คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งใน 3 คณะที่จัดตั้งในระยะเริ่มแรกของวิทยาเขตศรีราชา[1]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Engineering at Sriracha,
Kasetsart University
ENG th-flat transparent (1).gif
ตราพระพิรุณทรงนาค
ตราประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ชื่อย่อวศ.ศรช.
สถาปนา23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
คณบดีรศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง
ที่อยู่
199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
สี███ สีเลือดหมู
มาสคอต
เกียร์
เว็บไซต์www.eng.src.ku.ac.th

ประวัติแก้ไข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ ตลอดจนศึกษา ค้นคว้าวิจัยและให้บริการทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการเสริมสร้างและยกระดับเทคโนโลยีของประเทศให้ก้าวสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง

หน่วยงานแก้ไข

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

หลักสูตรแก้ไข

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (พหุวิทยาการ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (ภาคปกติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปกติ)
 • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

ทำเนียบคณบดีนับตั้งแต่เป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จนมาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบัน

ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ ภู่พัฒน์ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ วิริยะวิทย์ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อวยชัย จีระชน พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2557
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิงแก้ไข

{{ประวัติความเป็นมาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา}}

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 1. ประวัติความเป็นมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา