รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ริเริ่มให้มี รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยการสนับสนุนของเครือซิเมนต์ไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รางวัลนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทยที่มีศักยภาพสูงในการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีเงื่อนไขจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 35 ปี มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดี เผยแพร่ในวารสารที่มีมาตรฐานระดับสากล จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง โดยผู้เสนอควรเป็นผู้วิจัยหลักและเป็นงานที่ทำในประเทศไทย เป็นผู้ทำการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง มีคุณธรรมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การประกาศรางวัล จะจัดขึ้นในต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี

ถือเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลสูงสุดของประเทศสำหรับนักวิทยาศาสตร์พื้นฐานและนักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี โดยมีรางวัลเป็นโล่พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเงินรางวัล 100,000 บาท พระราชทานโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติพร้อมกันกับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น


รายชื่อนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่แก้ไข

พ.ศ. 2534แก้ไข

พ.ศ. 2535แก้ไข

พ.ศ. 2536แก้ไข

พ.ศ. 2537แก้ไข

พ.ศ. 2538แก้ไข

พ.ศ. 2539แก้ไข

พ.ศ. 2540แก้ไข

พ.ศ. 2541แก้ไข

พ.ศ. 2542แก้ไข

พ.ศ. 2543แก้ไข

พ.ศ. 2544แก้ไข

พ.ศ. 2545แก้ไข

พ.ศ. 2546แก้ไข

พ.ศ. 2547แก้ไข

พ.ศ. 2548แก้ไข

พ.ศ. 2549แก้ไข

พ.ศ. 2550แก้ไข

พ.ศ. 2551แก้ไข

พ.ศ. 2552แก้ไข

พ.ศ. 2553แก้ไข

พ.ศ. 2554แก้ไข

พ.ศ. 2555แก้ไข

พ.ศ. 2556แก้ไข

พ.ศ. 2557แก้ไข

พ.ศ. 2558แก้ไข

พ.ศ. 2559แก้ไข

พ.ศ. 2560แก้ไข

พ.ศ. 2561แก้ไข

พ.ศ. 2562แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข