รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม
เครื่องหมายราชการกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
ตั้งแต่ 28 เมษายน พ.ศ. 2567
กระทรวงวัฒนธรรม
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งแปลก พิบูลสงคราม
สถาปนา24 มีนาคม พ.ศ. 2495 (ครั้งแรก) (72 ปี)
3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (ครั้งที่ 2) (21 ปี)
เว็บไซต์http://www.m-culture.go.th

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

แก้

ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2501)

แก้
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   จอมพล ป. พิบูลสงคราม 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498
2   พลเรือเอก หลวงยุทธศาสตร์โกศล
(ประยูร ศาสตระรุจิ)
2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 16 กันยายน พ.ศ. 2500
3   หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 21 กันยายน พ.ศ. 2500 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501

ยุคที่ 2 (พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน)

แก้
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1)
  นางอุไรวรรณ เทียนทอง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
2   นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 6 มกราคม พ.ศ. 2548
1
(2)
  นางอุไรวรรณ เทียนทอง 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
-   นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการ)
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
3   คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
4   นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551
5   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
6   นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 24 กันยายน พ.ศ. 2551 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
7   นายธีระ สลักเพชร 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
8   นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
9   นางสุกุมล คุณปลื้ม 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
10   นายสนธยา คุณปลื้ม 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
11   วีระ โรจน์พจนรัตน์ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
12   อิทธิพล คุณปลื้ม 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1 กันยายน พ.ศ. 2566
13   เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 1 กันยายน พ.ศ. 2566 27 เมษายน พ.ศ. 2567
14   สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล 28 เมษายน พ.ศ. 2567 ปัจจุบัน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

แก้
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1, 2)
  หลวงสวัสดิ์สรยุทธ 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
2
(1, 2)
  พลโท เผชิญ นิมิบุตร 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่

แก้

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่ 13 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
ไขศรี ศรีอรุณ พ.ศ. 2549 - 2551 29 มกราคม พ.ศ. 2480 (87 ปี)
อุไรวรรณ เทียนทอง พ.ศ. 2545 -​ 2546, 2548 - 2549 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 (81 ปี)
เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช พ.ศ. 2566 - 2567 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 (77 ปี)
อนุสรณ์ วงศ์วรรณ พ.ศ. 2551 7 มกราคม พ.ศ. 2495 (72 ปี)
วีระ โรจน์พจนรัตน์ พ.ศ. 2557 -​ 2562 11 มีนาคม พ.ศ. 2495 (72 ปี)
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พ.ศ. 2551 27 มิถุนายน พ.ศ. 2497 (69 ปี)
นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พ.ศ. 2553 - ​2554 30 เมษายน พ.ศ. 2500 (67 ปี)
ธีระ สลักเพชร พ.ศ. 2551 - 2553 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 (66 ปี)
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พ.ศ. 2551 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 (64 ปี)
สนธยา คุณปลื้ม พ.ศ. 2555 -​ 2557 10 ตุลาคม พ.ศ. 2506 (60 ปี)
อนุรักษ์ จุรีมาศ พ.ศ. 2546 - 2548 3 สิงหาคม พ.ศ. 2503 (63 ปี)
อิทธิพล คุณปลื้ม พ.ศ. 2562 - 2566 15 ธันวาคม พ.ศ. 2516 (50 ปี)
สุกุมล คุณปลื้ม พ.ศ. 2554 - 2555 25 กันยายน พ.ศ. 2518 (48 ปี)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้