊ะต๊ะติ๊งโหน่ง (2521)
 • สุริโยไท (2544)

การงานแก้ไข

 • อดีตสมาชิกวุฒิสภา (แต่งตั้ง) 4 ปี
 • อดีตสมาชิกวุฒิสภา (เลือกตั้ง—กรุงเทพมหานคร) 6 ปี
 • เป็นผู้ผลิต พิธีกร และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ตั้งแต่ ปี 2510
 • เป็นประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิเมาไม่ขับ
 • เป็นประธานมูลนิธิดำรงพุฒตาล (อนุรักษ์ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย)
 • กรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
 • เป็นกรรมการมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ,มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของนิตยสาร คู่สร้างคู่สม
 • เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่มีประสบการณ์ให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๑๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๑๐, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔