คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2514

คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชื่ออังกฤษSchool of Communication Arts
Bangkok University
ที่อยู่อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
วันก่อตั้งพ.ศ. 2514
คณบดีผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม
วารสารบ้านกล้วย
สีประจําคณะสีน้ำเงิน
สัญลักษณ์นกพิราบสื่อสาร
เว็บไซต์http://buca.bu.ac.th/

หน่วยงานและหลักสูตร[1]แก้ไข

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอน 9 สาขาวิชา ใน 6 ภาควิชา ได้แก่


หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)
  • สาขาวิชาสาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Journalism)
  • สาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Broadcast Journalism)
ภาควิชาการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)
  • สาขาวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Advertising)
  • สาขาวิชาการโฆษณาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advertising)
ภาควิชาศิลปะการแสดง นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)
  • สาขาวิชาการแสดงและการกำกับการแสดง (Acting and Directing)
  • สาขาวิชาการเขียนบท (Script Writing)
ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)
  • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting)
ภาควิชาการสื่อสารแบรนด์ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)
  • สาขาวิชาการสื่อสารแบรนด์ (Brand Communications)

อ้างอิงแก้ไข

  1. เว็บไซค์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข