โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาให้การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นห้องปฏิบัติการฝึกหัดครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development
ที่ตั้ง
Map
ข้อมูล
ชื่ออื่นสธ.มก. / KUS
ประเภทโรงเรียนสาธิต สังกัด สกอ.
คำขวัญรอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม
สถาปนา22 เมษายน พ.ศ. 2514 (52 ปี)
ผู้อำนวยการอ.ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์
สีม่วง
เพลงเพลงสาธิต ม.ก.
ต้นไม้กระพี้จั่น
เว็บไซต์www.kus.ku.ac.th

ประวัติของโรงเรียน แก้ไข

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2514 ซึ่งเป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ องค์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมที่จะดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมี ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน มีคณาจารย์จำนวนหนึ่งซึ่งย้ายโอน มาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ มาดำเนินงานร่วมกับคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ที่มีอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว และรับสมัครอาจารย์ใหม่รุ่นแรกอีกส่วนหนึ่งจำนวน 37 คน ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสถานภาพเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาโดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาใน คณะศึกษาศาสตร์

ชื่อและที่ตั้งของอาคารและสนาม แก้ไข

 • อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ที่ตั้งของห้องสมุด และห้องประชุม
 • อาคาร 1:งานบริหาร งานประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 4
 • อาคาร 2:ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและกิจกรรมนักเรียน
 • อาคาร 3:ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • อาคาร 4:โครงการศึกษานานาชาติ (ไอพี)
 • อาคาร 5:ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศึกษาเด็ก งานแนะแนว ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • อาคาร 6:ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานหลักสูตรภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาไทย
 • อาคาร 7:ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และปีที่2 ห้องพยาบาล ห้องดนตรีไทย
 • อาคารทะเบียนและประมวลผล (อาคารเรียนวิชาศิลปะ เดิม)
 • อาคาร ฮิโก-ไทย (ศูนย์ปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น)
 • อาคารคณะศึกษาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงอาหาร สหกรณ์ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม เป็นต้น
 • อาคารส่งเสริมพลานามัยและการกีฬา:เป็นอาคาร 2 ชั้น มีหอนาฬิกา ชั้นล่างประกอบด้วย สระว่ายน้ำ, ห้องปฏิบัติการพัฒนาสมรรถภาพ, ห้องยืดหยุ่น, ห้องเทเบิลเทนนิสและห้องทำงานของอาจารย์ ส่วนชั้น 2 มีสนามวอลเลย์บอล และสนามแบดมินตัน ซึ่งพื้นที่บางส่วน สามารถใช้จัดกิจกรรมแบบอเนกประสงค์ได้
 • อาคารฝึกงาน
 • อาคารเกษตร
 • สนามหน้าอาคารอุบล:เป็นสนามหญ้าเทียม ใช้จัดกิจกรรมหลายชนิด เช่น การเข้าแถวหน้าเสาธง, กิจกรรมกีฬา, กิจกรรมงานประจำปี
 • สนามกีฬากลางแจ้ง:แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 1 สนามหญ้า ใช้จัดกิจกรรมกีฬาหลายชนิด เช่น ฟุตบอล, รักบี้, แฮนด์บอล เป็นต้น พร้อมใช้เป็นการเรียนการสอน 2 สนามลู่วิ่งแบบอิฐฝุ่น ใช้ในการจัดกิจกรรมการเดิน วิ่ง และกีฬากรีฑา 3 สนามพื้นแข็ง มีสนามบาสเกตบอล, สนามเซปักตะกร้อ และสนามเทนนิส

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน แก้ไข

 1. ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ (พ.ศ. 2514 - 2518)
 2. รศ.สุภากร ราชากรกิจ (พ.ศ. 2518 - 2519)
 3. รศ.ดร.องค์การ อินทรัมพรรย์ (พ.ศ. 2519 - 2523)
 4. รศ.ดร.จงรักษ์ ไกรนาม (พ.ศ. 2523 - 2524 และ พ.ศ. 2526 - 2542)
 5. รศ.มัลลิกา ตัณฑนันทน์ (พ.ศ. 2524 - 2526)
 6. รศ.เกื้อกูล ทาสิทธิ์ (พ.ศ. 2542 - 2549)
 7. รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ (พ.ศ. 2549 - 2553)
 8. ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร (พ.ศ. 2553 - 2561)
 9. อ.ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ (พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)

การจัดการเรียนรู้ แก้ไข

โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้กรอบของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ แต่ปรับรายละเอียดบางส่วนให้เป็น หลักสูตรท้องถิ่นที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาคมของโรงเรียน เช่น การจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีชั่วโมงสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรงส่งเสริมให้นัก เรียนเลือกเรียนอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถและ ประสบการณ์อย่างระบบต่อเนื่องสอดคล้องกัน เช่นกิจกรรมศึกษานอกสถานที่การเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดแข่งขันทางวิชาการในกลุ่มสามารถการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การจัดนิทรรศการ ฯลฯ

นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาต่าง ๆ แล้วโรงเรียนยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย ตามบริบทของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนานักเรียนด้วยการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ประจำชั้น และอาจารย์ที่ปรึกษา

 • กิจกรรมสนทนายามเช้า
 • กิจกรรมพัฒนาตน
 • โครงการส่งเสริมความถนัด ความสามารถ และความสนใจพิเศษ
 • โครงการพัฒนากีฬา
 • โครงการพัฒนาดนตรีและนาฏศิลป์
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • โครงการค่ายจริยธรรมสาธิตเกษตร
 • โครงการกิจกรรมเพื่อส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ เช่น
  • ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
  • ชมรมอินเตอร์แรคท์
  • ชมรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  • ชมรมถ่ายภาพสาธิตเกษตร
  • ชมรมภาพยนตร์
  • ชมรมวิชาการนักเรียนสาธิตเกษตร
  • ชมรมเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
  • ชมรมพัฒนาความเป็นผู้นำสาธิตเกษตร ฯลฯ
 • โครงการค่ายพักแรม
 • โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม และการกีฬากับต่างประเทศ ในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ รวม 8 โครงการ
 • โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และจีน รวม 4 โครงการ ฯลฯ

ด้วยนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น นอกจากจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ปกติทั่วไปแล้ว โรงเรียนยังคำนึงถึงนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีโอกาสได้พัฒนาเต็มตาม ศักยภาพโรงเรียนจึงได้จัดหลักสูตรการศึกษาพิเศษแก่นักเรียนที่มีภาวะสมาธิ สั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ภาวะออทิซึม

การขยายโอกาสทางการศึกษา

นอกจากนี้ โรงเรียนยังจัดการศึกษาที่สนองต่อนโยบายของรัฐ ที่มุ่งสู่ความเป็นสากลใน ยุคโลกาภิวัตน์ด้วยการขยายโอกาสในการพัฒนาความสามารถของเด็กไทย เพื่อใช้ภาษาต่างประเทศให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตตามความเหมาะสม กับโรงเรียน คือการจัดการศึกษาโครงการการศึกษานาชาติ และโครงการการศึกษาพหุภาษา

ด้านกีฬา แก้ไข

1 แชร์บาส ชนิดกีฬาใหม่ที่ผสมผสานระหว่างกีฬาแชร์บอลและบาสเกตบอล ประมาณปีการศึกษา 2519 ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกที่คิดค้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและจัดกีฬาสี ให้มีความเหมาะสมกับชั้นประถมศึกษา

2 มหกรรมมินิรักบี้นานาชาติ เป็นโรงเรียนแรกๆ ที่จัดรักบี้ รุ่นอายุตั้งแต่ 6-13 ปี มีการเชิญชาติใกล้เคียง เช่น ฮ่องกง ญี่ปุ่น ศรีลังกา เป็นต้น และโรงเรียนในกรุงเทพ ปริมณฑล โรงเรียนนานาชาติในประเทศ มาร่วมแข่งขัน และเป็นโรงเรียนแรกที่มอบเหรียญทองที่ระลึกให้กับนักกีฬาทุกทีมและทุกคน ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2530 จนถึงปัจจุบัน

3 รักบี้ยุวชนและเยาวชน รุ่น 14,16 และ 18 ปี เป็นหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งและแห่งแรกที่ช่วยสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดแข่งขันรักบี้ฟุตบอล รุ่นอายุดังกล่าว มาตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2536 ใช้สนามฟุตบอลและรักบี้ของโรงเรียนเป็นสถานที่จัดแข่งขัน

4 งานพัฒนากีฬา มีลักษณะโครงสร้างและระบบงานที่ช่วยให้การดำเนินงานกีฬามีความคล่องตัวในการทำงาน ประกอบด้วย ประธานงานพัฒนากีฬา คณะกรรมการ ผู้จัดการทีม สวัสดิการทีม อย่างน้อยกีฬา ๑๘ ชนิด มีการดำเนินงานคือ หานักกีฬา ฝึกซ้อม ประลอง แข่งขัน และมอบเกียรติยศ ความภาคภูมิใจ ให้นักกีฬาตามคุณสมบัติของผลงานที่กำหนด

ความร่วมมือทางวิชาการ

นอกจากการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน และการฝึกปฏิบัติงานครูแก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ แล้ว โรงเรียนยังได้จัด โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายในประเทศหลายโครงการ เช่นโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดแพร่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสกลนคร ฯลฯ ตลอดจนการให้บริการการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน แก่ผู้มาเยี่ยมชม จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการจัดวิทยากรถ่ายทอดความรู้ แก่หน่วยงานต่าง ๆ

การรับนักเรียน

โรงเรียนเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพียงระดับชั้นเดียว โดยจัดการศึกษาครบ 12 ปี จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โครงการรับผู้ป่วยโรคออทิซึม แก้ไข

ใน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2533 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับ บุคคลที่ป่วยเป็นโรคออทิซึม เข้าศึกษาที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก โดยรับจากบุคคลที่ได้รับการประเมินจาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในขณะนั้น ได้แก่ ศาสตราจารย์ เพ็ญแข ลิ่มศิลา ซึ่งทั้งหมดใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอนในการร่วมชั้นเรียน และทำการเรียนการสอนจนนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคออทิซึม จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นรุ่นแรก ใน เดือน มีนาคม พ.ศ. 2545 โดยนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคออทิซึม จบการศึกษาพร้อมเพื่อนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา รุ่นที่ 27

ในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนให้บุคคลที่ป่วยเป็นโรคออทิซึม เป็นรุ่นที่ 30 ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา มีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บางรายแม้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก แต่ก็เป็น คนเสมือนไร้ความสามารถ

บุตร และ บุตรี ที่ป่วยเป็นโรคออทิซึม ของบุคคลที่มีชื่อเสียงได้เข้าเรียนที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา อาทิ บุตร อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ บุตรี ทนง พิทยะ

ยกเว้น คุณ พุ่ม เจนเซน ที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอนได้ จึงจัดโปรแกรมให้เรียนในชั้นเรียนที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดย คุณ พุ่ม เจนเซน ไม่ได้เรียนที่โรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รางวัลดีเด่นของโรงเรียน แก้ไข

 • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2541 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ผศ.ดร.จงรักษ์ ไกรนาม (ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นตัวแทนรับ รางวัลดีเด่นทางวิชาการ ประจำปี 2541 ประเภทโครงการเนื่องในวันคนพิการสากล จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
 • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภาธร อาจารย์ใหญ่เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทาน รางวัลบัณณาสสมโภช จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา (ครั้งที่ 1)
 • เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ใหญ่เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทาน รางวัลบัณณาสสมโภช จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต (ครั้งที่ 2)

โครงการการศึกษานานาชาติ แก้ไข

โครงการการศึกษานานาชาติ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกวิชาโดยอาจารย์เจ้าของภาษาทั้งนี้กำหนดให้ นักเรียนทุกคนต้องเรียนวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทยกับอาจารย์คนไทย ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งเสริมคุณค่าความเป็นไทยร่วมกับนักเรียนหลักสูตรปกติอย่างสม่ำเสมอ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การบริหารงานและการรับนักเรียนแยกจากหลักสูตรปกติ สถานที่เรียนตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( บางเขน)

โครงการการศึกษาพหุภาษา แก้ไข

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและขยายโอกาสทาง การศึกษาไปยังภาคตะวันออกของประเทศ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกทักษะภาษาต่างประเทศกับอาจารย์เจ้าของภาษา โดยเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และภาษาจีนหรือญี่ปุ่นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การบริหารและการรับนักเรียน แยกจากหลักสูตรปกติ สถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 80 กิโลเมตร

บุคลากรที่มีชื่อเสียง แก้ไข

 • รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา
 • รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี ผู้ร่วมเขียนหนังสือวรรณสารวิจักษณ์ ตำราเรียนภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศิษย์เก่า แก้ไข

ราชสกุลวงศ์ แก้ไข

นักการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง แก้ไข

นักวิชาการ แก้ไข

นักธุรกิจ แก้ไข

 • ขัตติยา อินทรวิชัย (รุ่นที่ 8) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย
 • ดร.เจน ชาญณรงค์ (รุ่นที่ 9) อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เอสจีเอแอร์ไลน์
 • ดร.โชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
 • ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ NetDesign Group
 • ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (รุ่นที่ 30) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ SkillLane
 • ญาดา ปิยะจอมขวัญ (รุ่นที่ 35) ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ Ajaib
 • ธันว์ วุฒิธรรม (รุ่นที่ 37) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Chuo Senko (Thailand) จำกัด (มหาชน)
 • ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ (รุ่นที่ 42) พนักงานบริษัท ซิตี้มอลล์ กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่ง Sectional Marketing Manager บุตรีสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

สื่อมวลชน แก้ไข

 • จรณชัย ศัลยพงษ์ (รุ่นที่ 1) ผู้ประกาศข่าว
 • สรานี สงวนเรือง (รุ่นที่ 34) พิธีกร บล็อกเกอร์ เจ้าของเพจ LDA (Ladies of Digital Age)

นักเคลื่อนไหว แก้ไข

นักแสดง นักดนตรี และวงการบันเทิง แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

 • หนังสือ "30 ปี สาธิตเกษตร" กรุงเทพ :สำนักพิมพ์ พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย ),ตุลาคม 2544
 • หนังสือ "สาธิตเกษตร 40 ปี ทำดีเพื่อสังคม" กรุงเทพ :บริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด, เมษายน 2555
 • บันทึกประจำวัน"สวัสดีปีใหม่ 2554 40 ปีสาธิตเกษตร" บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน),2554
 • หนังสือ "ภูมิปัญญาอาวุโสคนเป็นครูสาธิตเกษตร" กรุงเทพ :บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน),2555
 • บันทึกประจำวัน 2555 บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน),2555
 • หนังสือ "โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง" สำนักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด,2551
 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°51′05″N 100°34′01″E / 13.851360°N 100.566990°E / 13.851360; 100.566990

 1. เปิดใจ "การ์ตูน"นักกิจกรรมจากรั้วจามจุรี คนไทยทุกคนควรมีสิทธิ์กำหนดอนาคตประเทศ