เกษม ศิริสัมพันธ์

เกษม ศิริสัมพันธ์ (17 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550) เคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[1] สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539 เลขาธิการพรรคกิจสังคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย[2] และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[3]

เกษม ศิริสัมพันธ์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2526
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ก่อนหน้า สิปปนนท์ เกตุทัต
ถัดไป ชวน หลีกภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2475
เสียชีวิต 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 (75 ปี)
คู่สมรส พ.ต.อ. (หญิง) ถาวร ศิริสัมพันธ์ (ถึงแก่กรรม)
นางสิรี ศิริสัมพันธ์
มีบุตร 2 คน

นางสาวกัณหา ศิริสัมพันธ์ และ นายชาลี ศิริสัมพันธ์

เกษม ศิริสัมพันธ์ หรือ ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ เป็นผู้หนึ่งที่สนใจและมีบทบาทต่อวิชาชีพสื่อมวลชนไทย เป็นคณบดีคนแรกของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และเป็นประธานมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน ซึ่งดำเนินงานหนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท และเขียนบทความประจำในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อเวลา 12:50 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ด้วยโรคมะเร็งลำไส้[4]

การศึกษาแก้ไข

ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ ศึกษาที่โรงเรียนอำนวยศิลป์[5] จบมัธยมปีที่ 6 จากวชิราวุธวิทยาลัย มัธยมปีที่ 8 จากกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย จากนั้นได้รับทุนเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา โดยสำเร็จปริญญาโททางหนังสือพิมพ์ ปริญญาโทรัฐศาสตร์ และปริญญาเอกรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยดังกล่าว

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญํติแห่งชาติ
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออกและตั้งรัฐมนตรี (ลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๘ ราย และแต่งตั้งรัฐมนตรี จำนวน ๑๓ ราย)
  4. ประชาไท, "เกษม ศิริสัมพันธ์" ถึงแก่อนิจกรรม, 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550, เรียกดูเมื่อ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550
  5. http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=4667882515787
  6. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  7. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐ เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๙ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
  8. ราชกิจจานุเบกษา แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๖ เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๘๘ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓