ศาสตราจารย์ สุจินต์ จินายน (เกิด 12 เมษายน พ.ศ. 2478) ศาสตราจารย์สาขาพันธุศาสตร์ และการปรับปรุงพันธุ์พืช ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2533 เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อปี พ.ศ. 2536 - 2544 (2 วาระ) และในปี พ.ศ. 2552 - 2560 (2 วาระ) และเป็นผู้สร้างข้าวโพดลูกผสมสุวรรณ 1[1]

ประวัติ แก้

ศาสตราจารย์ สุจินต์ จินายน หรือ ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2478แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรในครอบครัวทหารอากาศ ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัฒนสินวิทยาลัย จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ต่อมาได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้น จึงต้องอพยพหนีภัยไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงเข้าเรียนที่โรงเรียนประจำอำเภอหล่มสัก จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากนั้นได้ย้ายกลับมายังกรุงเทพมหานคร และเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

ในปี พ.ศ. 2496 เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 แล้ว ได้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่เรียนได้เพียง 2 ปี ก็สอบชิงทุนไปเรียนต่อทางด้านพันธุศาสตร์พืช (Plant genetics) ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (University of California at Berkeley) สหรัฐอเมริกา จนสำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science, B.S.) เมื่อปี พ.ศ. 2501 จากนั้นจึงไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านพันธุศาสตร์ (Genetics) ที่มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตต (Iowa State University) จนสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science, M.S.) เมื่อปี พ.ศ. 2503 และกลับมารับราชการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2504

ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 ได้รับทุนมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตตอีกครั้งหนึ่ง ในสาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding) และสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy, Ph.D.) ในปี พ.ศ. 2509

ปัจจุบันสมรสกับสิริวรรณ จินายน มีบุตรชาย 1 คน

ประสบการณ์การทำงาน แก้

หลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ได้บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2504 และต่อมาได้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน ดำรงตำแหน่งหน้าที่พิเศษต่างๆ อาทิ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยทักษิณ

เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น แก้

 • พ.ศ. 2517 รางวัลผลงานดีเด่นรางวัลที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การใช้เชื้อพันธุกรรมของข้าวโพดให้เป็นประโยชน์ในประเทศไทย
 • พ.ศ. 2518 Award of Honor สมาคมวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้พัฒนาข้าวโพดพันธุ์ใหม่
 • พ.ศ. 2523 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2526 ภาคีราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ. 2529 Award of Honor สมาคมวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ในฐานะการส่งเสริมและพัฒนาการข้าวโพด
 • พ.ศ. 2533 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2540 รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี สาขานักวิชาการนักพัฒนาการเกษตร
 • พ.ศ. 2541 รางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น “ครุฑทองคำ” จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2542 รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2542 จากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
 • พ.ศ. 2544 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พ.ศ. 2547 ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากต่างประเทศดังต่อไปนี้

ไทย แก้

ต่างประเทศ แก้

 •   ฝรั่งเศส:
  • พ.ศ. 2539 –   เครื่องอิสริยาภรณ์ปาล์มวิชาการ ชั้นที่ 1

อ้างอิง แก้

 1. ศ.ดร.สุจินต์ จินายน ผู้สร้างข้าวโพดลูกผสมสุวรรณ 1 ดังทั่วอาเซียน ผลิตลูกศิษย์เป็นจอมยุทธ์ปรับปรุงพันธุ์ไว้มากมาย
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๘ ข หน้า ๓, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๑๓๐, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๒, ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕๗, ๒๑ มกราคม ๒๕๓๐

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

ก่อนหน้า สุจินต์ จินายน ถัดไป
ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร วาระที่ 1,2
(1 เมษายน พ.ศ. 2535 – 19 มกราคม พ.ศ. 2536 (รักษาการ)
20 มกราคม พ.ศ. 2536 – 19 มกราคม พ.ศ. 2540
20 มกราคม พ.ศ. 2540 – 19 มกราคม พ.ศ. 2544)
  ภก.ศ.(พิเศษ)ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
ภก.ศ.(พิเศษ)ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร วาระที่ 3,4
(20 มกราคม พ.ศ. 2552 – 19 มกราคม พ.ศ. 2556
20 มกราคม พ.ศ. 2556 – 19 มกราคม พ.ศ. 2560)
  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี