คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะที่เปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยเป็นหน่วยงานที่แยกออกมาจากคณะที่ทำการเรียนการสอนในวิทยาเขตบางเขน ภายใต้คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Education and Development Sciences,
Kasetsart University
สถาปนา23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 (19 ปี)
คณบดีรศ.ดร.วินัย พูลศรี
ที่อยู่
1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
เพลงศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
สี███ สีม่วงอินทนิล
เว็บไซต์www.edu.kps.ku.ac.th

ประวัติ แก้

ปี พ.ศ. 2509 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งคณะในมหาวิทยาลัย พร้อมแบ่งส่วนราชการใหม่ มีแผนกวิชาเกษตรนิเทศ เป็นแผนกใหม่อยู่ภายใต้คณะเกษตร[1] จนกระทั่งต่อมา ปี พ.ศ. 2512 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเปลี่ยนแผนกวิชา เป็น ภาควิชา และได้ยุบแผนกเกษตรนิเทศ คณะเกษตร เพื่อแยกสาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร[2] ไปรวมกับภาควิชาอาชีวศึกษาพร้อมจัดตั้งเป็น คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512[3] โดยเมื่อเริ่มจัดตั้ง คณะศึกษาศาสตร์มีหน่วยงานภายในรวม 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา ภาควิชาพลศึกษา และสำนักงานเลขานุการ

พ.ศ. 2522 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการขยายกิจการมายังวิทยาเขตกำแพงแสน ประกอบด้วย ภาควิชาอาขีวศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาการศึกษา โดยนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 3 และ 4 มาเรียนประจำ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้น ณ วิทยาเขตกำแพงแสน กระทั่งปี พ.ศ. 2534 ได้ย้ายนิสิต สาขาดังกล่าวมาศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

พ.ศ. 2544 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการเปิดรับนิสิต หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน เปลี่ยนชื่อเป็น คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ [4] พร้อมกันนี้ ภาควิชาอาชีวะ เปลี่ยนเป็นภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ภาควิชาการศึกษา เปลี่ยนเป็น ภาควิชาครุศึกษา และภาควิชาพลศึกษา เปลี่ยนเป็น ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

หน่วยงาน แก้

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หลักสูตร แก้

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้
  • วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา
  • วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา
  • วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
  • วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
  • วิชาเอกดนตรีศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขานวัตกรรมการศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

 • สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
 • สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษา

ทำเนียบคณบดี แก้

ทำเนียบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ อุดร รัตนภักดิ์ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552
2. รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2560
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อัตลักษณ์ แก้

 • สีประจำคณะ : สีม่วงอินทนิล [5]

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา แก้

 • เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการขยายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น ณ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นแหล่งผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาการเกษตรและอื่น ๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงกำหนดเปิดใช้วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา โดยมีคณะต่าง ๆ เริ่มเปิดดำเนินการ คือ คณะเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย   ในปี พ.ศ. 2523 ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายที่จะเปิดดำเนินการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อจะได้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นการส่งเสริมขยายงานทางด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในชุมชนด้วย ฉะนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2523 โดยให้คณะศึกษาศาสตร์เป็นฝ่ายรับผิดชอบในการจัดดำเนินการเรียนการสอน ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์จึงวางเป้าหมายที่จะให้โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาที่จะทำการวิจัยการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตชนบทไปพร้อมกับการทดลองจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถฐานและการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนด้วย เมื่อคณะศึกษาศาสตร์ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาขึ้นที่วิทยาเขตกำแพงแสน ในปี พ.ศ. 2523 นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง เจนจิต คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ จึงได้ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์มาปฏิบัติราชการประจำที่โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ วิทยาเขตกำแพงแสน ในระยะแรกมีทั้งหมด 11 ท่าน เพื่อเตรียมการก่อนเปิดการเรียนการสอนโดยมอบหมายให้อาจารย์อุดร รัตนภักดิ์ ปฏิบัติราชการในหน้าที่แทนอาจารย์ใหญ่ และอาจารย์อีก 10 ท่าน คือ อาจารย์วังสรรค์ สุฉันทบุตร, อาจารย์ธาตรี แตงเที่ยง, อาจารย์นิตยา สอนอาจ, อาจารย์พงษ์ศิริ พานิช, อาจารย์โรจน์วงษ์ นุชสุวรรณ, อาจารย์ปัทมา โอสถเสน, อาจารย์สุนารี หวังไพบูลย์กิจ, อาจารย์สิทธิศักดิ์ นิรทัย, อาจารย์อรวรรณ์ พึ่งงาม และอาจารย์สมเกียรติ ศรีอนันตคม           ปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีนักเรียน 12 คน โดยวางวัตถุประสงค์ของโรงเรียนดังนี้           1. เพื่อพัฒนาการศึกษา วิจัย และทดลองทฤษฎีทางการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเขตพื้นที่ชนบท เพื่อการพัฒนาการศึกษาชนบท           2. เพื่อการทดลอง วิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการพัฒนาอาชีพแขนงต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพื้นภูมิประเทศ           3. เพื่อเป็นแหล่งสาธิตและเผยแพร่ผลงานการศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษาชนบทให้มีประสิทธิภาพและจะเป็นโรงเรียนที่เป็นพี่เลี้ยงสำหรับโรงเรียนในชนบทในพื้นที่ใกล้เคียง           4. เพื่อเป็นสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติงานของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ในการฝึกปฏิบัติงานครู ฝึกหัดการสอนทดลองวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการเรียนการสอนตามหลักวิชา           5. เพื่อเป็นสถานที่สำหรับกุลบุตร กุลธิดา ในทอ้ งที่ชนบทที่จะศึกษาเลา เรียนตามระดับความสามารถทางสติปัญญา ความถนัด และความสนใจ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคคลในชนบทให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะนำความรู้ ความคิด ความเข้าใจในการแก้ปัญหา เพื่อเสริมสร้างชีวิตและสังคมให้ดีขึ้นอันเป็นรากฐานของพลเมืองดี           ปี พ.ศ. 2532 โรงเรียนมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6           ปี พ.ศ. 2534 ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลศึกษาเพิ่มขึ้น           ปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมมาเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (Kasetsart University Laboratory School Kamphaeng Saen Campus Educational Research and Development Center) โดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์           ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2"           ปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติให้โรงเรียนดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) [6]

อ้างอิง แก้

 1. พระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๒๒ ก ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ หน้าที่ ๒๒๘ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2509/A/022/228.PDF เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 2. คู่มือนิสิต ปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2552 รุ่น 5. ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาตร์เกษตร คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน หน้าที่ 3
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ ๘๗ ตอนที่ ๒๒ ก ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ หน้าที่ ๘๗ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2513/A/022/87.PDF
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-06-14. สืบค้นเมื่อ 2010-06-18.
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง หน้า ๖ สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
 6. ประวัติโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566