รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 13 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2521 มีพลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2521
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ลงนามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามิทราธิราช บรมนาถบพิตร
วันลงนาม22 ธันวาคม 2521
ผู้ลงนามรับรองพลอากาศเอก หะริน หงสกุล
(ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
วันลงนามรับรอง22 ธันวาคม 2521
วันประกาศ22 ธันวาคม 2521
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕/ตอนที่ ๑๔๖/หน้า ๑/๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๑)
วันเริ่มใช้22 ธันวาคม 2521
ท้องที่ใช้ไทย ราชอาณาจักรไทย
การร่าง
ชื่อร่างร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ผู้ยกร่างคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
การยกเลิก
ประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้สิ้นสุดลง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญฉบับนี้สิ้นสุดลงเมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 ตามประกาศของ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ รวมเวลาประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งสิ้น 12 ปี 2 เดือน 1 วัน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้