โรงเรียนอำนวยศิลป์

โรงเรียนอำนวยศิลป์ (Amnuay Silpa School) เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสหศึกษา ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เปิดสอนระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนก่อตั้งในปี พ.ศ. 2469 เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วนในช่วงแรก จิตร ทังสุบุตร เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นเจ้าของโรงเรียน ภายหลังเขาจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาที่ไม่แสวงหากำไร มูลนิธิอำนวยศิลป์

ในอดีตโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าในสาขาอาชีพต่าง ๆ ถึงปี 2528 เมื่ออาภรณ์รัตน์ รัตนทารส เข้ามารับช่วงบริหารงาน โรงเรียนอำนวยศิลป์มีนักเรียนมากที่สุดถึงกว่า 7,000 คน จนต้องจัดการเรียนการสอนเป็นวันละ 2 รอบ (ภายหลังลดจำนวนนักเรียนเหลือ 1,500 คน) ต่อมาเมื่อเพชรชุดา (รัตนทารส) เกษประยูร เข้ามาบริหาร มีความเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียน การทำโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน การจับมือกับ Bell Education Trust จากประเทศอังกฤษ และการก่อสร้างอาคารเรียนชั้นมัธยมใหม่มูลค่า 60 ล้านบาท เริ่มสร้างตุลาคม พ.ศ. 2547 แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2549[1]

ปัจจุบันโรงเรียนอำนวยศิลป์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาโรงเรียนนานาชาติ (Council of International Schools หรือ CIS) เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 นับเป็นโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองนี้ และยังเป็นศูนย์สอบหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จัดการสอบ IGCSE/A Level สำหรับการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากมหาวิทยาลัย Exeter สหราชอาณาจักรให้เป็นโรงเรียนการคิด (Thinking School) และต่อมาได้เลื่อนสถานะเป็นโรงเรียนการคิดระดับความเชี่ยวชาญขั้นสูง (Advanced Thinking School) แห่งที่ 21 ของโลก[2]

โรงเรียนอำนวยศิลป์ มีนักเรียนเก่าของโรงเรียนเคยดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีของไทย 6 ท่าน คือ 1.พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 2.พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 3.นายอานันท์ ปันยารชุน 4.พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 5.พลเอกสุจินดา คราประยูร และ 6.นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง แก้

อ้างอิง แก้

  1. "เพชรชุดา รัตนทารส เกษประยูร : Education Innovator". โพซิชันนิงแมก.
  2. ""อำนวยศิลป์" รร.สองภาษาแห่งแรกไทย คว้ามาตรฐานสภารร.นานาชาติ". สยามรัฐออนไลน์.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้