นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ หมายถึง นักวิจัยที่ได้รับเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528

โดยมอบให้แก่นักวิจัยซึ่งได้อุทิศตนให้กับการวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง ในกลุ่มวิชาการ หรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่มและเป็นผลงานวิจัยที่ทำสะสมกันมาเป็นเวลาตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป ทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อื่นได้ ในอันที่จะทุ่มเทกำลังใจ และสติปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

รายพระนามและนามนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

แก้

สาขาสหวิทยาการ

แก้

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

แก้
ปี ชื่อ-สกุล สังกัด
พ.ศ. 2528 รศ.ไสว สุนทโรวาท คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2529 ศ.ดร.วิรุฬห์ สายคณิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2530 ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2538 ศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2539 รศ.ยืน ภู่วรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2541 ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2544 รศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2545 ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2546 ศ.ดร.ดุสิต เครืองาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2549 ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2551 รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552 ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2553 ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2553 รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
พ.ศ. 2554[1] ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พ.ศ. 2554[1] ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2555[2] ศ.ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2556 ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พ.ศ. 2557[3] ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2558 รศ.ดร.ปัญญา จารุศิริ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2560 ศ.ดร.เสริม จันทร์ฉาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2563 รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2563 รศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พ.ศ. 2565 ศ.ดร.เดวิด รูฟโฟโล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2565 ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พ.ศ. 2567 ศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2567 รศ.ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

แก้
ปี ชื่อ-สกุล สังกัด
พ.ศ. 2528 ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2529 ศ.เกียรติคุณ นพ.อารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2530 ศ.กิตติคุณ นพ.นิกร ดุสิตสิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2531 ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2532 ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฎ์ สิตปรีชา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2533 ศ.กิตติคุณ นพ.สำรวย ช่วงโชติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2534 ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2535 ศ.เกียรติคุณ พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2536 ศ.กิตติคุณ นพ.สุพร เกิดสว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2537 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2538 ศ.ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2539 ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2540 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2541 รศ.นพ.วิชัย โปษยะจินดา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2542 ศ.กิตติคุณ นพ.ประสิทธิ์ ฟูตระกูล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2543 ศ.วิชัย ตันไพจิตร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2544 ศ.พญ.ถนอมศรี ศรีชัยกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2545 ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2546 ศ.นพ.วีระ กสานติกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2548 ศ.นพ.ดร.ประพันธ์ ภานุภาค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2549 ศ.นพ.ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2550 อาจารย์ นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2551 ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2552 ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2553 ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2553 ศ. นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2554[1] ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2555[2] ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556[2] ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556[2] ศ.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2557[3] ศ.ดร.พญ.นริสา ฟูตระกูล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557[3] รศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558[4] ศ.นพ.ดร.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2558 ศ.พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2559 ศ.ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2559 ศ.ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2560 ศ.นพ.ธีระ ทองสง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2560 ศ.ทพ.ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2562[5] ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2562[5] ศ.นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2563 ศ.น.สพ.ดร.พงศ์ราม รามสูต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2563 ศ.ดร..นิวัตน์ มณีกาญจน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2564 ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2564 ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2566 ศ.ดร.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2566 ศ.ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2567 ศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

แก้
ปี ชื่อ-สกุล สังกัด
พ.ศ. 2528 ศ.ดร.เทพ เชียงทอง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2539 ศ.ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2541 ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2542 ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2543 ศ.ดร.วิชัย บุญแสง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2544 รศ.ดร.อภิชาต สุขสำราญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2545 ศ.ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2546 ศ.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2548 ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2549 ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2550 รศ.ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 ศ.ดร.มนัส พรหมโคตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2552 ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552 ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2553 รศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2553 ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2554[1] รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2555[2] รศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2556 ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556 ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2557[3] ศ.ดร.ภญ.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2557[3] รศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558 ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558 ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2559 ศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยาสิริเมธี
พ.ศ. 2559 ศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2564 ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

แก้
ปี ชื่อ-สกุล สังกัด
พ.ศ. 2528 นายสมเกียรติ ฐิตะฐาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2529 ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2530 ศ.ดร.สรสิทธิ์ วัชโรทยาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2531 ศ.ดร.สุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2533 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2535 นายเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2536 ศ.ปวิณ ปุณศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2537 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ทศพร วงศ์รัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2538 ศ.น.สพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2539 ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2540 รศ.ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2541 ศ.ดร.สายชล เกตุษา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2542 ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2543 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2544 ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2545 ดร.จำลอง เพ็งคล้าย กรมป่าไม้
พ.ศ. 2546 ศ.ดร.สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2548 ศ.เบญจมาศ ศิลาย้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2549 รศ.ดร.อภิชาต วรรณวิจิตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2550 ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2551 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2552 ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2553 ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2554[1] ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2555[2] รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2556 ศ.ดร.ทิโมที วิลเลี่ยม ฟลีเกล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2557[3] ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557[3] ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2558 รศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559 ศ.ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2560 ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2562[5] ศ.นพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2563 ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2563 ศ.ดร.สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2564 รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พ.ศ. 2565 ศ.ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2565 ศ.สพ.ญ.ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2566 รศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2567 ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2567 รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

แก้
ปี ชื่อ-สกุล สังกัด
พ.ศ. 2529 ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2530 ดร.อาณัติ อาภาภิรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
พ.ศ. 2534 รศ.ดร.สำรวย สังข์สะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2538 ศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
พ.ศ. 2539 ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2540 อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2541 ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2542 ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
พ.ศ. 2543 ศ.ดร.สุภัทท์ วงศ์วิเศษสมใจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
พ.ศ. 2544 ศ.ดร.ธวัชชัย ติงสัญชลี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
พ.ศ. 2546 ศ.ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2547 ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2551 ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552 ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2552 รศ.ดร.ประเสริฐ ภวสัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2553 ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2553 ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2554[1] ศ.ดร.สำเริง จักรใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2554[1] ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2555[2] รศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2555[2] ศ.ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556 ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2556 ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2557[3] ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2558 ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2559 ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2562[5] ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาปรัชญา

แก้
ปี ชื่อ-สกุล สังกัด
พ.ศ. 2529 ครูมนตรี ตราโมท
พ.ศ. 2530 ศ.ดร.บรรจบ พันธุเมธา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2531 ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร
พ.ศ. 2538 ศ.ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2540 ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2541 ศ.ผุสดี ทิพทัส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2542 ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2543 ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2544 ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2545 ศ.ดร.ธีรพันธ์ เหลืองทองคำ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2546 ศ.ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548 ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2549 ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2550 รศ.ฉลอง สุนทราวาณิชย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552 รศ.ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2553 รศ.ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2555[2] ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2556 ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2557[3] ศ.ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557[3] ศ.สายันต์ ไพรชาญจิตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2558 ศ.สุกัญญา สุจฉายา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2562[5] ศ.เกียรติคุณ สุรพล ดำริห์กุล คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2562[5] รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2563 ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2564 ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

แก้
ปี ชื่อ-สกุล สังกัด
พ.ศ. 2528 ศ.ดร.เขียน ธีระวิทย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2529 ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2531 ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2534 ศ.ดร.อมร รักษาสัตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2538 ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2541 ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2545 ศ.ดร.พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548 ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2549 ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2553 รศ.ดร.กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2554[1] ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2555[2] ศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2558 รศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2567 ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาเศรษฐศาสตร์

แก้
ปี ชื่อ-สกุล สังกัด
พ.ศ. 2528 ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2529 ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2537 ศ.ดร.ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2538 ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2539 ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2540 ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2541 ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2545 ศ.ดร.ปราณี ทินกร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2547 ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
พ.ศ. 2548 ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2554[1] ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2558 ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
พ.ศ. 2562[5] ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2562[5] ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2565 ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2566 ศ.ดร.ศากุน บุญอิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขานิติศาสตร์

แก้
ปี ชื่อ-สกุล สังกัด
พ.ศ. 2533 ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ องคมนตรี
พ.ศ. 2537 ศ.วิทิต มันตาภรณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2539 ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. 2543 ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันพระปกเกล้า
พ.ศ. 2546 ศ.ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2547 ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2548 ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2549 ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2550 ศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2553 ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2557[3] ศ.ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2562[5] ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2565 ศ.ณรงค์ ใจหาญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2567 รศ.ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

แก้
ปี ชื่อ-สกุล สังกัด
พ.ศ. 2544 ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2546 อาจารย์ ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พ.ศ. 2548 รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552 ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557[3] ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2559 รศ.ดร.พิรงรอง รามสูต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาสังคมวิทยา

แก้
ปี ชื่อ-สกุล สังกัด
พ.ศ. 2529 ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2539 ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2548 ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2554[1] ศ (เกียรติคุณ).ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2555[2] ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2556 ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559 ดร.นฤมล อรุโณทัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2562[5] ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาการศึกษา

แก้
ปี ชื่อ-สกุล สังกัด
พ.ศ. 2548 ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2550 ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2555[2] ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556 ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2560 ศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2563 ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2563 รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2565 ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พ.ศ. 2566 ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2567 ศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ้างอิง

แก้
  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 เก็บถาวร 2013-01-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555[ลิงก์เสีย], สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557[ลิงก์เสีย] อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่สมเหตุสมผล มีนิยามชื่อ "nrct2557" หลายครั้งด้วยเนื้อหาต่างกัน
  4. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ nrct2558
  5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 "นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-02-14. สืบค้นเมื่อ 2019-10-29.

ดูเพิ่ม

แก้