รายชื่อผู้บัญชาการทหารเรือไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ)

รายพระนาม รายนาม ผู้บัญชาการทหารเรือ แห่งกองทัพเรือไทย

ผู้บัญชาการทหารเรือ
เครื่องหมายราชการ
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม​
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
สมาชิกของวุฒิสภาไทย
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ตำแหน่งก่อนหน้าผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้า
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง
ผู้ประเดิมตำแหน่งนายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
ในฐานะ เจ้าพนักงานใหญ่ ผู้ช่วยบัญชาการทหารเรือ
สถาปนา8 เมษายน พ.ศ. 2430
รองรองผู้บัญชาการทหารเรือ
เว็บไซต์Thai Navy Commander
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้า
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศมหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2394 - พ.ศ. 2408
2 กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ พ.ศ. 2408พ.ศ. 2428
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค)
พ.ศ. 2394 - พ.ศ. 2412
2 เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) พ.ศ. 2412 - พ.ศ. 2430
เจ้าพนักงานใหญ่ ผู้ช่วยบัญชาการทหารเรือ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ 8 เมษายน 2430 - 14 เมษายน 2433
ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ 15 เมษายน 2433[1] - 25 มีนาคม 2441
2 นายพลเอก พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ 27 มีนาคม 2441[2]- 31 สิงหาคม 2442 รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
3 นายพลตรี พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 2 กันยายน 2442 - 15 มกราคม 2443 รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
4 พลเรือโท พระยาชลยุทธโยธินทร์
(อ็องเดร ดูว์ แปลซี เดอ รีเชอลีเยอ)
16 มกราคม 2443 - 29 มกราคม 2444
5 จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช 29 มกราคม 2444 - 16 กุมภาพันธ์ 2445 รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
17 กุมภาพันธ์ 2445 - 24 กุมภาพันธ์ 2446
6 จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต 24 กุมภาพันธ์ 2446[3]- 10 ธันวาคม 2453
ผู้กำกับราชการกระทรวงทหารเรือ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช 19 มิถุนายน 2463 - 31 สิงหาคม 2465
2 พลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนครราชสีมา 1 กรกฎาคม 2466 - 31 มีนาคม 2466
1 เมษายน 2467 - 8 กุมภาพันธ์ 2467 ผู้สำเร็จราชการกระทรวงทหารเรือ
เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 11 ธันวาคม 2453 - 18 มิถุนายน 2463
2 พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 13 ตุลาคม 2465 - 31 มีนาคม 2466 ทำการแทนเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
1 เมษายน 2466 - 19 พฤษภาคม 2466
3 นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร 13 กุมภาพันธ์ 2467 - 7 พฤศจิกายน 2474
8 พฤศจิกายน 2474 - 30 มิถุนายน 2475 เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายพลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา) 6 กรกฎาคม 2475 - 4 สิงหาคม 2476
2 นายนาวาเอก พระยาวิชิตชลธี (ทองดี สุวรรณพฤกษ์) 5 สิงหาคม 2476 - 1 ธันวาคม 2476 [4]
- นายพลเรือเอก หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 11 มกราคม 2477 - 1 พฤษภาคม 2477 รักษาราชการแทน
3 พลเรือตรี พระยาวิจารณจักรกิจ (บุญรอด สวาทะสุข) 2 พฤษภาคม 2477 - 9 พฤษภาคม 2481 รักษาราชการแทน
10 พฤษภาคม 2481 - 23 ตุลาคม 2481 [5]
4 นายพลเรือเอก หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 24 ตุลาคม 2481 - 1 กรกฎาคม 2494
5 พลเรือเอก หลวงพลสินธวาณัติก์ (เปล่ง พลสินธ์ สมิตเมฆ) 2 กรกฎาคม 2494 - 30 พฤศจิกายน 2494
6 จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล) 1 ธันวาคม 2494 - 19 กันยายน 2500
7 พลเรือเอก หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) 19 กันยายน 2500 - 30 กันยายน 2505
8 พลเรือเอก สวัสดิ์ ภูติอนันต์ 1 ตุลาคม 2505 - 30 กันยายน 2507
9 พลเรือเอก หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร 1 ตุลาคม 2507 - 20 กุมภาพันธ์ 2509 สิ้นชีพิตักษัยขณะทรงดำรงตำแหน่ง
10 พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ 7 เมษายน 2509 - 30 กันยายน 2514
11 พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 1 ตุลาคม 2514 - 30 กันยายน 2515
12 พลเรือเอก กมล สีตกะลิน 1 ตุลาคม 2515 - 30 กันยายน 2516
13 พลเรือเอก เฉิดชาย ถมยา 1 ตุลาคม 2516 - 18 พฤศจิกายน 2516
14 พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ 19 พฤศจิกายน 2516 - 30 กันยายน 2519
15 พลเรือเอก อมร ศิริกายะ 1 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2521
16 พลเรือเอก กวี สิงหะ 1 ตุลาคม 2521 - 30 กันยายน 2523
17 พลเรือเอก สมุทร์ สหนาวิน 1 ตุลาคม 2523 - 30 กันยายน 2524
18 พลเรือเอก สมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์ 1 ตุลาคม 2524 - 30 กันยายน 2526
19 พลเรือเอก ประพัฒน์ จันทวิรัช 1 ตุลาคม 2526 - 30 กันยายน 2527
20 พลเรือเอก นิพนธ์ ศิริธร 1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2529
21 พลเรือเอก ธาดา ดิษฐบรรจง 1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2530
22 พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ 1 ตุลาคม 2530 - 30 กันยายน 2534
23 พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนิช 1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2536
24 พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช 1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2539
25 พลเรือเอก วิจิตร ชำนาญการณ์ 1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2540
26 พลเรือเอก สุวัชชัย เกษมศุข 1 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2541
27 พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ 1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2543
28 พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2545
29 พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546
30 พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547
31 พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548
32 ไฟล์:Satirapun.jpg พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2551
33 พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2554
34 พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2556
35 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
36 พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 เกษียณอายุราชการ
37 พลเรือเอก ณะ อารีนิจ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560 เกษียณอายุราชการ
38 พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 เกษียณอายุราชการ
39 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563 เกษียณอายุราชการ
40 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 เกษียณอายุราชการ
41 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 เกษียณอายุราชการ
42 พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 เกษียณอายุราชการ
43 พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม 1 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

เปิดสอบกองทัพเรือ แนวข้อสอบกองทัพเรือ