สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (อังกฤษ: Princess Galyani Vadhana Institute of Music; อักษรย่อ: สกว. – PGVIM) เป็น สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555[1] เพื่อให้มีสถาบันการดนตรีที่ให้ความสำคัญต่อดนตรีคลาสสิกอย่างจริงจัง โดยยกฐานะสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในกำกับของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ชื่อย่อสกว. / PGVIM
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
สถาปนา26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (11 ปี)[1]
นายกสภาฯศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร[2]
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ ยุระยง[3]
ผู้ศึกษา114 คน (2566)[4]
ที่ตั้ง
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เลขที่ 2010 ซอยอรุณอัมรินทร์ 36 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
สี██ สีฟ้าเทอร์คอยส์
เว็บไซต์www.pgvim.ac.th

ประวัติ แก้

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เกิดจากความร่วมมือของ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ร่วมกันจัดทำโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีในรูปแบบ Conservatory เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมงคลวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อชาวไทยตลอดมา รวมทั้งเพื่อสนองพระปณิธานที่จะพัฒนาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ เมื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในเวลานั้น และคณบดี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กราบทูลให้ทรงทราบ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ก็ได้มีพระกรุณาธิคุณพระราชทานชื่อสถาบันว่า "สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา"

ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555[1] ได้กำหนดให้สถาบันฯ เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในทางดนตรีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมนั้น เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ และเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับพระปณิธานและบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สถาบันฯ จึงได้กำหนดพันธกิจที่จะ

 1. เป็นสถาบันดนตรีที่สร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถจะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับบริบทของสังคม
 2. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม และ
 3. เป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีระหว่างบุคคล ชุมชน และสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ตราสัญลักษณ์ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นรูปทรงลายใบเทศ ภายในประกอบด้วยตัวอักษรย่อ "สกว" ประกอบกับกุญแจซอลอยู่ภายใน[5]

สีประจำสถาบันคือ ██ สีฟ้าเทอร์คอยส์

"การศึกษาด้านศิลปศาสตร์นั้น เป็นการฝึกฝนพัฒนาให้เกิดความดีงามเป็นเลิศทางปัญญาและศีลธรรม จึงเป็นวิชาที่สำคัญที่ยกระดับจิตใจ และสติปัญญาให้สูงขึ้น"

— สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระดำรัสในโอกาสที่เสด็จทรงเป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ศิลปะศาสตร์กับการพัฒนากรทรัพยากรมนุษย์[6], left

หลักสูตรที่เปิดสอน แก้

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)[7]
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.)[7]

ทำเนียบอธิการบดี แก้

รายนามอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ลำดับ อธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – 7 มกราคม พ.ศ. 2560[8]
8 มกราคม พ.ศ. 2560[3] - 7 มกราคม พ.ศ. 2564
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ ยุระยง 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564[9] - ปัจจุบัน
 • หมายเหตุ ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 1.2 พระราชบัญญัติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๕ ก หน้า ๑ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๘๒ ง หน้า ๔ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
 3. 3.0 3.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง หน้า ๑๒ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๔
 4. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 5. ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ตราสัญลักษณ์ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕๘ ง หน้า ๓๖ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
 6. วธ. ร่วมมือ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, วันที่ 21 ม.ค. 2558 กระทรวงวัฒนธรรม
 7. 7.0 7.1 ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง กำหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๖, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง หน้า ๑๐๔ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง หน้า ๑๑ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 9. โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ชูวิทย์ ยุระยง' ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้