คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนในวิทยาเขตบางเขน และมีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถานปฏิบัติการฝึกหัดนิสิตของคณะ

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Education,
Kasetsart University
KU edu Symbol Thai.png
สถาปนา28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
คณบดีรศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
ที่อยู่
วารสารวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
(Kasetsart Educational Review)
เพลงศึกษาศาสตร์
สี███ สีม่วง
เว็บไซต์www.edu.ku.ac.th

ประวัติแก้ไข

คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ในระยะแรกนั้น เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-เกษตร หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-พลศึกษา และรับโอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาคุรุศาสตร์เกษตร และสาขาวิชา ส่งเสริมการเกษตร มาจากคณะเกษตร และในปี พ.ศ. 2527 ได้มีโอนสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร กลับไปยังคณะเกษตรอีกครั้ง

เมื่อธนาคารโลกได้อนุมัติให้เงินกู้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจนได้ใช้พื้นที่เต็มเกษตรกลางบางเขนแล้ว จึงได้มีการขยายการเรียนการสอนไปยังวิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยให้นิสิตหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์เกษตร (บางปีเป็น ศิกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์)โดยเริ่มย้ายชั้นปีที่ 3 และ 4 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2522 เป็นต้นมา ภายหลังปี พ.ศ. 2546 จึงได้มีโครงการปรับเปลี่ยน ในส่วนของการขยายงาน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติเปลี่ยนชื่อคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงานแก้ไข

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรแก้ไข

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)[1]

 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  • วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ
  • วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์
  • วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี
  • วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา
  • วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์
  • วิชาเอกการสอนภาษาไทย
  • วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา
  • วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
  • วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาสุขศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) [2]

 • สาขาวิชานันทนาการ (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาสุขศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) [3]

 • สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด)

 • สาขาวิชาอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

 • นับแต่คณะศึกษาศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้
ทำเนียบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2514
2. ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2519
3. ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2523
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง เจนจิต พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2527
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพา วีระไวทยะ พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2535
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2543
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2551
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ไชยโส พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียงแก้ไข

 • ศ.ดร.สำเนาว์ ขจรศิลป์ (บุคลากร) อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ที่จบการศึกษาด้านกิจการนิสิตนักศึกษาคนแรกของประเทศไทย
 • ศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ (บุคลากร) รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2548 สาขาสังคมศาสตร์จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
 • รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต (บุคลากร) คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสตรีกับกีฬา รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน (Oregon State University)
 • ดร.สุริยะใส กตะศิลา (ศิษย์เก่า) รองคณบดีฯวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต,ผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย,อดีตเลขาธิการพรรคการเมืองใหม่
 • เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร (ศิษย์เก่า) โค้ชกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติ
 • ดาวน้อย สุทธิพันธ์ (ศิษย์เก่า) โค้ชกีฬาบาสเก็ตบอลทีมชาติ
 • โชคชัย พิสิฐวุฒินันท์ (ศิษย์เก่า) อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติ, เทรนเนอร์มวยสากลอาชีพ
 • สิปป์บวร แก้วงาม (ศิษย์เก่า) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข