คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อังกฤษ: Faculty of Pharmacy, Silpakorn University) เป็นคณะวิชาลำดับที่ 8 ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2528

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Faculty of Pharmacy, Silpakorn University Logo.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Pharmacy, Silpakorn University
ที่อยู่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
วันก่อตั้ง5 มิถุนายน พ.ศ. 2528 (35 ปี)
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
วารสาร
 • วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์
 • จดหมายข่าวใบมะกอก
สีประจำคณะ██ สีเขียวมะกอก[1]
สัญลักษณ์พระคเณศ
สถานปฏิบัติสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน "เภสัชศาลา"
เว็บไซต์www.pharm.su.ac.th
เฟซบุ๊กwww.facebook.com/Faculty-of-Pharmacy-200230380044847

ประวัติแก้ไข

"คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร" จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2528 และเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 นับเป็น คณะเภสัชศาสตร์ ลำดับที่ 6 ของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ประโชติ เปล่งวิทยา ดำรงตำแหน่งคณบดีในสมัยนั้น นับเป็นคณบดีผู้ประศาสน์การ ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในสายงานเภสัชกรรมและสายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงการพัฒนาให้เกิดภารกิจเชิงรุกในการให้บริการด้านเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามภารกิจและพันธกิจแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่ดำเนินไปในลักษณะผสมผสานความรู้และทักษะเพื่อประโยชน์สูงสุด

นอกจากการจัดการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์มีพันธกิจในการวิจัยและพัฒนาทางเภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้งานบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับต่างประเทศโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี และญี่ปุ่น เป็นต้น

หน่วยงานแก้ไข

 • สำนักงานคณบดี
 • ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์
 • ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • ภาควิชาเภสัชกรรม
 • ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน
 • ภาควิชาเภสัชเคมี
 • ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 • ภาควิชาเภสัชเวท
 • ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
 • สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน "เภสัชศาลา"
 • หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
 • หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประโชติ เปล่งวิทยา"

หลักสูตรแก้ไข

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) 6 ปี

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)

 • สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
 • สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภ.ด.)

 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

รายนามคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ลำดับ คณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ ดร. ประโชติ เปล่งวิทยา 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2531[2]
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก วีรเวชชพิสัย รักษาการในตำแหน่งคณบดี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2531 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2531[3]
3
รองศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2535[4]
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2539[5]
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547[6]
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551[7]
4
อาจารย์ ดร. วันชัย สุทธะนันท์ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2543[8]
รักษาราชการแทนคณบดี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543[9]
5
รองศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ นันทานิช 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555[10]
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559[11]
6
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน[12]
 • หมายเหตุ ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

เกร็ดแก้ไข

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งที่ 6 ในประเทศไทย

อ้างอิงแก้ไข

 1. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
 2. คำสั่ง มศก. ที่ 599/2529 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2529
 3. คำสั่ง มศก. ที่ 484/2531 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2531
 4. คำสั่ง มศก.ที่ 822/2531 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2531
 5. คำสั่ง มศก.ที่ 941/2535 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2535
 6. คำสั่ง มศก.ที่ 1194/2543 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543
 7. คำสั่ง มศก.ที่ 938/2547 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547
 8. คำสั่ง มศก.ที่ 949/2539 ลงวันที่ 6 กันยายน 2539
 9. คำสั่ง มศก.ที่ 1173/2543 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2543
 10. คำสั่ง มศก.ที่ 1729/2551 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551
 11. คำสั่ง มศก.ที่ 1475/2555 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2555
 12. คำสั่ง มศก.ที่ 1466/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข