มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (อังกฤษ: Kasem Bundit University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530[2] ในชื่อ วิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตสวนหลวง เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549
ชื่อย่อมกบ. / KBU
คติพจน์คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 (37 ปี)
นายกสภาฯศาสตราภิชาน ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
อธิการบดีดร.วัลลภ สุวรรณดี
ผู้ศึกษา7,995 คน (2566)[1]
ที่ตั้ง
วิทยาเขตพัฒนาการ
ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
วิทยาเขตร่มเกล้า
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

13°44′17″N 100°37′37″E / 13.73806°N 100.62694°E / 13.73806; 100.62694
เพลงมาร์ชเกษมบัณฑิต
ต้นไม้ช่อชัยพฤกษ์
สี  แสด
เว็บไซต์www.kbu.ac.th

ประวัติ แก้

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถาปนาขึ้นโดยคณะผู้บริหารการศึกษา ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาก่อน โดยจัดตั้งโรงเรียนเกษมพิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2503 เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 และต่อมาจัดตั้งโรงเรียนเกษมโปลีเทคนิคในปี พ.ศ. 2511 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ มีนักเรียน และนักศึกษาประมาณ 7,500 คน ต่อมาปี พ.ศ. 2528 ได้จัดตั้ง “วิทยาลัยเกษมบัณฑิต” ขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530

ปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดสอนเป็นปีแรกมี 2 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ และคณะนิติศาสตร์ มีนักศึกษารวมกันเพียง 97 คน ต่อมาเพิ่มคณะ และสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้นตลอดจน กระทั่งปี พ.ศ. 2536 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต”

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 • ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตรได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ และหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 • ระดับปริญญาโท 13 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการบิน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ และหลักสูตรใหม่หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่
 • ระดับปริญญาตรี เปิดสอน รวม 10 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะจิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ และ 1 สถาบัน ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน และระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 หลักสูตร ได้แก่ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบิน ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และด้านการจัดการโรงแรม มีนักศึกษารวมทั้งหมดมากกว่า 10,119 คน

คณะ/หลักสูตร แก้

ปริญญาตรี UNDERGRADUATE PROGRAMS แก้

 • คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) Bachelor of Accountancy (B.Acc.) หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน (ปวส.ทุกสาขา)

 1. สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration Program (B.B.A.) หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน (ปวส.ทุกสาขา)

 1. สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
 2. สาขาวิชาการจัดการ (Management)
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
 4. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (Finance and Banking)
 5. สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ (International Transportation)
 6. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
 7. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Innovation)


 • คณะนิเทศศาสตร์ (Faculty of Communication Arts)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) Bachelor of Communication Arts Program (B.Comm.Arts.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาการโฆษณา (Department of Advertising)
 2. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (Department of Public Relations)
 3. สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล (Department of Broadcasting and Digital Media)
 4. สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Department of Film and Digital Media)
 5. สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (Department of Social Media and Digital Content)
 6. สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย (Department of Contemporary Performing Arts Communication)


 • คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Law Program (LL.B.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชานิติศาสตร์ (Law)


 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science & Technology)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science Program (B.Sc.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer Information Science)


 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering Program (B.ENG.) หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (Electronic and Telecommunication Engineering)
 7. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-นักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot)
 8. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน (Aircraft maintenance technician)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) Bachelor of Industrial Technology Program (B.Ind.Tech.) หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Technology)
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)


 • คณะจิตวิทยา (Faculty of Psychology)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts Program in Psychology (B.A.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)


 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) Bachelor of Architecture Program (B.Arch.) หลักสูตร 5 ปี

 1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) Bachelor of Fine Arts Program (B.F.A) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน (Interior Design)
 2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design)
 3. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)


 • คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Liberal Arts Program (B.A.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (Hotel Management)
 2. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (Tourism Management)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts Program (B.A.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)
 2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business Management)


 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (Faculty of Sports Science)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science Program in Sports Science (B.Sc.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts Program in Sports and Recreation Management for Health (B.A.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (Sport and Recreation Management for Health)


 • คณะพยาบาลศาสตร์(Faculty of Nursing Science)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) Bachelor of Nursing Science Program (B.N.S.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


 • สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน(Aviation Personnel Development Institute (APDI))

ปริญญาตรี

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศศ.บ.) Bachelor of Arts Program in Airline Business (B.A.)

ปริญญาโท

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ศศ.ม.) Master of Arts Program in Aviation Management (M.A.)

International Program

 1. Bachelor of Business Administration Program in Aviation Industry Management (B.B.A.)

หลักสูตรระยะสั้น โดยความร่วมมือกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 1. หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับงานบริการบนเครื่องบิน (Preparation Course for Flight Attendants)


 • INTERNATIONAL PROGRAMS

Undergraduate Programs

 1. Bachelor of Arts in Hotel Management (B.A.)
 2. Bachelor of Arts in English for Communication (B.A.)
 3. Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

Thai Language for foreigners Program

 1. Bachelor of Arts in Thai Language for foreigners (B.A.)

Graduate Program

 1. Master of Business Administration (M.B.A.)
 • Marketing
 • Management
 • Finance
 • Management Information Systems

ปริญญาโทGRADUATE PROGRAMS แก้

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) MASTER OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN FILM AND DIGITAL MEDIA

(M.Com.Arts)

 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร MASTER OF COMMUNICATION ARTS IN INNOVATIVE COMMUNICATION ADMINISTRATION (M.A.)
 • หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION (M.P.A.)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ MASTER OF SCIENCE IN GEO-INFORMATICS FOR MANAGEMENT (M.Sc.)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT (M.Eng.)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา MASTER OF ENGINEERING IN CIVIL ENGINEERING (M.Eng.)
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) MASTER OF LAWS (LL.M.)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว MASTER OF ARTS IN HOSPITALITY INDUSTRY AND TOURISM MANAGEMENT (M.A.)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ MASTER OF ARTS IN PSYCHOLOGY FOR HUMAN DEVELOPMENT (M.A.)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่ (ศศ.ม.) MASTER OF ARTS PROGRAM IN THAI LANGUAGE TO MODERN COMMUNICATION

หลักสูตรปริญญาเอก แก้

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาจิตวิทยา DOCTOR OF PHILOSOPHY IN PSYCHOLOGY (Ph.D. Psychology)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ DOCTOR OF PHILOSOPHY IN PUBLIC POLICY AND MANAGEMANT

(Ph.D. Public Policy and Management)

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (ปร.ด. การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว)

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN HOSPITALITY INDUSTRY AND TOURISM MANAGEMENT (Ph.D. Hospitality Industry and Tourism Management)

วิทยาเขต แก้

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประกอบด้วย 2 วิทยาเขต ได้แก่

 1. วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 2. วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

การรับสมัคร แก้

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการและวิทยาเขตร่มเกล้า เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คณาจารย์มีประสบการณ์และคุณวุฒิสูงมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพสูง ได้รับการยอมรับ และเชื่อถือจากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ โดยมีสถิติการได้รับการจ้างงานในอัตราสูงเป็นที่น่าพอใจ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพบัณฑิตได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดทุนการศึกษาไว้หลายประเภท หลายทุน รวมทั้งกองทุนกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงต่อไป

สนามกีฬา แก้

สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
ที่ตั้งจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ความจุ2,000
พื้นผิวหญ้า
การใช้งาน
สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นสนามฟุตบอลในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย สนามกีฬาตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า และเป็นสนามเหย้าของ สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สนามนี้บรรุจุคนดูการแข่งขันได้ 2,000 คน

อ้างอิง แก้

 1. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา เก็บถาวร 2011-04-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนจากเว็บไซต์ สกอ.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้