มณฑล สงวนเสริมศรี

ศาสตราจารย์(พิเศษ) เภสัชกร มณฑล สงวนเสริมศรี (29 ธันวาคม พ.ศ. 2490 - )[1] ศาสตราจารย์พิเศษสาขาเภสัชศาสตร์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 2 วาระ (พ.ศ. 2544 - 2548 และ พ.ศ. 2548 - 2552) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2561)


มณฑล สงวนเสริมศรี

เกิดมณฑล สงวนเสริมศรี
สัญชาติไทย
การศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมี จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
องค์การมหาวิทยาลัยพะเยา
คู่สมรสรศ.ดร.มัทนี สงวนเสริมศรี
บุตร2 คน

ประวัติ

แก้

ศาสตราจารย์(พิเศษ) เภสัชกร มณฑล สงวนเสริมศรี เกิดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2490 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร เมื่อปี พ.ศ. 2509 จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนสำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) เมื่อปี พ.ศ. 2515 หลังจากนั้นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาชีวเคมี จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2519 และ Master of Philosophy (M.Phil.) สาขาชีวเคมี จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2523 ต่อมาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจนสำเร็จการศึกษา Doctor of Philosophy (Ph.D.) สาขาชีวเคมี จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในปี พ.ศ. 2525 และสำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ 4010) เมื่อปี พ.ศ. 2541

ปัจจุบันสมรสกับ รศ.ดร.มัทนี สงวนเสริมศรี มีบุตรชาย 2 คน

ประสบการณ์การทำงานด้านบริหาร

แก้
 • พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2526 อาจารย์โท ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2529 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2533 รองศาสตราจารย์สาขาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2534 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาการคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535 ผู้ประสานงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2536 ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2537 รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2544 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการสำนักงาน โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543 รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2552 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง
 • พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552 ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 • พ.ศ. 2552 ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร[2]
 • พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.)
 • พ.ศ.2558 - พ.ศ. 2563 รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ศ.รพ.มพ.)

ประสบการณ์การทำงานอื่น ๆ

แก้
 • พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2552 กรรมการบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2538 คณะอนุกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539 คณะอนุกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541 คณะอนุกรรมการโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542 กรรมการสภาเภสัชกรรม
 • พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2550 รองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 • พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547 กรรมการ อ.ก.ม.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมาย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
 • พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550 คณะกรรมการการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
 • พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน คณะกรรมการการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)

เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น

แก้
 • พ.ศ. 2536 บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พ.ศ. 2544 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
 • พ.ศ. 2545 ศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านบริหารประจำปี 2545
 • พ.ศ. 2548 บุคลากรดีเด่น ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก 2548

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

แก้
 •   ฝรั่งเศส:
  • พ.ศ. 2551 –   เครื่องอิสริยาภรณ์ปาล์มวิชาการ ชั้นที่ 1

อ้างอิง

แก้
 1. ประวัติอธิการบดี
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ (นายมณฑล สงวนเสริมศรี)
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๔, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๓๔๙, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ก่อนหน้า มณฑล สงวนเสริมศรี ถัดไป
ศ.ดร.สุจินต์ จินายน    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
(20 มกราคม พ.ศ. 2544 - 19 มกราคม พ.ศ. 2548
20 มกราคม พ.ศ. 2548 - 19 มกราคม พ.ศ. 2552)
  ศ.ดร.สุจินต์ จินายน
ไม่มี   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
(20 กันยายน พ.ศ. 2553 - 21 กันยายน พ.ศ. 2557
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
  รศ. ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์