คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตรามหาวิทยาลัยบูรพา
ตรามหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Science, Burapha University
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
ที่อยู่
อาคารสิรินธร 169 ถนนลงหาดบางแสน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
วารสารscience.buu.ac.th/buuscij/
สีเหลือง
เว็บไซต์www.sci.buu.ac.th/

ประวัติ แก้

       คณะวิทยาศาสตร์ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 เริ่มแรกใช้ชื่อ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มี 5 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาเคมี แผนกวิชาชีววิทยา แผนกวิชาฟิสิกส์ และแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ร่วมกับคณะวิชาการศึกษา (ปัจจุบัน คือ คณะศึกษาศาสตร์) ผลิตระดับปริญญาตรีทางการศึกษา เพื่อไปเป็นครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

      ในปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี 6 ภาควิชา ได้แก่

      1. ภาควิชาคณิตศาสตร์

      2. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

      3. ภาควิชาเคมี

      4. ภาควิชาชีววิทยา

      5. ภาควิชาฟิสิกส์

      6. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

      ในปี พ.ศ.2519 คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นต้นมาจนจบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี พ.ศ.2533 จนถึง 8 มกราคม พ.ศ.2551 มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ตามกฎหมายพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 เล่ม 125 ตอนที่ 5ก หน้าที่ 8-34 ราชกิจจานุเบกษา 9 มกราคม พ.ศ.2551

การแบ่งหน่วยงานในคณะวิทยาศาสตร์ มี 12 หน่วยงาน คือ

       1. สำนักงานคณบดี                          2. ภาควิชาคณิตศาสตร์        3. ภาควิชาเคมี                                4. ภาควิชาชีววิทยา

       5. ภาควิชาฟิสิกส์                           6. ภาควิชาจุลชีววิทยา        7. ภาควิชาชีวเคมี                            8. ภาควิชาวาริชศาสตร์

       9. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ          10. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร        11. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์   12. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

      โดยในปี พ.ศ.2552 ตัดโอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ (1 ตุลาคม 2552) และตัดโอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไปสังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ (16 ธันวาคม 2552) และ ณ ขณะนั้นคณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 1 สำนักงานคณบดี และ 9 ภาควิชา

      และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้เปลี่ยนสถานะจากภาควิชามาเป็น "สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ" สังกัดสำนักงานการศึกษา

หลักสูตร แก้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มีหลักสูตรทั้งหมด 29 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มวิชา/ ภาควิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

สำนักงานการศึกษา

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.บ. วิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ภาควิชาคณิตศาสตร์

วท.บ. คณิตศาสตร์

วท.บ. สถิติ

วท.บ. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

วท.ม. คณิตศาสตร์

วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา

วท.ม. วิชาสถิติ

ปร.ด. คณิตศาสตร์

ภาควิชาเคมี เก็บถาวร 2014-09-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

วท.บ. เคมี

วท.ม. เคมี
วท.ม. เคมีศึกษา

วท.ม. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

ปร.ด. เคมี

ภาควิชาจุลชีววิทยา เก็บถาวร 2014-09-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

วท.บ. จุลชีววิทยา

ภาควิชาชีวเคมี เก็บถาวร 2014-09-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

วท.บ. ชีวเคมี

วท.ม. ชีวเคมี

ภาควิชาชีววิทยา เก็บถาวร 2011-06-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

วท.บ. ชีววิทยา

วท.ม. ชีววิทยาศึกษา

วท.ม. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ปร.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ภาควิชาฟิสิกส์ เก็บถาวร 2012-11-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

วท.บ. ฟิสิกส์

วท.ม.ฟิสิกส์
วท.ม.ฟิสิกส์ศึกษา

ปร.ด. ฟิสิกส์

ภาควิชาวาริชศาสตร์ เก็บถาวร 2014-09-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

วท.บ. วาริชศาสตร์

วท.ม. วาริชศาสตร์และเทคโนโลยี

ปร.ด. วาริชศาสตร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เก็บถาวร 2012-12-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ทำเนียบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ แก้

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
รายนามรองคณบดีประจำวิทยาเขต วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต 30 มิ.ย.2517 - 29 ม.ค.2519 (รักษาราชการ)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน วันชูเพลา 30 ม.ค.2519 - 31 มี.ค.2519
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน วันชูเพลา 1 เม.ย.2519 - 13 เม.ย.2523
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน วันชูเพลา 14 เม.ย.2523 - 13 เม.ย.2527
5. อาจารย์ภิรมย์ พูลสวัสดิ์ 14 เม.ย.2527 - 13 เม.ย.2531
6. อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล 14 เม.ย.2531 - 25 ม.ค.2534
มหาวิทยาลัยบูรพา
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
7. อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล 26 ม.ค.2534 - 30 มิ.ย.2534 (ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์)
8. อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล 1 ก.ค.2534 - 30 ม.ย.2538
9. อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล 1 ก.ค.2538 - 23 ส.ค.2538 (รักษาการ)
10. อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล 24 ส.ค.2538 - 31 พ.ค.2541
11. อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล 1 มิ.ย.2541 - 1 ก.ค.2541 (รักษาการ)
12. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ 2 ก.ค.2541 - 31 มี.ค.2545
13. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม พูลสงวน 1 เม.ย.2545 - 22 ก.ย.2545 (รักษาการ)
14. รองศาสตราจารย์ ดร.คเชนทร เฉลิมวัฒน์ 23 ก.ย.2545 - 31 มี.ค.2549
15. อาจารย์เสรี ชิโนดม 1 เม.ย.2549 - 2 เม.ย.2549 (รักษาการ)
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ 3 เม.ย.2549 - 2 เม.ย.2553
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ 3 เม.ย.2553 - 7 เม.ย.2553 (รักษาการ)
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ 8 เม.ย.2553 - 6 เม.ย. 2557
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข 7 เม.ย. 2557- 6 เม.ย. 2565
20. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ 7 เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

แหล่งข้อมูลอื่น แก้