สำเนาว์ ขจรศิลป์

ศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ ขจรศิลป์ นักการศึกษาชาวไทย เป็นศาสตราจารย์ สาขาบริหารการศึกษา อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลงานทางวิชาการด้านกิจการนักศึกษาเป็นที่ยอมรับ ผลงานที่สำคัญ คือ หนังสือมิติใหม่ของกิจการนักศึกษา ศาตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เป็นบุคคลสำคัญแห่งวงการกิจการนักศึกษาของไทย[1]

สำเนาว์ ขจรศิลป์
สำเนาวว์ ขจรศิลป์.JPG
สัญชาติไทย
อาชีพอาจารย์
มีชื่อเสียงจากนักวิชาการ
คู่สมรสบุญเรียง ขจรศิลป์

ศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ ขจรศิลป์ สมรสกับรองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์

การศึกษาแก้ไข

ศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ ขจรศิลป์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กส.บ. สาขาพืชไร่ และระดับปริญญาโท ศศ.ม. สาขาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญาเอก Ph.D (Student Personnal and Guidance) จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต สหรัฐอเมริกา

การทำงานแก้ไข

สำเนาว์ ขจรศิลป์ เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเคยดำรงตำแหน่งหน้าที่ในฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย คือ หัวหน้ากองกิจการนิสิต ระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2526 เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ในปี พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2533 และเป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2534

ในด้านวิชาการดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ ขจรศิลป์ ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และประธานหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ผลงานตำรา-หนังสือแก้ไข

ศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ ขจรศิลป์ มีผลงานเขียนตำราทางวิชาการที่โดดเด่น อาทิ

  • หนังสือหลักกิจการนักศึกษา
  • หนังสือการแนะแนวอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา
  • หนังสือมิติใหม่ของกิจการนักศึกษา 1 : พื้นฐานและบริการนักศึกษา
  • หนังสือมิติใหม่ของกิจการนักศึกษา 2 : การพัฒนานักศึกษา

อ้างอิงแก้ไข