ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

ศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (เกิด 25 มกราคม พ.ศ. 2498) เป็นศาสตราจารย์ประจำและหัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในปี พ.ศ. 2549 และได้รับรางวัลศรีบูรพา ในปี พ.ศ. 2555 เป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่มีบทบาทในการเสนอแนวทางเพื่อคลี่คลายความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทย และเป็นกรรมการภาคประชาสังคมนอกพื้นที่ ในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) นอกจากนี้ชัยวัฒน์ยังมีตำแหน่งเป็นกรรมการ และคณะทำงานฝ่ายจัดการ/บรรณาธิการ ของโครงการจัดพิมพ์คบไฟ มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการจัดพิมพ์ที่พิมพ์เผยแพร่หนังสือวิชาการทั้งของนักวิชาการไทยและต่างประเทศ ตลอดจนวรรณกรรมชั้นดีจากต่างประเทศ เป็นจำนวนมากมายอย่างต่อเนื่อง

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

เกิด25 มกราคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฮาวาย
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงเรียนอัสสัมชัญ
อาชีพอาจารย์, นักวิชาการ
คู่สมรสศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

การศึกษา แก้

ศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ หรือ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญ แล้วสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อันดับที่ 13 ของประเทศในแผนกสายศิลป์ และจบการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาการเมืองการปกครอง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นเข้าศึกษาต่อด้านรัฐศาสตร์ที่ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนการศึกษาจาก East-West Center เมื่อ พ.ศ. 2524

ผลงานเขียน แก้

หนังสือ แก้

 • ความรุนแรงกับการจัดการ "ความจริง" : ปัตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ISBN : 9789749900390, มกราคม 2551 (ผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2549 สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.))
 • งบประมาณทหารไทย 2525-2534 :วิสัยทัศน์และความคิดเชิงนโยบาย, โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, ISBN :9747667169, 2539

เรื่องแปล แก้

 • ขุมทรัพย์ที่ปลายฝัน จาก The Alchemist ของ เปาโล โคเอลโย, โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, เมษายน 2542

บทความวิชาการ แก้

รวมบทความทั่วไป แก้

 • การเมืองมนุษย์, สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
 • ราวกับมีคำตอบ, สำนักพิมพ์สารคดี, มิถุนายน 2547 (ฉบับที่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์สารคดีผ่านการจัดเรียงตอนใหม่โดยผู้เขียนและได้ตัดบทความที่ผู้เขียนเห็นว่าพ้นสมัยออก)
 • มีกรอบไม่มีเส้น, สำนักพิมพ์ดอกหญ้า, 2538
 • ถึงเว้นไม่เห็นวรรค, สำนักพิมพ์สารคดี, มีนาคม 2547

คำวิพากษ์วิจารณ์ แก้

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เคยวิจารณ์ ชัยวัฒน์ว่า "ดัดจริต" ไม่มีความซื่อตรงต่อตัวเอง ทั่งๆที่ตลอดมาเป็นผู้ชูแนวทางสันติวิธีมาโดยตลอด แต่กลับไม่กล้าแสดงความกล้าต่อกรณี รัฐประหาร 19 กันยา 2549 ซึ่งชัดเจดว่าผิดกฎหมาย และขัดต่อแนวทางของเขา และเขามักนำคำพูดของเหล่าปราชญ์กรีกมาพูด เช่นโสกราตีส เพื่อยกระดับตัวเองให้ดูดีทางจริยธรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ เก็บถาวร 2012-11-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๖, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2015-09-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๑๕, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๐, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๑๒๐, ๗ มกราคม ๒๕๕๑
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2021-07-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๓๓๑, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕