สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 12

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 12 (4 เมษายน พ.ศ. 2519 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 279 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบทางตรง แบบผสม ระหว่างเขตกับแบ่งดขต จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 12
ชุดที่ 11 ชุดที่ 13
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ4 เมษายน – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีเสนีย์ 3
คณะรัฐมนตรีเสนีย์ 4
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก279
ประธานอุทัย พิมพ์ใจชน
รองประธานมงคล สุคนธขจร
นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
พรรคครองรัฐบาลผสมพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมรัฐบาลอีก 3 พรรค

สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ เข้ายึดอำนาจการปกครองในประเทศ ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค แก้

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ประชาธิปัตย์ 28 16 8 24 30 5 3 114
ชาติไทย - 12 7 27 1 3 6 56
กิจสังคม - 15 7 19 2 2 - 45
ธรรมสังคม - 3 5 12 1 3 4 28
เกษตรสังคม - 5 - 4 - - - 9
สังคมชาตินิยม - 4 - 2 - 2 - 8
พลังประชาชน - - - 3 - - - 3
พลังใหม่ - - - 2 1 - - 3
พัฒนาจังหวัด - 2 - - - - - 2
สังคมนิยมแห่งประเทศไทย - - - 1 1 - - 2
พิทักษ์ไทย - 1 - - - - - 1
ไทสังคม - 1 - - - - - 1
แนวร่วมประชาธิปไตย - - 1 - - - - 1
แรงงาน - - 1 - - - - 1
สยามใหม่ - - 1 - - - - 1
แนวร่วมสังคมนิยมแห่งประเทศไทย - - - 1 - - - 1
ธรรมาธิปไตย - - - 1 - - - 1
สังคมก้าวหน้า - - - 1 - - - 1
ประชาธิปไตย - - - - - 1 - 1
รวม 28 59 30 97 36 16 13 279

[1]

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชาธิปัตย์  
พลเอกทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา พรรคประชาธิปัตย์  
ประเทศ รมยานนท์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 วีระ มุสิกพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ดำรง ลัทธพิพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
สมบุญ ศิริธร พรรคประชาธิปัตย์  
3 เล็ก นานา พรรคประชาธิปัตย์  
พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์  
มยูร วิเศษกุล พรรคประชาธิปัตย์  
4 ประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ พรรคประชาธิปัตย์  
ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม พรรคประชาธิปัตย์  
แนบ ผ่องแผ้ว พรรคประชาธิปัตย์  
5 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์  
พิภพ อะสีติรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์  
กมล สมวิเชียร พรรคประชาธิปัตย์  
6 นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์  
ทอง ธนกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์  
พันตำรวจเอกวัชรี อุทัยเฉลิม พรรคประชาธิปัตย์  
7 พรรณทิพา วัชโรบล พรรคประชาธิปัตย์  
อาคม สรสุชาติ พรรคประชาธิปัตย์  
พิสิษฐ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา พรรคประชาธิปัตย์  
8 ชนะ รุ่งแสง พรรคประชาธิปัตย์  
บุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
สุชาติ อภัยวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
9 สิงห์โต จ่างตระกูล พรรคประชาธิปัตย์  
สนอง ตู้จินดา พรรคประชาธิปัตย์  
10 เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
วิชิต วิเศษสุวรรณภูมิ พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคกลาง แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 พันตำรวจตรีอร่าม จงสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์  
เสนาะ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์  
ชัยนาท 1 ศรายุทธ ชะนะกุล พรรคกิจสังคม  
จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์ พรรคพิทักษ์ไทย  
นครนายก 1 พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา พรรคกิจสังคม  
นครปฐม 1 สราวุธ นิยมทรัพย์ พรรคประชาธิปัตย์  
ร้อยตำรวจเอกมานัส ธุวนลิน พรรคธรรมสังคม  
ณรงค์ จิตติโภคา พรรคชาติไทย  
นครสวรรค์ 1 ธเนศ เตลาน พรรคกิจสังคม  
ไชยศิริ ธีรัทธานนท์ พรรคกิจสังคม  
ดำรงพันธุ์ อสุนี ณ อยุธยา พรรคไทสังคม  
2 สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม  
ใหญ่ ศวิตชาติ พรรคกิจสังคม  
วิเชียร อยู่สิงห์ พรรคกิจสังคม  
นนทบุรี 1 ประยูร จอประยูร พรรคประชาธิปัตย์  
ร้อยเอกชะโลม รัตนเสถียร พรรคกิจสังคม  
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย  
ลำภู สงวนสัตย์ พรรคธรรมสังคม  
พระนครศรีอยุธยา 1 มนตรี พงษ์พานิช พรรคเกษตรสังคม  
เสรี มโยทาร พรรคสังคมชาตินิยม  
2 สมพงษ์ ตรีสุขี พรรคเกษตรสังคม  
บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคเกษตรสังคม  
พิจิตร 1 วิศาล ภัทรประสิทธิ์ พรรคพัฒนาจังหวัด  
ยุพา อุดมศักดิ์ พรรคพัฒนาจังหวัด  
เรือตรีพายัพ ผะอบเหล็ก พรรคสังคมชาตินิยม  
พิษณุโลก 1 สุชน ชามพูนท พรรคสังคมชาตินิยม  
นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี พรรคชาติไทย  
2 ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคกิจสังคม  
โกศล ไกรฤกษ์ พรรคกิจสังคม  
เพชรบูรณ์ 1 ปัญจะ เกสรทอง พรรคเกษตรสังคม  
เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูล พรรคกิจสังคม  
2 ไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ พรรคประชาธิปัตย์  
เกษม บุตรขุนทอง พรรคประชาธิปัตย์  
ลพบุรี 1 นิยม วรปัญญา พรรคกิจสังคม  
ธีระ ปิยะสุวรรณ์ พรรคธรรมสังคม  
2 เฉลิมชัย เล็กชม พรรคกิจสังคม  
นิกร นนทวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
สมุทรปราการ 1 สนิท กุลเจริญ พรรคประชาธิปัตย์  
สุธีร์ อัศวาณิชย์ พรรคประชาธิปัตย์  
วัฒนา อัศวเหม พรรคสังคมชาตินิยม  
สมุทรสงคราม 1 ปรีชา คงศรี พรรคประชาธิปัตย์  
สมุทรสาคร 1 ณรงค์ สุนทรวร พรรคประชาธิปัตย์  
เอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
สระบุรี 1 พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย  
สละ หนูเงิน พรรคชาติไทย  
ถวิล จันทร์วิทัน พรรคชาติไทย  
สิงห์บุรี 1 ประเจิด สุริย์จามร พรรคประชาธิปัตย์  
สุโขทัย 1 บุญธรรม ชุมดวง พรรคชาติไทย  
พจน์ เกิดผล พรรคชาติไทย  
เยื้อน มหาปัญญาวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
ไพศาล แสนใจงาม พรรคกิจสังคม  
ทองหยด จิตตวีระ พรรคกิจสังคม  
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย  
สกนธ์ วัชราไทย พรรคชาติไทย  
อ่างทอง 1 หิรัญ ช่วงฉ่ำ พรรคกิจสังคม  
สุรชัย บุญแสง พรรคประชาธิปัตย์  
อุทัยธานี 1 ศิลป์ชัย นุ้ยปรี พรรคชาติไทย  

ภาคเหนือ แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 ชูสง่า ฤทธิประศาสน์ พรรคชาติไทย  
จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคธรรมสังคม  
วรวิทย์ คำเงิน พรรคธรรมสังคม  
2 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรคประชาธิปัตย์  
วินัย นามเสถียร พรรคประชาธิปัตย์  
หลง ศิริพันธุ์ พรรคชาติไทย  
3 เชวง วงศ์ใหญ่ พรรคกิจสังคม  
เพียว ตันบรรจง พรรคประชาธิปัตย์  
เชียงใหม่ 1 ปรีดา พัฒนถาบุตร พรรคกิจสังคม  
สุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย  
ชัชวาล ชุติมา พรรคกิจสังคม  
2 ไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
อารีย์ วีระพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 ส่งสุข ภัคเกษม พรรคประชาธิปัตย์  
ผณินทรา ภัคเกษม พรรคประชาธิปัตย์  
น่าน 1 สมชาย โลหะโชติ พรรคชาติไทย  
ทวี บุญชื่อ พรรคกิจสังคม  
แพร่ 1 รัตน์ พนมขวัญ พรรคชาติไทย  
คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ พรรคชาติไทย  
นคร ตันจันทร์พงษ์ พรรคชาติไทย  
แม่ฮ่องสอน 1 พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ พรรคธรรมสังคม  
ลำปาง 1 ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย  
สอาด ปิยวรรณ พรรคแรงงาน  
2 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม  
บุญเรือง ชุ่มอินทรจักร พรรคกิจสังคม  
ลำพูน 1 สันต์ เทพมณี พรรคประชาธิปัตย์  
สมาน ชมภูเทพ พรรคธรรมสังคม  
อุตรดิตถ์ 1 เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ พรรคธรรมสังคม  
เปรม มาลากุล ณ อยุธยา พรรคสยามใหม่  
สิบเอกสนิทพงษ์ มุกดาสนิท พรรคกิจสังคม  

ภาคอีสาน แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 ทองคำ บาดาล พรรคชาติไทย  
ไพโรจน์ ศาสตราวาหะ พรรคประชาธิปัตย์  
จรัล ปัทมดิลก พรรคธรรมสังคม  
2 ประยูร โง่นคำ พรรคประชาธิปัตย์  
ขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคประชาธิปัตย์  
ขอนแก่น 1 เสรี พงษ์ภิญโญ พรรคประชาธิปัตย์  
สุวัฒน์ วีระเศรษฐกุล พรรคประชาธิปัตย์  
แคล้ว นรปติ พรรคแนวร่วมสังคมนิยมแห่งประเทศไทย  
2 ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ พรรคธรรมสังคม  
สุธน ชื่นสมจิตต์ พรรคธรรมสังคม  
แถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติไทย  
3 กระแส ชนะวงศ์ พรรคพลังใหม่  
สมชาญ ศรีสองชัย พรรคประชาธิปัตย์  
ชัยภูมิ 1 สุระ ชัยวิรัตนะ พรรคกิจสังคม  
กำจร คุณรัตรศิริ พรรคธรรมสังคม  
บุญเกิด หิรัญคำ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ทรงศักดิ์ อุระวัฒนพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
อำพล พันธุ์ประสิทธิ์ พรรคกิจสังคม  
นครพนม 1 สุรจิตต์ จันทรสาขา พรรคกิจสังคม  
ถนอม แสงสุริยจันทร์ พรรคกิจสังคม  
จำนงค์ ศรีวรขาน พรรคธรรมสังคม  
2 วีรวร สิทธิธรรม พรรคชาติไทย  
แสวง ธวัชวะชุม พรรคธรรมสังคม  
นครราชสีมา 1 วิชิต ศุขะวิริยะ พรรคกิจสังคม  
พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติไทย  
เจริญ เปรมฤทัยรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 สุรพล ทิพยรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
องอาจ ตั้งสถิตชัย พรรคกิจสังคม  
เปลื้อง พลโยธา พรรคประชาธิปัตย์  
3 สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย  
ยศ อินทรโกมาลย์สุต พรรคกิจสังคม  
พิเชษฐ์ คิดเห็น พรรคสังคมชาตินิยม  
4 มงคล สุคนธขจร พรรคชาติไทย  
จุฬ เทียมรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์  
บุรีรัมย์ 1 บัญชา วัฒนวงศ์วิสุทธิ์ พรรคกิจสังคม  
ดนัย นพสุวรรณวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พรรคชาติไทย  
2 สุนัย พงศ์อารยะ พรรคชาติไทย  
สมโภชน์ ศิริกุล พรรคชาติไทย  
3 ไพโรจน์ ติยะวาณิช พรรคชาติไทย  
ทองเจือ กัลพุมานุกูลกิจ พรรคเกษตรสังคม  
มหาสารคาม 1 ทวนทอง อิสระวงศ์ พรรคชาติไทย  
สำราญ วงษาจันทร์ พรรคกิจสังคม  
สมมุติ สัจจพงษ์ พรรคชาติไทย  
2 อัมพล จันทรเจริญ พรรคธรรมสังคม  
กริช กงเพชร พรรคประชาธิปัตย์  
ยโสธร 1 สุทิน ใจจิต พรรคประชาธิปัตย์  
สิบตำรวจโทผอง เดชเสน พรรคธรรมสังคม  
สุชาติ สกุลบัวพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ร้อยเอ็ด 1 สมพร จุรีมาศ พรรคเกษตรสังคม  
พันเอก (พิเศษ) อุดม ทวีวัฒน์ พรรคธรรมสังคม  
สุธรรม ปัทมดิลก พรรคประชาธิปัตย์  
2 โกศล แวงวรรณ พรรคธรรมสังคม  
เฉลียว คล้ายหนองทรวง พรรคประชาธิปัตย์  
3 ดุลย์ ดวงเกตุ พรรคกิจสังคม  
เจริญ กลางคาร พรรคธรรมสังคม  
เลย 1 พันตำรวจเอกกฤช สังขทรัพย์ พรรคชาติไทย  
ประชา บุณยเนตร พรรคกิจสังคม  
วัชรินทร์ เกตะวันดี พรรคประชาธิปัตย์  
ศรีสะเกษ 1 บุญชง วีสมหมาย พรรคกิจสังคม  
มานิตย์ พรหมมานนท์ พรรคชาติไทย  
นิสิต เวทย์ศิริยานันท์ พรรคพลังประชาชน  
2 ชุมพล อรุณยะเดช พรรคพลังประชาชน  
สุกิจ ศรีสาคร พรรคชาติไทย  
ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคธรรมสังคม  
สกลนคร 1 บัวใส ศรีสถาน พรรคชาติไทย  
พันโทบุญจง รัศมี พรรคกิจสังคม  
2 ดาบชัย อัคราช พรรคชาติไทย  
ประชา ตงศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
สุรินทร์ 1 สุจินต์ อิ่มอรุณรักษ์ พรรคพลังใหม่  
สมัคร เจริญรัตน์ พรรคกิจสังคม  
อร่าม อมรดิษฐ์ พรรคธรรมาธิปไตย  
2 จินตนา เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคกิจสังคม  
มานะ พิทยาภรณ์ พรรคกิจสังคม  
ญาติ ไหวดี พรรคสังคมก้าวหน้า  
หนองคาย 1 สงวนศักดิ์ ศิริชนะ พรรคชาติไทย  
สุ่ม โพธิเสน พรรคสังคมชาตินิยม  
2 ทองมาก รามสูต พรรคชาติไทย  
ชื่น ระวิวรรณ พรรคชาติไทย  
อุดรธานี 1 พันเอกสมคิด ศรีสังคม พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย  
ญวง เอี่ยมศิลา พรรคพลังประชาชน  
วุฒิชัย แสนประสิทธิ์ พรรคกิจสังคม  
2 ปณิธาน ธาระวาณิช พรรคประชาธิปัตย์  
สมศักดิ์ เชยกำแหง พรรคเกษตรสังคม  
เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย พรรคกิจสังคม  
3 แสวง พิบูลย์สราวุธ พรรคเกษตรสังคม  
สะไกร สามเสน พรรคชาติไทย  
ดิเรก หลักคำ พรรคกิจสังคม  
อุบลราชธานี 1 เฉลิม สุขเสริม พรรคชาติไทย  
โกศล มารมย์ พรรคชาติไทย  
ไพฑูรย์ โหตระไวศยะ พรรคชาติไทย  
2 ร้อยตำรวจโทณรงค์ เทวคุปต์ พรรคประชาธิปัตย์  
สุทวิช สุพรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
เชวงศักดิ์ เศรษฐมาตย์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 ประสิทธิ์ จันทวารา พรรคชาติไทย  
อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคชาติไทย  
ยิ่ง สิทธิธรรม พรรคชาติไทย  

ภาคใต้ แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 กวี ใสยิด พรรคประชาธิปัตย์  
ชุมพร 1 พินัย รุโจปการ พรรคประชาธิปัตย์  
ประมวล กุลมาตย์ พรรคธรรมสังคม  
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์  
เสริฐแสง ณ นคร พรรคประชาธิปัตย์  
ประกิต รัตตมณี พรรคประชาธิปัตย์  
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์  
โสภณ วัชรสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์  
2 เพิ่มศักดิ์ จริตงาม พรรคประชาธิปัตย์  
เกษม เจริญพานิช พรรคประชาธิปัตย์  
ภักดี กุลบุญ พรรคประชาธิปัตย์  
3 ณรงค์ นุ่นทอง พรรคประชาธิปัตย์  
ธงชาติ รัตนวิชา พรรคประชาธิปัตย์  
นราธิวาส 1 วชิระ มะโรหบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
สิดดิก สารีฟ พรรคประชาธิปัตย์  
ศิริ อับดุลสาและ พรรคประชาธิปัตย์  
ปัตตานี 1 เด่น โต๊ะมีนา พรรคประชาธิปัตย์  
สุดิน ภูยุทธานนท์ พรรคประชาธิปัตย์  
สุรพงษ์ ราชมุกดา พรรคประชาธิปัตย์  
พังงา 1 บรม ตันเถียร พรรคกิจสังคม  
พัทลุง 1 อ่ำ รองเงิน พรรคประชาธิปัตย์  
ไรน่าน อรุณรังษี พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย  
ภูเก็ต 1 เอี่ยมศักดิ์ หลิมสมบูรณ์ พรรคพลังใหม่  
ยะลา 1 อุสมาน อุเซ็ง พรรคประชาธิปัตย์  
ระนอง 1 กวีศักดิ์ เหมะภูติ พรรคประชาธิปัตย์  
สงขลา 1 ร้อยเอกละเมียน บุณยะมาน พรรคชาติไทย  
คล้าย ละอองมณี พรรคประชาธิปัตย์  
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์  
2 จ่าสิบตรีอนันต์ เรืองกูล พรรคกิจสังคม  
อุดม แดงโกเมน พรรคประชาธิปัตย์  
สตูล 1 สมศักดิ์ เส็นดาโอ๊ะ พรรคประชาธิปัตย์  
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์  
ชื่น ทองศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ไพฑูรย์ วงศ์วานิช พรรคประชาธิปัตย์  
วิจิตร ยืนนาน พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคตะวันออก แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 สมยศ ศิรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
พลโทกานต์ รัตนวราหะ พรรคธรรมสังคม  
ฉะเชิงเทรา 1 พันโทบำเพ็ญ คชวัฒน์ พรรคชาติไทย  
ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ พรรคสังคมชาตินิยม  
ชุมพล มณีเนตร พรรคประชาธิปไตย  
ชลบุรี 1 บุญชู โรจนเสถียร พรรคกิจสังคม  
อุทัย พิมพ์ใจชน พรรคประชาธิปัตย์  
2 พลตรีศิริ สิริโยธิน พรรคชาติไทย  
ประสิทธิ์ จิตต์อารีย์ พรรคประชาธิปัตย์  
ตราด 1 ประชุม รัตนเพียร พรรคธรรมสังคม  
ปราจีนบุรี 1 เฉลิมพล หริตวร พรรคกิจสังคม  
บุญส่ง สมใจ พรรคธรรมสังคม  
2 เสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย  
นิพนธ์ เตียเจริญ พรรคสังคมชาตินิยม  
ระยอง 1 เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ พรรคประชาธิปัตย์  
สริน ก้องกฤษฎา พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคตะวันตก แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 แผน สิริเวชชะพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ยงยุทธ ตันพิริยะกุล พรรคชาติไทย  
ประวิทย์ วอนเพียร พรรคชาติไทย  
ตาก 1 เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์  
อุดร ตันติสุนทร พรรคชาติไทย  
ประจวบคีรีขันธ์ 1 สำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย  
อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคธรรมสังคม  
เพชรบุรี 1 พานิช สัมภวคุปต์ พรรคธรรมสังคม  
ภิมุข อังกินันทน์ พรรคชาติไทย  
ราชบุรี 1 เรือตรีธรรมนูญ ตัณฑะเตมีย์ พรรคประชาธิปัตย์  
นิพนธ์ ศศิธร พรรคธรรมสังคม  
2 จรูญ วัฒนากร พรรคชาติไทย  
ทวิช กลิ่นประทุม พรรคธรรมสังคม  

ผู้ดำรงตำแหน่ง แก้

ประธานสภาผู้แทนราษฎร อุทัย พิมพ์ใจชน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร มงคล สุคนธขจร

อ้างอิง แก้

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-10.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้