พรรคชาติประชาชน (พ.ศ. 2522)

พรรคชาติประชาชน หรือ กลุ่มชาติประชาชน พรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 มี ร.ต.บุญยง วัฒนพงศ์ เป็นหัวหน้าพรรคและมีคณะกรรมการบริหารพรรคที่สำคัญ เช่น นายวัฒนา อัศวเหม, นายมั่น พัธโนทัย, นายพินิจ จันทรสุรินทร์ เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 ถูกกำหนดขึ้นหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 แต่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองออกมาบังคับใช้ ดังนั้น บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญจึงยกเว้นข้อกำหนดเกี่ยวกับการสังกัดพรรคการเมืองของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงเป็นการรวมตัวอขงนักการเมืองในรูปแบบของ "กลุ่มการเมือง"[1]

พรรคชาติประชาชน
หัวหน้าเรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์
ก่อตั้งพ.ศ. 2522
ถูกยุบพ.ศ. 2526
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2522 แก้

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 พรรคชาติประชาชนได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งสิ้น 36 คนได้ที่นั่งในสภาทั้งสิ้น 13 คน[2] เช่น วัฒนา อัศวเหม (สมุทรปราการ) พินิจ จันทรสุรินทร์ (ลำปาง) เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ (อุตรดิตถ์) ดาบชัย อัคราช (สกลนคร) และชูสิน โคนันทน์ (สตูล)

เมื่อ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 2 พรรคชาติประชาชนก็ได้ร่วมรัฐบาลพล.อ.เกรียงศักดิ์ โดย เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[3]

การยุบพรรค แก้

พรรคชาติประชาชนได้ยุบรวมกับ พรรคสยามประชาธิปไตย เมื่อปี พ.ศ. 2526 พร้อมกับ พรรคสยามปฏิรูป

อ้างอิง แก้

  1. ชาย ไชยชิต และ รองศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 วันที่ 22 เมษายน 2522 ออนไลน์ : สถาบันพระปกเกล้า
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-12.
  3. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 41 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2018-04-24.